Bi­ro­krat­ski ap­surd iz EU ugro­zio pos­lo­ve iz­voz­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

IMA­LI SMO KUP­CA U ŠVI­CAR­SKOJ ZA PO­SAO VRI­JE­DAN TRI MI­LI­JU­NA EURA. GA­RAN­CI­JU NA­ŠE BAN­KE U VRI­JED­NOS­TI OKO PO­LA MI­LI­JU­NA EURA NI­JE ŽE­LIO PRI­HVA­TI­TI TRA­ŽE­ĆI BRI­SA­NJE ‘BA­IL-IN’ KLA­UZU­LE TE JE IN­ZIS­TI­RAO NA PRI­MJE­NI ŠVI­CAR­SKOG PRA­VA, KA­ŽU U KON­ČA­RU

Ba­il-in kla­uzu­lom tra­ži se od kup­ca su­glas­nost da uma­nji ili po­ni­šti po­tra­ži­va­nje ako ban­ka za­pad­ne u fi­nan­cij­ske te­ško­će

Već za­gu­še­ni no­tor­nom do­ma­ćom bi­ro­kra­ci­jom, po­du­zet­ni­ci su od­ne­dav­no su­oče­ni s no­vim bi­ro­krat­skim ap­sur­dom ko­ji ovaj pu­ta sti­že iz Bruxel­le­sa. Na­ime, iz­voz­ni pos­lo­vi na tr­ži­šta van Eu­rop­ske uni­je, na ko­je ot­pa­da i do tre­ći­ne ukup­nog iz­vo­za, doš­li su u pi­ta­nje jer kup­ci od­bi­ja­ju ga­ran­ci­je na-

ših iz­voz­ni­ka u ko­je sve ban­ke u EU mo­ra­ju ugra­đi­va­ti tzv. ‘ba­ilin’ kla­uzu­lu.

Po­jed­no stav­lje­no, ra­di se o zah­tje­vu iz BRRD di­rek­ti­ve (Bank Re­co­very and Re­so­lu­ti­on Di­rec­ti­ve), pre­pi­sa­noj u do­ma­ći za­kon o sa­na­ci­ji kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja, da sve ban­ke (i fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je) na Sta­rom kon­ti­nen­tu pri­li­kom iz­da­va­nja ga­ran­ci­ja (ili akre­di­ti­va) van Uni­je u ugo­vo­re ugra­de do­dat­nu kla­uzu­lu. Njom se od vje­rov­ni­ka, tj. kup­ca u či­je se ime iz­da­je jam­s­tvo, tra­ži su­glas­nost da nje­go­vo po­tra­ži­va­nje mo­že bi­ti uma­nje­no, pre­tvo­re­no u di­oni­ce ban­ke ili po­ni­šte­no u slu­ča­ju da ban­ka za­pad­ne u fi­nan­cij­ske te­ško­će.

Oče­ki­va­no, ga­ran­ci­je ko­je do­la­ze s tak­vim upo­zo­re­njem, umjes­to si­gur­nos­ti da će po­sao bi­ti do­bro obav­ljen i s si­gur­no na­pla­ćen, alar­mi­ra­le su kraj­nje kup­ce ko­ji ih na­pros­to od­bi­ja­ju pri­hva­ti­ti kao va­lja­ne. Umjes­to europ­skih, tra­že ga­ran­ci­je ba­na­ka pri­mje­ri­ce, iz SA­Da i Ja­pa­na či­ja re­gu­la­ti­va to ne zah­ti­je­va. Izvoz­ni­ci su ta­ko su­oče­ni s gu­bit­kom mi­li­jun­skih pos­lo­va, a ban­ke s gu­bit­kom naj­bo­ljih kli­je­na­ta ko­ji po ga­ran­ci­je mo­ra­ju u ban­ke van EU, pa u ko­nač­ni­ci tr­pi iz­voz i rast.

Me­đu po­go­đe­nim iz­voz­ni­ci­ma na­šao se ne­dav­no i Kon­čar D&ST, dio Kon­čar gru­pa­ci­je, či­ji su os­nov­ni biz­nis tran­sfor­ma­to­ri. “Ima­li smo kup­ca u Švi­car­skoj za po­sao vri­je­dan oko tri mi­li­ju­na eura ko­ji nas je tra­žio ‘per­for­man­ce bond’, dak­le ga­ran­ci­ju za do­bro iz­vr­še­nje pos­la. Ga­ran­ci­ju na­še ban­ke u vri­jed­nos­ti oko po­la mi­li­ju­na eura ni­je že­lio pri­hva­ti­ti tra­že­ći bri­sa­nje ‘ba­ilin’ kla­uzu­le te je in­zis­ti­rao na pri­mje­ni švi­car­skog pra­va”, ot­kri­va član Upra­ve Pe­tar Vla­ić do­da­ju­ći da u Kon­ča­ru in­ten­ziv­no tra­ga­ju za mo­gu­ćim rje­še­njem.

