Do­bit vlas­ni­ka Za­re ve­ća 15 pos­to

Iz­vr­s­na go­di­na Naj­br­ži rast In­di­texa od 2012.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Za do­bit od 2,88 mi­li­jar­di eura zas­lu­žan je sla­bi eu­ro, ve­ća in­ter­net­ska pro­da­ja te do­bri re­zul­ta­ti Za­re

Špa­njol­ski In­di­tex, vo­de­ći svjet­ski tr­go­vac odje­ćom, obja­vio je u sri­je­du naj­br­ži rast do­bi­ti u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Za­hva­lju­ju­ći po­ve­ća­noj in­ter­net­skoj prodaji i do­brim re­zul­ta­ti­ma svog “krun­skog dra­gu­lja”, lan­ca tr­go­vi­na Za­ra, ne­to do­bit kom­pa­ni­je u zad­njoj fi­nan­cij­skoj go­di­ni ko­ja je za­vr­ši­la kra­jem si­ječ­nja sko­či­la je 15 pos­to na 2,88 mi­li­jar­di eura.

Objav­lje­ni re­zul­tat tek je “mr­vi­cu” sla­bi­ji od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra ko­ji su oče­ki­va­li 2,9 mi­li­jar­di eura do­bi­ti. Rast do­bi­ti u kom­pa­ni­ji pri­pi­su­ju re­la­tiv­no sla­bom te­ča­ju eura u od­no­su na ko­ša­ri­cu 60 va­lu­ta di­ljem svi­je­ta u na­ve­de­nom raz­dob­lju. Pri­ho­di su u ci­je­loj 2015. go­di­ni uve­ća­ni za 15,4 pos­to, na 20 mi­li­jar­di eura. Do­bit pri­je ka­ma­ta, po­re­za, de­pre­ci­ja­ci­je i amor­ti­za­ci­je (EBITDA) iz­no­si­la je 4,7 mi­li­jar­di eura, po­ka­za­lo je pos­lov­no iz­vješ­će.

Pro­da­ja Za­re sko­či­la je 18 pos­to na 13,6 mi­li­jar­di eura dok je ope­ra­tiv­na do­bit uve­ća­na 16 pos­to na 2,5 mi­li­jar­di eura. Suk­lad­no do­brom re­zul­ta­tu, In­di­tex je naj­a­vio i po­ve­ća­nje di­vi­den­de za 15 pos­to na 60 euro­cen­ti po di­oni­ci. Iz­vješ­će su poz­dra­vi­li i ula­ga­či, pa je di­oni­ce oko pod­ne­va na Ma­drid­skoj bur­zi oja­ča­la 2,3 pos­to na 30,1 eu­ro.

Ot­ka­ko je iz­lis­tao svo­je di­oni­ce na bur­zi 2001. go­di­ne, In­di­tex je po­ve­ćao pro­da­ju za šest pu­ta kroz agre­siv­nu eks­pan­zi­ju svo­jih osam la­na­ca. Po­s­ljed­njih go­di­na kon­glo­me­rat se fo­ku­si­rao na otva­ra­nje ma­njeg bro­ja tr­go­vi­na, ali ve­ćih po­vr­ši­nom.

Pre­ma po­da­ci­ma iz stu­di­je švi­car­ske ban­ke Cre­dit Su­isse, pro­sječ­na Za­ri­na tr­go­vi­na la­ni se pros­ti­ra­la na 558 če­tvor­nih me­ta­ra na­su­prot 530 če­tvor­nih me­ta­ra po­vr­ši­ne iz 2006. go­di­ne.

RE­UTERS

Za­ri­na pro­da­ja sko­či­la je 18 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.