Zbog lo­še edu­ci­ra­nos­ti ne pos­to­ji svi­jest o po­ten­ci­ja­lu za ušte­da­ma

Vlas­ta Zan­ki, di­rek­to­ri­ca HEP ESCO-a, go­vo­ri o po­ten­ci­ja­li­ma po­bolj­ša­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, pro­ve­de­nim pro­jek­ti­ma i ESCO Mo­ni­to­ru, sof­tve­ru za gos­po­da­re­nje ener­gi­jom ko­ji je ra­zvi­la tvrt­ka PRO­MA­TRA­TI KAO NO­VI IZ­VOR ENER­GI­JE,

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT FORUM 2016 - ANA BLAŠKOVIĆ

Ener­get­ska učin­ko­vi­tost, una­toč tre­nut­no ni­skim ci­je­na­ma ener­ge­na­ta, me­đu ključ­nim je te­ma­ma u sek­to­ru ener­ge­ti­ke. Po­ve­ća­va­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti tre­ba gle­da­ti kao stra­te­šku odred­ni­cu tvrt­ke, ali i kroz to pi­ta­nje obli­ko­va­ti inves­ti­cij­ske po­li­ti­ke, ka­že Vlas­ta Zan­ki, di­rek­to­ri­ca HEP ESCOa u in­ter­v­juu za Pos­lov­ni dnev­nik.

HEP ESCO, tvrt­ka u vlas­niš­tvu HEPa, ba­vi se pro­jek­ti­ma ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti. Na kon­fe­ren­ci­ji Ener­gy Inves­t­ment Fo­rum 2016. rek­li ste da se kroz priz­mu ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti mo­gu pro­miš­lja­ti dru­ga­či­je inves­ti­cij­ske po­li­ti­ke u sek­to­ru ener­ge­ti­ke. Mo­že­te li to po­jas­ni­ti?

Ener­get­sku učin­ko­vi­tost mo­že­mo pro­ma­tra­ti kao no­vi iz­vor ener­gi­je, te tvrt­ke u Hr­vat­skoj tre­ba­ju raz­miš­lja­ti o sma­nje­nju po­troš­nje ener­ge­na­ta pro­ved­bom mje­ra ko­je će pr­vens­tve­no po­ve­ća­ti nji­ho­vu kon­ku­rent­nost. Prem­da ni­ske ci­je­ne ener­ge­na­ta, ko­je su tre­nut­no na tr­ži­štu smanjuju is­pla­ti­vost pro­je­ka­ta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, pro­ved­bu mje­ra za po­bolj­ša­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti tre­ba gle­da­ti kao stra­te­šku odred­ni­cu tvrt­ke.

Kak­va su va­ša is­kus­tva, ko­li­ko su tvrt­ke svjes­ne zna­ča­ja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ka­da za­pra­vo o to­me po­či­nju raz­miš­lja­ti?

O te­mi ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti se naj­češ­će poč­ne raz­miš­lja­ti kad se su­oči­mo s ras­tom ci­je­na ener­ge­na­ta i sve zah­tjev­ni­jim za­kon­skim obve­za­ma. Prem­da se pro­jek­ti ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti ne pro­vo­de ono­li­ko br­zo ko­li­ko svi že­le, u pri­vat­nom sek­to­ru pos­to­ji svi­jest o po­tre­bi za ušte­da­ma jer vlas­ni­ci pos­ta­ju svjes­ni utje­ca­ja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti na pro­fi­ta­bil­nost tj. na utje­caj po­troš­nje ener­ge­na­ta na je­di­ni­cu pro­izvo­da. Je­dan od raz­lo­ga ne­do­volj­ne svi­jes­ti o zna­ča­ju ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti je i ni­ska ra­zi­na edu­ci­ra­nos­ti, zbog če­ga u ko­ris­ni­ka ne pos­to­ji svi­jest o po­ten­ci­ja­lu za ušte­da­ma. To je bio mo­tiv HEP ESCOu za ute­me­lje­nje Tre­ning cen­tra, ko­ji or­ga­ni­zi­ra te­ča­je­ve za po­ti­caj do­dat­nog ra­zvo­ja tr­ži­šta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti. Edu­ka­ci­ja je važ­na ne sa­mo za teh­nič­ke oso­be već za sve ko­ris­ni­ke zgra­da i pos­tro­je­nja ka­ko bi se pre­ma ener­gi­ji po­na­ša­li od­go­vor­no. Ta­ko­đer, pre­pre­ke za ener­get­sku učin­ko­vi­tost u in­dus­tri­ji su ne­dos­ta­tak ka­pa­ci­te­ta da tvrt­ka sa­ma ra­zvi­je pro­jekt kao i ne­dos­ta­tak fi­nan­cij­ska sred­stva, ali za­to su tu tvrt­ke kao što smo mi.

