Sti­že sto­ti­njak ti­su­ća Ni­je­ma­ca vi­še

Svjet­ska bur­za tu­riz­ma u Ber­li­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sva­ki

tre­ći Ni­je­mac ne že­li lje­to­va­ti gdje i la­ni, za 48% njih Tur­ska ove go­di­ne ni­je op­ci­ja, a čak 61% is­klju­ču­je mo­guć­nost da na od­mor ode u Egi­pat. Obje zem­lje su­oča­va­ju se s čak 40% sla­bi­jim in­te­re­som Ni­je­ma­ca ne­go la­ni. Na­pe­ta si­gur­nos­na si­tu­aci­ja po­di­je­li­la je tr­ži­šte ko­je svi­je­tu go­diš­nje da­je vi­še od 70 mi­lju­na tu­ris­ta na dva di­je­la: na one ko­ji če­ka­ju i one ko­ji su već iz­a­bra­li za­mjen­ske des­ti­na­ci­je. Hr­vat­ska je, ako je su­di­ti pre­ma pr­vom da­nu naj­ve­će svjet­ske tu­ris­tič­ke bur­ze ITB Berlin, me­đu do­bit­ni­ci­ma se­zo­ne. Ni­jem­ci ne­će šte­dje­ti: ras­te po­pu­lar­nost pu­to­va­nja skup­ljih od 3000 eura. No, šam­pa­njac još nit­ko ne otva­ra, a i Hr­vat­skoj, ko­ja je la­ni ugos­ti­la 2,1 mi­ljun nje­mač­kih tu­ris­ta, pre­ra­no je za lo­vo­ri­ke. Za ovu se se­zo­nu tek sla­žu pr­ve koc­ki­ce.

Za Hr­vat­sku ni­je po­volj­no ni spo­mi­nje­nje u kon­tek­s­tu iz­bje­glič­ke ru­te, či­me su se pro­tek­lih da­na ba­vi­li ne­ki nje­mač­ki i aus­trij­ski me­di­ji, špe­ku­li­ra­ju­ci o mo­gu­ćoj tzv. dal­ma­tin­skoj ru­ti. “Ne­ma go­vo­ra da se to mo­že do­go­di­ti. Da se to­ga ne tre­ba bo­ja­ti snaž­no ko­mu­ni­ci­ra­mo pre­ma part­ne­ri­ma u Ber­li­nu, a tak­vu smo po­ru­ku pre­ni­je­li i glav­nom taj­ni­ku Svjet­ske tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ta­le­bu Ri­fa­iju”, ka­že mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man. Kad pro­đe val ra­nog bu­kin­ga po­ten­ci­ran pro­ble­mi­ma Tur­ske, Egip­ta i dru­gih arap­skih ze­ma­lja, hr­vat­ski bi tu­ri­zam tre­bao za­dr­za­ti iz­laz­nu pu­ta­nju, a do kra­ja go­di­ne uk­nji­ži­ti sto­ti­njak ti­su­ca vi­še tu­ris­ta iz Nje­mač­ke.

“Vje­ru­je­mo da će se­zo­na što se ti­če nje­mač­kog tr­ži­šta u ko­nač­ni­ci bi­ti 56% bo­lja ne­go la­ni”, ka­zao je Kli­man u Ber­li­nu.

Otva­ra­nje naj­ve­će svjet­ske tu­ris­tič­ke bur­ze ITB Berlin bi­lo je u zna­ku pro­mo­ci­je Mal­di­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.