DO­KA­ZA­NO - Naj­ve­ći broj šte­ta do­ga­đa se u vlas­ti­tom do­mu

Evo ko­li­ko će­te iz­dvo­ji­ti za sa­ni­ra­nje ins­ta­la­ci­ja, pro­mje­nu par­ke­ta ili adap­ta­ci­ju sta­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Za vlas­ti­ti dom gra­đa­ni su sprem­ni di­za­ti vi­so­ke kre­di­te i ot­pla­ći­va­ti ih do kra­ja ži­vo­ta. Ne iz­ne­na­đu­je sto­ga či­nje­ni­ca ka­ko je čak 92 % ne­kret­ni­na u vlas­niš­tvu gra­đa­na, što Hr­vat­sku po ovom kri­te­ri­ju smje­šta na vi­so­ko tre­će mjes­to unu­tar EU. Ima­ju­ći to na umu, sa­ma po­mi­sao na bi­lo kak­vu pri­jet­nju na­šoj ne­ri­jet­ko te­ško ste­če­noj imo­vi­ni či­ni nas, u naj­ma­nju ru­ku, ne­si­gur­ni­ma. S dru­ge stra­ne, si­tu­aci­ja je pot­pu­no su­prot­na ka­da je ri­ječ o osi­gu­ra­nju imo­vi­ne, jer je sa­mo 20ak pos­to ku­ćans­ta­va u Hr­vat­skoj osi­gu­ra­no. Je­dan od raz­lo­ga ove neo­bič­ne po­ja­ve za­si­gur­no le­ži u či­nje­ni­ci da lju­di čes­to ni­su svjes­ni po­ten­ci­jal­nih ri­zi­ka i pri­jet­nji ve­za­nih uz ne­kret­ni­ne, a is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da se naj­ve­ći broj šte­ta do­ga­đa upra­vo u vlas­ti­tom do­mu.

Pre­ven­ci­ja - naj­ma­nji tro­šak

Pos­to­ji ve­lik broj pri­rod­nih ne­po­go­da ko­je sa­mo u ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka mo­gu uni­šti­ti sve što ste go­di­na­ma gra­di­li, ali i mno­go ma­njih nez­go­da, kva­ro­va i ne­po­go­da ko­je mo­gu za­de­si­ti naš ži­vot­ni pros­tor, a či­ji tro­ško­vi po­pra­va­ka i sa­na­ci­je pe­nju se od sto­ti­njak, pa do ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća ku­na. Pre­ven­ci­ja naj­češ­će pred­stav­lja naj­ma­nji tro­šak – ri­ječ je o ma­lim (iako bit­nim) za­hva­ti­ma, ko­ji spre­ča­va­ju ve­će pro­ble­me i ve­će iz­dat­ke. Za iz­mje­nu obič­nog pre­ki­da­ča iz­dvo­jit će­te oko 160 ku­na, za za­mje­nu elek­trič­nih vo­do­va na va­šoj bi­je­loj teh­ni­ci oko 50 ku­na po ure­đa­ju, no ti po­prav­ci smanjuju mo­guć­nost po­ža­ra iz­a­zva­nog do­tra­ja­lim ins­ta­la­ci­ja­ma.

Ci­je­ne ra­do­va ko­ji uma­nju­ju šte­te od po­pla­va ne­što su vi­še čiš­će­nje pe­ri­li­ca po­su­đa ili rub­lja od ka­men­ca, pri­mje­ri­ce, sta­jat će vas oko 70 ku­na, a to­li­ko do­đe i čiš­će­nje ci­je­vi ili si­fo­na po ko­ma­du, dok će nji­ho­va za­mje­na ko­šta­ti sto­ti­njak ku­na.