Prem­da Švi­car­ska ugo­vo­ri­ma prak­tič­no funk­ci­oni­ra kao dio EU, ona to prav­no ni­je pa je kla­uzu­la obvez­na. Is­ta si­tu­aci­ja vri­je­di za zem­lje re­gi­je, kao i azij­ska te afrič­ka tr­ži­šta. “Pro­blem je ne­pro­ve­di­vost tak­vih ga­ran­ci­ja, jed­nos­tav­no gu­be svo­ju svr­hu kao osi­gu­ra­nje u fi­nan­ci­ra­nju me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne. Mo­že­te objaš­nja­va­ti kup­ci­ma da je ri­ječ tek o bi­ro­krat­skom zah­tje­vu, ali nje­go­va je zad­nja jer je on taj ko­ji ima no­vac”, plas­ti­čan je Vla­ić. Pro­da­ja Kon­čar D&ST-a go­diš­nje do­seg­ne oko 100 mi­li­ju­na eura, od če­ga je 80 pos­to us­mje­re­no na iz­voz, a 30ak mi­li­ju­na eura os­tva­ri upra­vo na tre­ćim tr­ži­šti­ma, po­naj­vi­še Bli­skom is­to­ku.

Sig­nal za uz­bu­nu pr­ve su po­dig­nu­le ban­ke, u ko­je s te­re­na od pro­sin­ca sti­žu in­for­ma­ci­je kli­je­na­ta o od­bi­je­nim ga­ran­ci­ja­ma. U ban­kar­skim kru­go­vi­ma nes­luž­be­no pro­cje­nju­ju da se tjed­no od­bi­ju od tri do če­ti­ri ga­ran­ci­je, što ilus­tri­ra raz­mje­re pro­ble­ma iz­voz­ni­ka, ali i ba­na­ka ko­je ih pra­te. Na tu te­mu proš­lo­ga je odr­žan i okru­gli stol u or­ga­ni­za­ci­ji HGK i ICCa Hr­vat­ska (Me­đu­na­rod­ne tr­go­vač­ke ko­mo­re) te DABa, na ko­jem se ras­prav­lja­lo o nas­ta­loj si­tu­aci­ji.

“Pri­kup­lja­mo pri­jed­lo­ge za ubla­ža­va­nje pri­mje­ne te kla­uzu­le i cilj nam je lo­bi­ra­ti da se od nje­zi­ne pri­mje­ne iz­u­mu odre­đe­ni di­je­lo­vi ko­ji se od­no­se na fi­nan­ci­ra­nje tr­go­vi­ne”, ka­že glav­na taj­ni­ca ICCa Hr­vat­ska Sun­ča­ni­ca Skup­njak Ka­pić. Do kra­ja tjed­na, ka­že, ICC Hr­vat­ska će pri­ku­pi­ti pri­ri­je­ši za rje­še­nja te ih upu­ti­ti Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, kao i na adre­se HNBa i DABa.

Ka­ko ugro­ža­va­nje iz­vo­za i okre­ta­nje kli­je­na­ta pre­ma ban­ka­ma iz­van EU ni­su sa­mo hr­vat­ski već i europ­ski pro­ble­mi, u lo­bi­ra­nje se uklju­či­la i krov­na Me­đu­na­rod­na tr­go­vač­ka ko­mo­ra ICC, ko­ja je još u trav­nju proš­le go­di­ne odas­la­la oči­to­va­nje Ko­mi­si­ji o utje­ca­ju na vanj­sku tr­go­vi­nu s tre­ćim zem­lja­ma, na ko­ju se, pa­ra­dok­sal­no, Uni­ja u bu­duć­nos­ti že­li stra­te­ški for­ku­si­ra­ti. Skup­njak Ka­pić na­po­mi­nje da se “ne do­vo­di u pi­ta­nje sa­ma di­rek­ti­va ko­ja pri­do­no­si sta­bil­nos­ti sus­ta­va, već sa­mo nje­zi­na pri­mje­na na ga­ran­ci­je i akre­di­ti­ve”.

Pri­mje­ri­ce, ne že­le­ći ugro­zi­ti otoč­ko gos­po­dar­stvo, Bank of En­gland sus­pen­di­ra­la je kla­uzu­lu dok se gor­dij­ski čvor ne u bri­sel­skim ure­di­ma. U HNBu za­sad su sta­va da će se pi­ta­nje kla­uzu­le rje­ša­va­ti sa sva­kom ins­ti­tu­ci­jom i kod sva­kog ugo­vo­ra po­seb­no. Je li to pri­li­ka za do­ma­ću ra­zvoj­nu ban­ku, na ko­ju se klu­zu­la ne od­no­si (jer HBOR ni­je kla­sič­na ban­ka), ili je tek ap­surd­no rje­še­nje ap­surd­nog pro­ble­ma, ka­ko dr­že ne­ki izvoz­ni­ci? U HBORu ka­žu da je la­ni za­bi­lje­že­no znat­no po­ve­ća­nje bro­ja i iz­no­sa ga­ran­ci­ja, is­klju­či­vo zbog no­vog mo­de­la iz­da­va­nja či­nid­be­nih ga­ran­ci­ja.

“Na po­ve­ća­nje ga­rant­ne ak­tiv­nos­ti HBORa ni­je utje­ca­la pri­mje­na ba­ilin kla­uzu­le na pos­lov­ne ban­ke”, is­ti­ču. U 2015. HBOR je iz­dao 48 iz­voz­nih ban­kar­skih ga­ran­ci­ja, go­to­vo 70% vi­še ne­go 2014., vri­jed­nih 2,86 ml­rd. kn, od če­ga je po­lo­vi­ca iz­da­na za zem­lje iz­van EU.

DO KRA­JA TJED­NA ICC ĆE PRI­JED­LO­GE RJE­ŠE­NJA UPU­TI­TI MI­NIS­TAR­STVU FI­NAN­CI­JA, HNB-U I DAB-U

Kon­čar D&ST go­diš­nje 30-ak mil. eura iz­vo­za os­tva­ri na tre­ćim tr­ži­šti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.