‘RAD­NI­CI U JAV­NIM SLUŽ­BA­MA NI­SU PRI­VI­LE­GI­RA­NI, ALI...’

Ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri Sve za­pos­le­ne u jav­nim služ­ba­ma šti­te ko­lek­tiv­ni, dok je u re­al­nom sek­to­ru tak­vih rad­ni­ka tek oko 40 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Us­po­red­ba pra­va iz ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra u jav­nom sek­to­ru i gos­po­dar­stvu po­ka­zu­je da ne­ma bit­ne razlike u tim pra­vi­ma, što zna­či da rad­ni­ci u jav­nim služ­ba­ma ni­su pri­vi­le­gi­ra­ni, pri če­mu tre­ba uze­ti u ob­zir da su svi za­pos­le­ni u jav­nim služ­ba­ma obu­hva­će­ni ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma, dok je u re­al­nom sek­to­ru tak­vih rad­ni­ka tek oko 40 pos­to. Is­tak­nuo je to do­cent na Odsjeku za so­ci­olo­gi­ju za­gre­bač­kog Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Dra­gan Ba­gić pred­stav­lja­ju­ći re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja ba­ze ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra, ko­ju je iz­ra­dio Savez sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske. “Ne pos­to­ji raz­li­ka u vi­si­ni, od­nos­no iz­daš­nos­ti po­jed­nih pra­va, iako ima slu­ča­je­va da su ne­ka pra­va po­volj­ni­ja za jav­ni sek­tor, a ne­ka za gos­po­dar­stvo. No, ne mo­že se re­ći da su ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri za jav­ni sek­tor bit­no po­volj­ni­ji”, na­gla­sio je. Naj­ve­će razlike u pra­vi­ma i uvje­ti­ma ra­da po­ve­za­ne su s pi­ta­njem ima li uop­će ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra u tvrt­ki. Po­kri­ve­nost jav­nog sek­to­ra ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma je sto­pos­tot­na. Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja de­mis­ti­fi­ci­ra­ju pri­ču o po­seb­nim pra­vi­ma za za­pos­le­ne u jav­nom sek­to­ru kao po­s­lje­diDra­gan ci ko­lek­tiv­nog pre­go­va­ra­nja, ocje­nju­je Ba­gić i upo­zo­ra­va da je pro­blem u onom gos­po­dar­stva gdje ne pos­to­je sin­di­ka­ti i ko­lek­tiv­ni. Ve­li­ke su razlike u po­kri­ve­nos­ti ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma s ob­zi­rom na ve­li­či­nu po­du­ze­ća: go­to­vo sve ve­li­ke tvrt­ke ih ima­ju, a veliki broj ma­lih i sred­njih ne­ma. Ne­ke dje­lat­nos­ti ima­ju vr­lo vi­so­ku po­kri­ve­nost ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma,npr., ban­kar­ski sek­tor, gra­di­telj­stvo i tu­ri­zam.

I. KRALJ/PIX

Ba­gić, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.