Ra­di­te di­je­lom za HEP, ali i za dru­ge tvrt­ke. Mo­že­te li na­ves­ti ne­ke od pri­mje­ra su­rad­nje?

Pro­jek­ti ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti do sad su, pre­ma ESCO mo­de­lu, pro­ve­de­ni u de­se­tak obje­ka­ta pri­vat­nog in­dus­trij­skog sek­to­ra. Ti­pič­ni pro­jek­ti u in­dus­tri­ji bi­li su ve­za­ni za is­ko­ri­šte­nje ot­pad­ne to­pli­ne u sus­ta­vi­ma hla­đe­nja, po­ve­ća­nje učin­ko­vi­tos­ti elek­tro­mo­tor­nih po­go­na i za­mje­ni in­dus­trij­ske ra­s­vje­te. Pa je ta­ko pro­jekt ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u PPK Kar­lo­vač­koj mes­noj in­dus­tri­ji uklju­či­vao ugrad­nju sus­ta­va re­ku­pe­ra­ci­je ot­pad­ne to­pli­ne iz pos­to­je­ćih ra­s­hlad­nih sus­ta­va, dok su mje­re ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u Elek­troKon­tak­tu obu­hva­ti­le ob­no­vu ovoj­ni­ca zgra­da i is­ko­ri­šte­nje ot­pad­ne to­pli­ne kom­pre­so­ra. Pro­jekt ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u ra­s­vjet­nom sus­ta­vu po­go­na tvrt­ke ELKA, Bro­do­gra­di­li­šta Vik­tor Le­nac te u bro­do­gra­di­li­šti­ma ULJA­NIK gru­pe, uklju­či­vao je mo­der­ni­za­ci­ju ra­s­vje­te pri­mje­nom mje­ra ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, što obu­hva­ća us­lu­ge in­že­nje­rin­ga i us­lu­ge osi­gu­ra­va­nja fi­nan­cij­skih sred­sta­va pre­ma ESCOmo­de­lu. Svi na­ve­de­ni pro­jek­ti po­mo­gli su tvrt­ka­ma da os­tva­re zna­čaj­ne ušte­de u po­troš­nji ener­gi­je i po­di­za­nju stan­dar­da, a ti­me i po­bolj­ša­ju svo­je pos­lov­ne re­zul­ta­te. Ta­ko­đer tre­ba na­gla­si­ti da HEP ESCO pro­jek­ti ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, ni­su tip­ska rje­še­nja već se ra­di o ener­get­skoj us­lu­zi pri­la­go­đe­noj po­tre­ba­ma kli­jen­ta.

Ka­ko po va­ma mo­ti­vi­ra­ti ve­ća ula­ga­nja u ener­get­sku učin­ko­vi­tost?

Je­dan od pr­vih ‘ma­nje bol­nih’ ko­ra­ka je uvo­đe­nje gos­po­da­re­nja ener­gi­jom. HEP ESCO mo­že po­nu­di­ti i tak­vu us­lu­gu te je ra­zvio ESCO Mo­ni­tor®, sof­tver za gos­po­da­re­nje ener­gi­jom. ESCO Mo­ni­tor®. da­je in­for­ma­ci­je te­me­ljem ko­jih se olak­ša­va do­no­še­nje kva­li­tet­nih od­lu­ka za po­ve­ća­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, a ujed­no i pos­ti­za­nje ener­get­skih i eko­nom­skih ušte­da. Ener­get­ska učin­ko­vi­tost je lo­gi­čan smjer ra­zvo­ja jer po­ve­ća­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, re­zul­ti­ra­ju znat­nim sma­nje­njem po­troš­nje svih ener­ge­na­ta, po­ve­ća­njem si­gur­nos­ti, po­uz­da­nos­ti i rad­ne efi­kas­nos­ti, teh­nič­kim una­pre­đe­nji­ma i sma­nje­nim tro­ško­vi­ma odr­ža­va­nja.

