Na­kon Plo­mi­na C Ma­ru­be­ni sni­ma no­va ula­ga­nja u Hr­vat­sku

Hi­ro­shi Tac­hi­ga­mi ot­kri­va ve­li­ke inves­ti­cij­ske pla­no­ve ja­pan­ske kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIS­LAV ŠI­MA­TO­VIĆ

Upra­vo su u ti­je­ku pre­go­vo­ri s me­đu­na­rod­nim ban­ka­ma, uklju­ču­ju­ći i ja­pan­ske, za fi­nan­ci­ra­nje grad­nje Plo­mi­na C

Raz­go­vor s no­vim mi­nis­trom po­du­zet­niš­tva Dar­kom Hor­va­tom ohra­brio nas je po pi­ta­nju ula­ga­nja u Hr­vat­sku, a pri­li­ka da sa njim i stru­kom pred li­cem jav­nos­ti ras­prav­lja­mo o važ­nos­ti ener­get­ske si­gur­nos­ti i elek­tra­ni Plo­min C iz­u­zet- no je po­hval­na. Ka­že to čel­ni čo­vjek Ma­ru­be­ni Eu­ro­powe­ra Hi­ro­shi Tac­hi­ga­mi ko­ji je ne­dav­no u Za­gre­bu su­dje­lo­vao na Ener­gy Inves­t­ment Fo­ru­mu Pos­lov­nog dnev­ni­ka. Vo­de­ći me­na­džer re­no­mi­ra­ne ja­pan­ske kom­pa­ni­je, ko­ju je HEP pri­je go­di­nu i pol oda­brao kao pre­fe­rent­nog po­nu­di­te­lja u pro­jek­tu grad­nje tre­ćeg ener­get­skog blo­ka u Plo­mi­nu C, ot­kri­va ka­ko Ma­ru­be­ni nas­tav­lja s kons­truk­tiv­nim ras­pra­va­ma s hr­vat­skom kom­pa­ni­jom te da je slje­de­ći ko­rak pot­pi­si­va­nje pro­jek­t­nih spo­ra­zu­ma i do­go­vo­ri ve­za­ni uz fi­nan­ci­ra­nje.

Što se u me­đu­vre­me­nu do­ga­đa­lo i je­su li us­kla­đe­ni svi ele­men­ti ugo­vo­ra?

Ima­li smo mno­go raz­go­vo­ra s HEP-om u pro­tek­lih go­di­nu i pol da­na ka­ko bi­smo re­ali­zi­ra­li pro­jekt.

Pri­pre­mi­li smo ve­ći­nu po­treb­nih ugo­vo­ra i oni su sa­da u za­vr­š­noj fa­zi iz­vr­še­nja. Iako mo­ra­mo ri­je­ši­ti još ne­ke pre­os­ta­le stav­ke, vje­ru­je­mo da će­mo ih pra­vo­dob­no prev­la­da­ti.

Dos­ta vre­me­na smo utro­ši­li na de­ta­lje oko fi­nan­ci­ra­nja pro­jek­ta i ugo­vo­ra o ener­get­skom učin­ku (EPC) i to se kre­će u do­brom smje­ru.

Ko­je su pred­nos­ti grad­nje ener­get­skog blo­ka na ug­ljen?

Lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri raz­ma­tra­ju za­šti­tu oko­li­ša i in­zis­ti­ra­ju na dru­gim iz­vo­ri­ma ener­gi­je...

Hr­vat­ska uvozi oko 25% svo­je ukup­ne go­diš­nje po­troš­nje elek­trič­ne ener­gi­je, sto­ga joj je po­treb­na sta­bil­na elek­tra­na ra­di ener­get­ske si­gur­nos­ti. Plo­min C sma­njit će uvoz iz su­sjed­nih ze­ma­lja. Ug­ljen je va­žan u smis­lu di­ver­zi­fi­ka­ci­je ener­get­skih iz­vo­ra oso­bi­to u ci­lju sma­nje­nja ovis­nos­ti o pli­nu i naf­ti ko­ji su re­la­tiv­no sku­pi za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je po je­di­ni­ci vo­lu­me­na.

