Mo­gu­ći do­go­vor iz­voz­ni­ka dig­nuo naf­tu

Opo­ra­vak Ci­je­na naf­te na tro­mje­seč­nom mak­si­mu­mu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne naf­te po­ras­le su u uto­rak je­dan pos­to, a ba­rel Brent naf­te pre­šao je ra­zi­nu od 40 do­la­ra, naj­vi­šu ci­je­nu u tri mje­se­ca na va­lu na­da­nja o do­go­vo­ru vo­de­ćih pro­izvo­đa­ča. Ba­re­lom Brent naf­te tr­go­va­lo se u uto­rak po ci­je­ni od 41,4 do­la­ra što je naj­vi­ša ci­je­na od po­čet­ka pro­sin­ca. WTI nafta po­sku­pi­la je 38 cen­ti na 38,3 do­la­ra za ba­rel, na­vo­di Re­uters.

Skok ci­je­na po­čet­kom ovo­ga tjed­na re­ak­ci­ja je na vi­jest o sas­tan­ku juž­no­ame­rič­kih pro­izvo­đa­ča ko­ji će se u pe­tak odr­ža­ti u ek­va­dor­skom glav­nom gra­du Qu­itu. Osim to­ga, čla­ni­ce Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) sas­tat će se s pred­stav­ni­ci­ma pro­izvo­đa­ča iz­van tog kar­te­la 20. ožuj­ka, naj­a­vio je ni­ge­rij­ski mi­nis­tar za naf­tu.

Do­go­vor o za­mr­za­va­nju pro­izvod­nje tra­ži sve­obu­hvat­no su­dje­lo­va­nje svih pro­izvo­đa­ča, iz­ja­vio je u uto­rak ku­vaj­t­ski mi­nis­tar Anas alSa­leh. Ako do spo­ra­zu­ma ne do­đe, Ku­vajt će po­ve­ća­ti pro­izvod- nju na mak­si­mum, a tre­nut­no pro­izvo­di tri mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no. Po­dr­šku ci­je­ni da­je i po­da­tak da je ki­ne­ski uvoz naf­te iz­me­đu si­ječ­nja i ve­lja­če sko­čio 19 pos­to na 31,8 mi­li­ju­na to­na iako je u ve­lja­či pro­da­no če­ti­ri pos­to ma­nje vo­zi­la.

Me­đu­tim, pre­ma miš­lje­nju ana­li­ti­ča­ra ban­ke Gol­d­man Sac­h­sa, us­pon ci­je­ne naf­te ni­je odr­živ.

RE­UTERS

Sli­je­di niz sas­ta­na­ka pro­izvo­đa­ča naf­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.