Ma­ri­ji Ša­ra­po­voj spon­zo­ri okre­ću le­đa

Već dan na­kon obja­ve do­pin­škog skan­da­la, su­rad­nju ot­ka­za­li Ni­ke, Por­s­c­he i Tag He­uer

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Pre­ma lanj­skoj For­be­so­voj lis­ti, ru­ska te­ni­sa­či­ca naj­pla­će­ni­ja je spor­ta­ši­ca svi­je­ta, a čak 77 pos­to pri­ho­da do­bi­va od spon­zo­ra

Ka­ko god se do­pin­ški skan­dal ru­ske teniske zvi­jez­de Ma­ri­je Šarapove odra­zio na nje­zi­nu sport­sku ka­ri­je­ru, jed­no je već sa­da go­to­vo si­gur­no iz­gu­bit će sta­tus naj­pla­će­ni­je spor­ta­ši­ce svi­je­ta. Na­kon što je u po­ne­dje­ljak obja­vi­la ka­ko je pa­la na do­pin­škom tes­tu na­kon po­ra­za u če­t­vr­t­fi­na­lu na Aus­tra­li­an Ope­nu, dan kas­ni­je re­ak­ci­ja spon­zo­ra bi­la je žes­to­ka. Pr­vi je uda­rac do­šao od naj­ve­ćeg spon­zo­ra, ame­rič­kog pro­izvo­đa­ča sport­ske opre­me Ni­ke.

Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la ka­ko pre­ki­da su­rad­nju dok se ne ra­zjas­ni što se toč­no do­go­di­lo. “Ras­tu­ži­la nas je i iz­ne­na­di­la vi­jest o Ma­ri­ji Ša­ra­po­voj. Od- lu­či­li smo sus­pen­di­ra­ti od­no­se dok is­tra­ga tra­je. Nas­ta­vit će­mo pra­ti­ti si­tu­aci­ju”, sto­ji u pri­op­će­nju Ni­kea. Ame­rič­ki div je­dan je od nje­zi­nih naj­poz­na­ti­jih spon­zo­ra. Još 2010. go­di­ne Ni­ke je s njom sklo­pio osmo­go­diš­nji ugo­vor vri­je­dan vr­to­gla­vih 70 mi­li­ju­na do­la­ra. K to­me, ugo­vor je uklju­či­vao i pos­to­tak od pro­da­je Ni­ke­ove opre­me.

Da Ša­ra­po­va vi­še ne tre­ba ra­ču­na­ti na njegov no­vac po­ru­čio je i švi­car­ski pro­izvo­đač luk­suz­nih sa­to­va Tag He­uer. S tom kom­pa­ni­jom ne­ka­daš­nja pr­va te­ni­sa­či­ca svi­je­ta ima­la je spon­zor­ski ugo­vor od 2004. ko­ji je is­te­kao kra­jem proš­le go­di­ne. Švi­car­ci su po­čet­kom ove go­di­ne kre­nu­li u pre­go­vo­re u no­vom ugo­vo­ru od ko­jeg sa­da ne­će bi­ti ni­šta. “U svje­tlu sa­daš­nje si­tu­aci­je, ne­će­mo ob­no­vi­ti ugo­vor sa Ša­ra­po­vom”, iz­ja­vi­la je glas­no­go­vor­ni­ca Tag He­uera, a pre­no­si Gu­ar­di­an.

Pre­kid su­rad­nje naj­a­vio je Por­s­c­he. Pre­ma For­be­so­voj proš­lo­go­diš­njoj lis­ti, s go­to­vo 30 mi­li­ju­na do­la­ra go­diš- nje za­ra­de Ma­ri­ja Ša­ra­po­va je naj­pla­će­ni­ja spor­ta­ši­ca, a tu pres­tiž­nu ti­tu­lu dr­ži već 11 uzas­top­nih go­di­na. Na po­pi­su nje­zi­nih spon­zo­ra na­la­zi se i ame­rič­ka koz­me­tič­ka ku­ća Avon, fran­cu­ski pro­izvo­đač vo­de Evi­an te He­ad, pro­izvo­đač re­ke­ta. Od ukup­ne za­ra­de, sve­ga 23 pos­to do­la­zi od na­gra­da na tur­ni­ri­ma, a os­ta­tak su pri­ho­di od spon­zo­ra. No, Ša­ra­po­va ima i svoj biz­nis. Pri­je če­ti­ri go­di­ne lan­si­ra­la je brend gu­me­nih bom­bo­na Su­gar­po­va ko­ji se pro­da­ju u 22 dr­ža­ve. Pri­ho­di od pro­da­je tih bom­bo­na la­ni su do­se­gli 24,9 mi­li­ju­na do­la­ra.

RE­UTERS

Ni­ke je sa Ša­ra­po­vom sklo­pio ugo­vor 2010. od 70 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.