Ac­cor pla­ni­ra u Za­gre­bu otvo­ri­ti ne­ko­li­ko ho­te­la

Ula­žu Na inves­ti­cij­skom fo­ru­mu u Ber­li­nu re­gi­onal­ni šef ho­tel­skog di­va naj­a­vio:

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CRNJAK

No­vi ula­ga­či Na inves­ti­cij­skom fo­ru­mu u Ber­li­nu re­gi­onal­ni šef ho­tel­skog di­va naj­a­vio do­la­zak s bren­dom Ibis

S po­ten­ci­jal­nim part­ne­rim pre­go­va­mo o otva­ra­nju ne­ko­li­ko Ibis ho­te­la u Za­gre­bu, po­t­vr­dio di­rek­tor La­urent Pic­he­ral iz Ac­cor gru­pe

Jed­na od naj­ve­ćih ho­tel­skih gru­pa­ci­ja Ac­cor Ho­tels u bli­skoj bu­duć­nos­ti pla­ni­ra otvo­ri­ti ne­ko­li­ko svo­jih Ibis ho­te­la u Za­gre­bu, o če­mu se još uvi­jek pre­go­va­ra s po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma, po­t­vr­dio je za Pos­lov­ni dnev­nik iz­vr­š­ni di­rek­tor Ac­cor gru­pe za sre­diš­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu La­urent Pic­he­ral. Pic­he­ral je bio je­dan od pa­ne­lis­ta o ho­tel­skim ula­ga­nji­ma u ši­roj re­gi­ji (od Polj­ske do Ru­munj­ske) na Me­đu­na­rod­nom ho­tel­skom inves­ti­cij­skom fo­ru­mu (IHIF) u Ber­li­nu.

Ri­ječ je o jed­noj od naj­z­na­čaj­ni­jih inves­ti­cij­skih kon­fe­ren­ci­ja ho­tel­ske in­dus­tri­je u svi­je­tu ko­ja u Ber­li­nu sva­ke go­di­ne oku­pi svjet­sku kre­mu, od ho­tel­skih bren­do­va do inves­ti­to­ra ko­ji tra­že no­ve pri­li­ke za ula­ga­nje. Ove go­di­ne na IHIFu je bi­lo oko dvi­je ti­su­će su­di­oni­ka iz 73 zem­lje svi­je­ta, a uz po­tre­se ko­je je na tu­ris­tič­kom tr­ži­štu iz­a­zva­la glo­bal­na po­li­tič­ko­si­gur­nos­na si­tu­aci­ja jed­na od glav­nih te­ma kon­fe­ren­ci­je bio je rast eko­no­mi­je di­je­lje­nja i utje­caj na ho­tel­sku in­dus­tri­ju, ko­ja je pri­si­lje­na na uvo­đe­nje ino­va­ci­ja i snaž­ni­je ko­ri­šte­nje teh­no­lo­gi­je. Hr­vat­skoj je u fo­ku­su i da­lje priv­la­če­nje stra­nih inves­ti­to­ra i ho­tel­skih bren­do­va, a su­di­oni­ci pa­ne­la slo­ži­li su se da Hr­vat­ska po­la­ko do­la­zi u fo­kus inves­ti­to­ra, iako je to još ja­ko da­le­ko od po­ten­ci­ja­la. Po­zi­tiv­ne pri­mje­re iz­ni­je­li su Otmar Michaeler, iz­vr­š­ni di­rek­tor Falkensteiner Michaeler gru­pe, ko­ji je us­t­vr­dio da se ulagačka kli­ma u Hr­vat­skoj u po­s­ljed­njih pet do se­dam go­di­na zna­čaj­no po­bolj­ša­la, te Ivan Pa­la­di­na, pred­sjed­nik Upra­ve IGH te pred­stav­nik Ave­nue gru­pe, ko­ja je oda­bra­na za ula­ga­ča u Ku­pa­re. Pa­nel je vo­dio Si­ni­ša To­pa­lo­vić, di­rek­tor za­gre­bač­kog ure­da Horwath HTLa, ko­ji već go­di­na­ma ak­tiv­no su­dje­lu­je na IHIFu.

Iako ima pu­no po­ten­ci­ja­la, spo­me­nu­ta re­gi­ja u po­s­ljed­njih pet go­di­na uze­la je tek pet pos­to ukup­nih inves­ti­ci­ja u svjet­sku ho­tel­sku in­dus­tri­ju. Iz­nim­ke su ne­ke polj­ske des­ti­na­ci­je ko­je su pre­poz­na­le važ­nost skan­di­nav­skog tr­ži­šta, Cr­na Go­ra s pro­jek­ti­ma kao što je Por­to Mon­te­ne­gro, ali i i Split, s po­ras­tom tu­ris­tič­kog pro­me- ta, te Du­brov­nik, ko­ji je pos­tao top sre­di­šte film­ske pro­duk­ci­je. Po­ka­za­lo se da je zbog ras­ta stan­dar­da lo­kal­nog sta­nov­niš­tva Ru­munj­ska tre­nu­tač­no hit des­ti­nan­ci­ja za ula­ga­nje, dok im je Al­ba­ni­ja kao go­to­vo pot­pu­no tu­ris­tič­ki ne­ra­zvi­je­na naj­ve­ći iz­a­zov.

Ibis je, ina­če, je­dan od 17 Ac­co­ro­vih bren­do­va. Ri­ječ je o “eco­nomy” ili midd­le sca­le bren­du. Pod raz­li­či­tim bren­do­vi­ma Ac­cor gru­pe pos­lu­je 3900 ho­te­la, od to­ga je njih 1288 u vlas­niš­tvu kom­pa­ni­je ko­ja dje­lu­je i kao ope­ra­ter i kao inves­ti­tor. Ne­što vi­še od če­t­vr­ti­ne por­t­fe­lja pos­lu­je u Fran­cu­skoj, oko 11 pos­to na Me­di­te­ra­nu, a Ac­cor Gru­pa la­ni je ima­la 5,5 mi­li­jar­di eura pri­ho­da.

ULAGAČKA KLI­MA U HR­VAT­SKOJ SE U PO­S­LJED­NJIH PET DO SE­DAM GO­DI­NA ZNAT­NO PO­BOLJ­ŠA­LA, KA­ŽE OTMAR MICHAELER, IZ­VR­Š­NI DI­REK­TOR FALKENSTEINER GRU­PE

PD

Ibis je je­dan od 17 Ac­co­ro­vih bren­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.