Im­pol da­nas pla­ća i ula­zi u TLM

Po­zi­ti­van ras­plet Dr­ža­va kao naj­ve­ći vje­rov­nik s mi­li­jar­du ku­na traž­bi­na po­dr­ža­la op­s­ta­nak ši­ben­ske tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Idu­ćeg tjed­na tvor­ni­ca će po­če­ti s ra­dom te će s bur­ze po­zva­ti 250 rad­ni­ka, dok će si­ro­vi­na ka­mi­oni­ma sti­ći u Ši­be­nik

Us­te­ča­ju ši­ben­skog TLMa ju­čer su na pr­vom is­pit­nom i iz­vje­štaj­nom ro­či­štu is­pi­ta­ne traž­bi­ne vje­rov­ni­ka, a po­tom su iz­gla­sa­ni ključ­ni pri­jed­lo­zi za op­s­ta­nak ove pro­izvod­nje ko­je je naj­a­vio te de­talj­no iz­nio ste­čaj­ni upra­vi­telj Bran­ko Mo­rić. To zna­či da slo­ven­ski Im­pol ula­zi u naj­am i da će da­nas upla­ti­ti iz­nos ko­ji je po­nu­dio Ja­dran­skoj ba­na­ci za traž­bi­ne ko­je ona ima TLMu, i to na jav­nom na­tje­ča­ju, ko­ji je bio ne­dav­no ras­pi­san na­kon do­go­vo­ra s pred­stav­ni­ci­ma Vla­de te je tra­jao do 7. ožuj­ka.

Pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma nit­ko osim Im­po­la ni­je se ja­vio. Te­me­ljem na­ve­de­nih od- lu­ka svi ugo­vo­ri ko­ji su pot­pi­sa­ni sa ste­čaj­nim upra­vi­te­ljom sad stu­pa­ju na sna­gu, a idu­ćeg tjed­na na za­do­volj­stvo rad­ni­ka, ka­žu sin­di­kal­ni pred­stav­ni­ci, ali i ši­ben­skok­nin­skog žu­pa­na Go­ra­na Pa­uka i ši­ben­skog gra­do­na­čel­ni­ka Želj­ka Bu­ri­ća tvor­ni­ca po­čet će se s ra­dom.

Na­ime, sve je za to već pri­prem­lje­no i si­ro­vi­na će sti­ći ka­mi­oni­ma u Ši­be­nik, pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma to su ti­su­će to­na alu­mi­ni­ju­ma, pa Im­pol kre­će s pro­izvod­njom ko­ja je sta­la još u lje­to proš­le go­di­ne.

Za ovaj je po­zi­tiv­ni ras­plet ključ­na bi­la i ju­čer dr­ža­va. Na­ime, u ste­ča­ju ši­ben­skog TLM Alu­mi­ni­uma pri­jav­lje­ne su traž­bi­ne u ukup­nom iz­no­su od oko 1,6 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga vi­še od mi­li­jar­de ku­na iz­no­si po­tra­ži­va­nje ko­je je pri­ja­vi­la dr­ža­va, od­nos­no Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva. Ri­ječ je o traž­bi­ni ko­ja je nas­ta­la na os­no­vu potpore da­ne kroz ot­pis po­tra­ži­va­nja dr­ža­ve pre­ma ši­ben­skoj tvrt­ki u pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je ko­ja je pro­ve­de­na u man­da­tu Vla­de Ive Sa­na­de­ra.

Nju je ste­čaj­ni upra­vi­telj Bran­ko Mo­rić u ci­je­los­ti priz­nao, što zna­či da o sve­mu što sli­je­di u ovom ste­ča­ju za­pra­vo sna­gom svo­je traž­bi­ne od­lu­ču­je is­klju­či­vo dr­ža­va.

To se ju­čer i po­t­vr­di­lo kroz gla­so­ve ko­je je dao pred­stav­nik nad­lež­nog žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Ključ­na ulo­ga dr­ža­ve kao vje­rov­ni­ka za dalj­nji ti­jek pos­tup­ka pre­vag­nu­la je, pak, za nas­ta­vak pro­izvod­nje kroz naj­am slo­ven­skog Im­po­la i za­poš­lja­va­nje rad­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­li na bur­zi otva­ra­njem ste­ča­ja.

Ina­če, ju­čer su ut­vr­đe­ne su i pri­jav­lje­ne traž­bi­ne ko­je se ti­ču vi­še od 500 vje­rov­ni­ka TLMa, a dio ih je ste­čaj­ni upra­vi­telj Bran­ko Mo­rić os­po­rio, što se po­gla­vi­to od­no­si­lo na dio me­na­džer­skih po­tra­ži­va­nja.

Pr­vo is­pit­no ro­či­šte ši­ben­ske tvrt­ke za­po­če­lo je u 10 sa­ti, a nas­tav­lje­no je s iz­vje­štaj­nim ro­či­štem, na­kon če­ga su na dnev­nom re­du bi­li pre­dvi­đe­ni i na­ve­de­ni za­ključ­ci, i to upra­vo u po­gle­du naj­ma ši­ben­ske imo­vi­ne kao teh­no­lo­ške cje­li­ne te nas­tav­ka pro­izvod­nje, ali naj­du­že na rok od go­di­nu i pol da­na u na­ve­de­noj or­ga­ni­za­ci­ji slo­ven­skog Im­po­la. Na­ši iz­vo­ri iz Im­po­la tvr­de da će već idu­ćeg tjed­na s bur­ze po­zva­ti 250 za­pos­le­ni­ka.

HR­VO­JE JELAVIĆ/

Tvor­ni­ca će na­po­kon oži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.