Zagreb do­bi­va i ‘ljet­ni Advent’

Že­li se spo­ji­ti tu­ri­zam i biz­nis

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI & MARKETING - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Kre­ativ­na i kul­tur­na in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj za­poš­lja­va ukup­no 120 ti­su­ća lju­di i aku­mu­li­ra 6,3 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da

Kul­tur­na i kre­ativ­na in­dus­tri­ja u Eu­ro­pi za­uzi­ma tre­će mjes­to po svo­jem udje­lu u BDP-u, pri­ho­du i za­pos­le­nos­ti dok je u Hr­vat­skoj si­tu­aci­ja bit­no lo­ši­ja, re­če­no je na pre­zen­ta­ci­ji Mje­se­ca kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja (KKI) u uto­rak u Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca (HUP).

Veliki pri­hod

Kao no­vo do­ga­đa­nje pred­stav­ljen je ‘ljet­ni Advent’, odr­ža­vat će se od 16. svib­nja do 21. lip­nja ove go­di­ne a tre­bao bi ima­ti veliki efekt na tu­ris­tič­ku, pos­lov­nu, ali pri­je sve­ga kul­tur­nu po­nu­du Za­gre­ba. Ka­ko je po­jas­ni­la Iva­na Ni­ko­lić Po­po­vić, pred­sjed­ni­ca klas­te­ra kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja, ali i čel­ni­ca is­to­vjet­ne gru­pa­ci­je HUPa, u Eu­ro­pi ova in­dus­tri­ja za­poš­lja­va se­dam mi­li­ju­na lju­di ili 3,3 pos­to ukup­ne rad­ne sna­ge.

“Iako to iz hr­vat­ske per­s­pek­ti­ve iz­gle­da kao fan­tas­ti­ka, ova in­dus­tri­ja u EU za­poš­lja­va pet pu­ta vi­še lju­di ne­go te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski sek­tor. Po bro­ju za­pos­le­nih, sa­mo su gra­đe­vi­na te tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo ja­či od kul­tu­re i kre­ati­ve”, is­ti­če Ni­ko­lić Po­po­vić.

Pro­cje­nju­je se da taj sek­tor na ra­zi­ni Eu­ro­pe go­diš­nje do­pri­ne­se s 535,9 mi­li­jar­di eura. Iako su broj­ke ma­nje ne­go u EU, ni udjel tog sek­to­ra u Hr­vat­skoj ni­je za­ne­ma­riv. Ta­ko in­dus­tri­je iz KKI sek­to­ra či­ne 2,3 pos­to ili 6,3 mi­li­jar­de ku­na do­ma­ćeg BDPa. Iz­rav­no ovaj sek­tor za­poš­lja­va 42 ti­su­će lju­di, no pro­cje­ne ka­žu da je čak 120 ti­su­ća lju­di na ovaj ili onaj na­čin ve­za­no uz kulturu i kre­ati­vu. Naj­ve­ći udio u KKI po bro­ju za­pos­le­nih ima iz­da­vaš­tvo s 21 pos­to, a sli­je­di ogra­ša­va­nje i tr­žiš­no ko­mu­ni­ci­ra­nje s 14 te elek­tro­nič­ki me­di­ji s 12,8 pos­to. Mu­ze­ji, ga­le­ri­ja i knjiž­ni­ce ima­ju 11,2 pos­to udje­la, a IT, ra­ču­nal­ne igre i no­vi me­di­ji ne­što vi­še od de­set pos­to.

Me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter

Na Mje­se­cu kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja, ko­ji se or­ga­ni­zi­ra po uzo­ru na slič­na do­ga­đa­nja u Aus­tri­ji, bit će na 30 lo­ka­ci­ja u Za­gre­bu pred­stav­lje­no 12 sek­to­ra ove in­dus­tri­je s vi­še od 25 sto­žer­nih eve­na­ta, 40 ra­di­oni­ca i pre­da­va­nja i 15 ins­ti­tu­ci­onal­nih pro­gra­ma, a oče­ku­je se da će nas­tu­pi­ti gos­ti iz naj­ma­nje 38 ze­ma­lja svi­je­ta.

GORAN JAKUŠ/PIXSELL

Iva­na Po­po­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.