TRE­BA ŽUR­NO RE­VI­DI­RA­TI PRA­VIL­NIK ZA MJE­RE RU­RAL­NOG RA­ZVO­JA

Ogra­ni­če­nje Pre­ma sa­daš­njim uvje­ti­ma na­tje­ča­ja i na­či­nu bo­do­va­nja vr­lo ma­li, go­to­vo za­ne­ma­riv broj ma­lih obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va ima mo­guć­nost do­bi­ti sred­sta­va iz EU fon­da za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj Ana­li­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Od za­tva­ra­nja na­tje­ča­ja za pod­mje­re 4.1 Ula­ga­nje u po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju i 4.2 Pre­ra­da po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske (2014.2020.) na ko­ji je pris­ti­glo čak 1280 pro­je­ka­ta – hr­vat­ska jav­nost i mno­gi pri­ja­vi­te­lji pro­je­ka­ta u ran­gu ma­lih i sred­njih po­ljo­pri­vred­ni­ka sa za­bri­nu­toš­ću oče­ku­ju pr­ve re­zul­ta­te na­tje­ča­ja i ran­glis­tu pro­je­ka­ta ko­ji će bi­ti fi­nan­ci­ra­ni sred­stvi­ma iz EU fon­da za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj.

U me­đu­vre­me­nu su kra­jem 2015. i po­čet­kom 2016. Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de i Agen­ci­ja za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di otvo­ri­li i za­tvo­ri­li još je­dan na­tje­čaj za pod­mje­re 4.1.1. (sa­mo za sek­to­re vo­ća i po­vr­ća, te svi­njo­goj­stva i pe­ra­dar­stva) i 4.1.2. (zbri­nja­va­nje staj­skog gno­ja) pre­ma spor­nom Pra­vil­ni­ku za pod­mje­ru 4.1 (NN 07/15) na ko­ji je pris­ti­glo no­vih 600 pro­je­ka­ta. Za­bri­nu­tost jav­nos­ti te ma­lih i sred­njih po­ljo­pri­vred­ni­ka te­me­lji se na to­me što se mo­že oče­ki­va­ti da će zbog pro­po­zi­ci­ja na­tje­ča­ja i na­či­na bo­do­va­nja de­fi­ni­ra­nih Pra­vil­ni­kom za pod­mje­re 4.1 i 4.2 (NN 07/15) sa­mo je­dan ma­nji broj pri­ja­vi­te­lja do­bi­ti vi­so­ke iz­no­se EU potpore dok će vi­še od 700 pro­je­ka­ta os­ta­ti bez eu­rop­skog nov­ca.

Iz­me­đu dva zla

Us­to, Agen­ci­ja je kra­jem 2015. obja­vi­la tzv. “rad­nu lis­tu” oci­je­nje­nih pro­je­ka­ta u mje­ri 4.1.1 iz pr­vog na­tje­ča­ja pre­ma ko­joj se la­ko mo­že iz­ra­ču­na­ti da će pr­vih de­set ko­ris­ni­ka (po iz­no­si­ma potpore) do­bi­ti vi­še od 500 mi­li­ju­na ku­na za svo­jih 17 pro­je­ka­ta. Ve­ći­na tih pro­je­ka­ta su tzv. “za­jed­nič­ki pro­jek­ti” za ko­je inves­ti­to­ri tra­že i do pet mi­li­ju­na eura za svo­je inves­ti­ci­je.

Ako hr­vat­ska po­ljo­pri­vre­da mo­ra bi­ra­ti “iz­me­đu dva zla” – da po­tro­ši­mo 50% EU sred­sta­va ko­ja su nam na ras­po­la­ga­nju do 2020. za inves­ti­ci­je u po­ljo­pri­vre­di za de­set­ke “ve­li­kih” pro­je­ka­ta iz ovih na­tje­ča­ja, ili da po­tro­ši­mo još ma­lo vre­me­na i re­de­fi­ni­ra­mo pra­vi­la igre ka­ko bi što vi­še po­ljo­pri­vred­ni­ka i pre­ra­đi­va­ča do­bi­lo ba­rem ne­što no­va­ca za su­fi­nan­ci­ra­nje svo­jih inves­ti­ci­ja u mje­ri 4.1.1. – sva­ka­ko bi tre­ba­la oda­bra­ti re­de­fi­ni­ra­nje pra­vi­la igre.

Da li mo­gu­će re­de­fi­ni­ra­ti pra­vil­ni­ke u ti­je­ku na­tje­ča­ja ili je je­di­na mo­guć­nost po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja? Za­što re­de­fi­ni­ra­ti pra­vil­ni­ke i uvje­te na­tje­ča­ja?