Hit­ne in­ter­ven­ci­je od 200 ku­na na­vi­še

Ci­je­ne se vr­to­gla­vo pe­nju ako ove ma­le učes­ta­le po­prav­ke za­ne­ma­ru­je­mo sve dok ne do­đe do oz­bilj­nog pro­ble­ma. Tro­šak ta­da za­po­či­nje s 80 ili 120 ku­na za us­lu­gu do­la­ska maj­sto­ra na mjes­to kva­ra, ovis­no o to­me u ko­je ga vri­je­me zo­ve­te, a sva­ki na­red­ni sat ra­da na­pla­ću­je se oko 60 ku­na.

Sa­na­ci­ja šte­te, pri­mje­ri­ce od­što­pa­va­nje odvo­da ili za­mje­na ins­ta­la­ci­ja, op­te­re­tit će vaš kuć­ni bu­džet za do­dat­nih 200 do 300 ku­na, de­mon­ta­ža sta­rih i mon­ta­ža no­vih ci­je­vi kre­će se od 60 do 800 ku­na po me­tru kva­drat­nom, ovis­no o to­me gdje su smje­šte­ne, a u pra­vim ste pro­ble­mi­ma ako ne stig­ne­te sve sa­ni­ra­ti na vri­je­me.

Adap­ta­ci­ju sta­na od 60 m2 pla­tit će­te iz­me­đu 40.000 i 50.000 ku­na

Puk­nu­ta ci­jev mo­že zna­či­ti da se mo­ra­mo poz­dra­vi­ti s po­plav­lje­nim par­ke­tom. Ci­je­na no­vog par­ke­ta, ovis­no o nje­go­voj kva­li­te­ti, mo­že do­seg­nu­ti i 250 kn po m2, a nje­go­vo pos­tav­lja­nje u pro­sje­ku iz­no­si 140 kn po m2.

Ka­da se sve zbro­ji, ku­po­vi­na i mon­ta­ža no­vog par­ke­ta za stan po­vr­ši­ne 60 m2 ta­ko mo­že sta­ja­ti i vi­še od 23.000 ku­na, bez tro­ško­va uk­la­nja­nja i odvo­za sta­rog par­ke­ta.

Tu su i već spo­me­nu­te pri­rod­ne ne­po­go­de ko­je je čes­to ne­mo­gu­će pre­dvi­dje­ti, a za­de­se li va­šu ne­kret­ni­nu, to naj­češ­će zna­či pot­pu­nu adap­ta­ci­ju stam­be­nog pros­to­ra. Ci­je­na pot­pu­ne adap­ta­ci­je sta­na po­vr­ši­ne 60 m2 mo­že iz­no­si­ti od 40.000 do 50.000 ku­na, ne ra­ču­na­ju­ći opre­ma­nje sta­na, no­vi na­mje­štaj i ure­đa­je ko­ji mo­gu bi­ti uni­šte­ni ili ošte­će­ni.

Ako ne mo­že­te spri­je­či­ti – osi­gu­raj­te!

Pre­ven­ci­ja je uvi­jek naj­bo­lji li­jek, no po­ne­kad pro­ble­me ne mo­že­te spri­je­či­ti. Ali, ne­što ipak mo­že­te uči­ni­ti – osi­gu­ra­ti se i uz mi­ni­mal­ne mje­seč­ne iz­dat­ke za­šti­ti­ti od mo­gu­ćih tro­ško­va ve­za­nih uz raz­li­či­te ne­po­go­de, kva­ro­ve i dru­ge šte­te ko­je se mo­gu do­go­di­ti va­šem do­mu i va­šim stva­ri­ma.

Po­li­ca osi­gu­ra­nja Cro­atia imo­vi­na ne osi­gu­ra­va sa­mo va­še ne­kret­ni­ne i nji­ho­va če­ti­ri za­da, već i svu va­šu imo­vi­nu ko­ja se u nji­ma na­la­zi, kao što su odje­ća, na­mje­štaj, ku­ćan­ski ure­đa­ji. Vi­še in­for­ma­ci­ja saz­naj­te na 0800 1884 ili na www.cro­sig.hr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.