Po­du­zet­ni­ci se čes­to ža­le na ne­ra­zum­lji­vu pa­pi­ro­lo­gi­ju kad su u pi­ta­nju na­tje­ča­ji za sred­stva EU. Ka­ko bi po va­ma tre­ba­lo ri­je­ši­ti taj pro­blem?

Osim što ima­ju ra­zvoj­ni ka­rak­ter ka­ko u teh­no­lo­škom ta­ko i u tr­žiš­nom smis­lu, pro­jek­ti fi­nan­ci­ra­ni sred­stvi­ma EU pri­do­no­se ras­tu pro­fi­ta­bil­nos­ti i op­se­ga pos­lo­va. Me­đu­tim za pri­ja­vu pro­je­ka­ta po­treb­no je do­bro raz­ra­di­ti ka­ko ad­mi­nis­tra­tiv­ni dio pri­ja­ve ta­ko i teh­nič­ki ko­ji se ti­če de­talj­nih inves­ti­cij­skih stu­di­ja za pro­jek­te ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. HEP ESCO ima is­kus­tvo i zna­nje po­treb­no za pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­je­ka­ta fi­nan­ci­ra­nih iz EU fon­do­va u po­dru­čju ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, te mo­že po­mo­ći u pri­pre­mi kva­li­tet­ne apli­ka­ci­je ovak­vih pro­je­ka­ta na re­le­vant­ne EU fon­do­ve.

Pi­ta­nje ušte­de ener­gi­je da­nas je top te­ma. I HEP ima Pro­gram us­pos­ta­ve i pro­ved­be sus­tav­nog gos­po­da­re­nja ener­gi­jom u HEP-ovim zgra­da­ma (HEP SGE Pro­gram). Što pro­gram po­dra­zu­mi­je­va i o ko­li­kim se ušte­da­ma (u MWh i ku­na­ma) mo­že go­vo­ri­ti?

Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da je u skla­du s na­če­li­ma svo­je pos­lov­ne po­li­ti­ke, 1. lis­to­pa­da 2015. do­ni­je­la Od­lu­ku o usva­ja­nju Pro­gra­mom us­pos­ta­ve i pro­ved­be sus­ta­va gos­po­da­re­nja ener­gi­jom (SGE) i uvo­đe­nje ESCO Mo­ni­tor® sus­ta­va u zgra­de Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de. Pro­gra­mom će se us­pos­ta­vi­ti dje­lo­tvor­no uprav­lja­nje tro­ško­vi­ma za ener­gi­ju te iden­ti­fi­ci­ra­ti po­ten­ci­ja­li za ušte­du ener­gi­je i vo­de. Sus­tav­nim gos­po­da­re­njem ener­gi­jom, HEP gru­pa će sma­nji­ti tro­ško­ve za ener­gi­ju u vlas­ti­tim zgra­da­ma, a is­to­dob­no će pri­do­ni­je­ti sma­nje­nju utje­ca­ja na oko­liš, što je u skla­du s hr­vat­skim pro­pi­si­ma iz po­dru­čja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u zgra­dar­stvu. Ta­ko­đer će se stvo­ri­ti pre­du­vje­ti za uvo­đe­nje stan­dar­da ISO 50001. HEP SGE Pro­gram obu­hva­tit će 100 zgra­da HEPa, a pro­ci­je­nje­ni po­ten­ci­jal za ušte­du je 4 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje.

Kak­vi su HEP ESCO-u pla­no­vi za bu­duć­nost?

Kao i do sa­da HEP ESCO ra­zvi­ja no­ve ener­get­ske us­lu­ge, a u skla­du s mi­si­jom HEP gru­pe, pre­ma ko­joj HEP ni­je sa­mo pro­da­va­telj elek­trič­ne ener­gi­je ne­go i pru­ža­telj do­dat­nih ener­get­skih us­lu­ga i dugoročni part­ner svo­jim kup­ci­ma. Ove ener­get­ske us­lu­ge omo­gu­ću­ju ušte­de u ener­gi­ji i tro­ško­vi­ma pro­ved­bom mje­ra ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, te uvo­đe­njem sus­tav­nog gos­po­da­re­nja ener­gi­jom. Što se ti­če pro­je­ka­ta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti po ESCO mo­de­lu i da­lje će na­gla­sak bi­ti na ra­zvo­ju pro­jek­ta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u in­dus­tri­ji te pro­jek­ti­ma in­te­gri­ra­nih sus­ta­va ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je za kup­ce HEP gru­pe.

P

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.