Za­to jer je već sa­da jas­no da spor­ni na­tje­čaj i pra­vil­ni­ci pre­ma ko­ji­ma je ras­pi­san na­tje­čaj u pot­pu­nos­ti “pro­ma­šu­ju” ci­lje­ve iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH pre­ma ko­jem

KRIS­TI­JAN MA­VREK vlas­nik kon­zul­tant­ske tvrt­ke Ka­ja Con­sul­ting iz Ča­kov­ca

je pla­ni­ra­no da se iz pod­mje­re 4.1 fi­nan­ci­ra čak 1823 pro­je­ka­ta s pre­dvi­đe­nih 1,7 mi­li­jar­di ku­na ko­li­ko je osi­gu­ra­no iz Eu­rop­skog fon­da za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj za Hr­vat­sku za sed­mo­go­diš­nje raz­dob­lje. Pre­ma tim ci­lje­vi­ma, pro­sječ­na vri­jed­nost potpore iz­no­si­la bi oko 990.000 ku­na po pro­jek­tu. Uko­li­ko os­ta­ne na sna­zi sa­daš­nji pra­vil­nik za pod­mje­ru 4.1 - u sed­mo­go­diš­njem raz­dob­lju će u Hr­vat­skoj kroz mje­ru 4.1 bi­ti fi­nan­ci­ra­no mak­si­mal­no 300400 pro­je­ka- ta pro­sječ­ne vri­jed­nos­ti is­pla­će­ne potpore oko 7,500.000 kn.

Iako je biv­ša po­li­tič­ka gar­ni­tu­ra u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de bi­la upoz­na­to s opas­noš­ću da će ma­li broj pro­je­ka­ta (i ko­ris­ni­ka) do­bi­ti ve­li­ke iz­no­se pot­po­ra jer im spor­ni pra­vil­ni­ci iz si­ječ­nja 2015. go­di­ne to omo­gu­ću­ju, u sr­p­nju 2015. je Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de za­tra­ži­lo od čla­no­va Od­bo­ra za pra­će­nje pro­ved­be Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH da se po­ve­ća­ju ras­po­lo­ži­va sred­stva za ope­ra­ci­je 4.1.1 i 4.2.1 unu­tar pod­mje­re 4.1 i 4.2 i to na na­čin da bi se za pro­jek­te pri­jav­lje­ne u spor­nom na­tje­ča­ju i suk­lad­no spor­nim pra­vil­ni­ci­ma utro­ši­lo čak 50% sred­sta­va fon­da iz ukup­ne pro­gram­ske alo­ka­ci­je za sed­mo­go­diš­nje raz­dob­lje. To bi iz­no­si­lo 861,840.000 ku­na za ope­ra­ci­je 4.1.1, te 366,000.000 kn za ope­ra­ci­je 4.2.1.

Ova od­lu­ka će na­pra­vi­ti još ve­ću šte­tu hr­vat­skoj po­ljo­pri­vre­di jer otva­ra mo­guć­nost da ma­li broj pro­je­ka­ta do­bi­je vr­lo vi­so­ke iz­no­se potpore – a na ovaj na­čin (do­dat­nom alo­ka­ci­jom sred­sta­va) bi pre­ma spor­nim pra­vil­ni­ci­ma i spor­nom na­tje­ča­ju bi­lo po­tro­še­no čak 50% sred­sta­va ko­je ima­mo na ras­po­la­ga­nju do 2020. go­di­ne.

Pre­ma sa­daš­njim uvje­ti­ma na­tje­ča­ja i na­či­nu bo­do­va­nja vr­lo ma­li (go­to­vo za­ne­ma­riv) broj ma­lih obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va ima mo­guć­nost do­bi­ti sred­sta­va iz EU fon­da za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj, a već sa­da će­mo po­tro­ši­ti 50% svih no­va­ca za npr. kup­nju me­ha­ni­za­ci­je ko­ja se fi­nan­ci­ra iz ope­ra­ci­je 4.1.1.

Ma­lo­broj­ni­ma ve­li­ke potpore

Ka­ko bi tre­ba­li iz­gle­da­ti no­vi pra­vil­ni­ci da se is­pu­ne ci­lje­vi za­cr­ta­ni u Pro­gra­mu ru­ral­nog ra­zvo­ja RH? Evo šest kon­kret­nih pri­jed­lo­ga:

1. Po­treb­no je ogra­ni­či­ti mak­si­mal­ni iz­nos potpore po jed­nom pro­jek­tu na npr. 1,500.000 eura umjes­to do­sa­daš­njih 5,000.000 eura. Na taj na­čin bi­smo one­mo­gu­ći­li da ma­li krug pri­ja­vi­te­lja do­bi­je sav no­vac jer to ni­je cilj Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH.

2. Po­treb­no je ogra­ni­či­ti mak­si­mal­ni udio potpore na npr. 50% ili 60% od ne­to inves­ti­ci­je umjes­to do­sa­daš­njih 90%. Ne­ma smis­la ne­ko­li­ci­ni pro­je­ka­ta i pri­ja­vi­te­lja do­di­je­li­ti pot­po­ru 90% od ne­to inves­ti­ci­je, a 1000 pro­je­ka­ta ne­će do­bi­ti ni­šta.

3. Po­treb­no je uves­ti odred­bu da svi pri­ja­vi­te­lji i nji­ho­vi pro­jek­ti mo­gu do­bi­ti 50% od ne­to inves­ti­ci­je, a taj udio potpore mo­že se po­ve­ća­ti za po­ljo­pri­vred­ni­ke mla­đe od 40 go­di­na za 5%, eko­lo­ške pro­izvo­đa­če za do­dat­nih 5% te za ula­ga­nja u po­dru­čja sa zna­čaj­nim pri­rod­nim ogra­ni­če­nji­ma za 5% - uz glav­ni uvjet da pot­po­ra po pro­jek­tu ne mo­že pri­je­ći 60% ne­to inves­ti­ci­je.

4. Po­treb­no je u pot­pu­nos­ti re­de­fi­ni­ra­ti sus­tav bo­do­va­nja pro­je­ka­ta jer sa­daš­nji sus­tav ne pru­ža jed­na­ku šan­su svi­ma, a sva­ka­ko bi tre­ba­lo uves­ti kri­te­rij kod bo­do­va­nja pre­ma ko­jem se vi­še vred­nu­je do­sa­daš­nja po­ljo­pri­vred­na pro­izvod­nja i pos­lov­no pla­ni­ra­nje bu­du­će po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje.

Sek­tor­ski na­tje­ča­ji

5. No­vim pra­vil­ni­kom po­treb­no je pre­dvi­dje­ti mo­guć­nost ras­pi­si­va­nja po­seb­nih (sek­tor­skih) na­tje­ča­ja za vo­ćar­stvo, sto­čar­stvo, ra­tar­stvo, po­vr­tlar­stvo ili kup­nju no­ve po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je i opre­me. Sa­da je već si­gur­no da pre­ma sa­daš­njim pra­vi­li­ma svi po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ji že­le mo­der­ni­zi­ra­ti svo­ju pro­izvod­nju kup­njom me­ha­ni­za­ci­je i opre­me (bez iz­grad­nje ili re­kons­truk­ci­je obje­ka­ta) ne­ma­ju šanse sa­ku­pi­ti do­volj­no bo­do­va da uđu u krug pro­je­ka­ta ko­ji će bi­ti pri­hva­ćen za fi­nan­ci­ra­nje.

6. No­vim pra­vil­ni­kom po­treb­no je osi­gu­ra­ti da će svi tro­ško­vi pri­pre­me pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je ko­je su pri­ja­vi­te­lji pla­ti­ti ili će tek pla­ti­ti za iz­ra­du ar­hi­tek­ton­skih rje­še­nja za do­bi­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le, za iz­ra­du ela­bo­ra­ta za­šti­te oko­li­ša ili za sa­vje­to­dav­ne us­lu­ge – ući u vri­jed­nost pro­jek­ta, te da će pri­ja­vi­telj do­bi­ti po­vrat od 50% ili 60% i za taj dio tro­ško­va.

Ti­me bi se po­ku­ša­lo ubla­ži­ti fi­nan­cij­sku šte­tu ko­ju bi pre­tr­pje­li mno­gi pri­ja­vi­te­lji ko­ji su ima­li vi­so­ke tro­ško­ve pri­pre­me pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je za na­tje­čaj ko­ji je po­ni­šten.

Po­treb­no je hit­no za­us­ta­vi­ti do­no­še­nje Od­lu­ka o do­dje­li sred­sta­va sve dok se ne re­de­fi­ni­ra pra­vil­nik ka­ko bi os­tva­rio ci­lje­ve Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH, re­de­fi­ni­ra­nje Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske 2014.2020, us­kla­đi­va­nje i iz­ra­da no­vih pra­vil­ni­ka za mje­ru 4.1. i 4.2. suk­lad­no re­de­fi­ni­ra­nom Pro­gra­mu ru­ral­nog ra­zvo­ja RH i ras­pi­si­va­nje no­vih (sek­tor­skih) na­tje­ča­ja za mje­ru 4.1.1. pre­ma po­šte­ni­jim uvje­ti­ma ko­ji će omo­gu­ći­ti ši­ro­kom kru­gu po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča i pre­ra­đi­va­ča da do­bi­ju dio fi­nan­cij­skih sred­sta­va za svo­je inves­ti­ci­je.

NUŽ­NO JE U POT­PU­NOS­TI RE­DE­FI­NI­RA­TI SUS­TAV BO­DO­VA­NJA PRO­JE­KA­TA JER SA­DAŠ­NJI SUS­TAV NE PRU­ŽA JED­NA­KU ŠAN­SU SVI­MA

PO­TREB­NO JE OGRA­NI­ČI­TI MAK­SI­MAL­NI IZ­NOS

POTPORE PO JED­NOM PRO­JEK­TU NA NPR. 1,500.000 EURA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.