Sa sta­ja­li­šta za­šti­te oko­li­ša, Plo­min C ko­ris­tit će naj­bo­lje ras­po­lo­ži­ve teh­no­lo­gi­je i ug­ljen vi­so­ke kva­li­te­te. Za­mje­na sta­re elek­tra­ne Plo­min 1 elek­tra­nom Plo­min C sma­njit će ukup­ne emi­si­je SO2 na toj lo­ka­ci­ji za 55% i Nox za 19%, a sto­pa emi­si­ja CO2 bit će sma­nje­na za 22% po kWh.

Ko­li­ko je Ma­ru­be­ni­ju zna­čaj­no su­dje­lo­va­nje u re­ali­za­ci­ji Plo­mi­na C?

Ma­ru­be­ni je jed­na od vo­de­ćih ja­pan­skih tr­go­vin­skih i ula­gač­kih ku­ća s bo­ga­tim is­kus­tvom u elek­tro­ener­get­skom sek­to­ru. Kao EPC iz­vo­đač, ins­ta­li­ra­la je oko 100 GW na glo­bal­noj ra­zi­ni. Kao vo­de­ći ne­za­vis­ni pro­izvo­đač elek­trič­ne ener­gi­je (IPP In­de­pen­dent Power Pro­du­cer) i de­ve­lo­per, iza se­be ima mo iz­vr­s­ne re­zul­ta­te u ra­zvo­ju, fi­nan­ci­ja­ma, uprav­lja­nju i dje­lo­va­nju ne­za­vis­nih pro­izvo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je di­ljem svi­je­ta.

Ma­ru­be­ni ima 48 ener­get­skih pos­tro­je­nja u po­go­nu ili u grad­nji s 35,536 MW bru­to ka­pa­ci­te­ta i 10,273 MW vlas­ti­tih ne­to ka­pa­ci­te­ta. Taj je pro­jekt od ključ­ne važ­nos­ti za eks­pan­zi­ju pos­lo­va­nja Ma­ru­be­ni­jua u Eu­ro­pi. Svla­da­va­nje iz­a­zo­va po­ve­za­nih s pr­vim ne­za­vis­nim pro­izvo­đa­čem elek­trič­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj, ra­zvi­je­nim na te­me­lju tra­di­ci­onal­nog pro­jek­t­nog fi­nan­ci­ra­nja bez re­gre­sa, pru­ži­ti će mo­guć­nost ši­re­nja pos­lo­va­nja di­ljem Eu­ro­pe i olak­ša­ti dalj­nja ula­pos­ta­ne ga­nja u Hr­vat­skoj i JI Eu­ro­pi, u re­gi­ji ko­joj će bi­ti neo­p­hod­no po­ve­ća­ti pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te u ci­lju udo­vo­lja­va­nja pre­dvi­đe­nom po­ras­tu po­traž­nje za elek­trič­nom ener­gi­jom od 20% u slje­de­ćih 25 go­di­na, dok se oče­ku­je za­tva­ra­nje zas­ta­rje­lih ter­mal­nih elek­tra­na u bu­duć­nos­ti. Na­kon us­pje­ha s pro­jek­tom Plo­min C, Ma­ru­be­ni pla­ni­ra is­ko­ris­ti­ti os­ta­le pos­lov­ne pri­li­ke ne sa­mo u elek­tro­ener­get­skom sek­to­ru, već i u ener­get­skom, pre­hram­be­nom, ke­mij­skom i os­ta­lim sek­to­ri­ma u Hr­vat­skoj.

Na ko­ji na­čin i iz ko­jih iz­vo­ra pla­ni­ra­te fi­nan­ci­ra­ti Plo­min C?

Sred­stva za Plo­min C do­bit će se iz di­onič­kog ka­pi­ta­la i na­dre­đe­nog du­ga. HEP i Ma­ru­be­ni ubriz­gat će di­onič­ki ka­pi­tal i do­go­vo­ri­ti fi­nan­ci­ra- nje pro­jek­ta ko­je će podržati ve­ći­na me­đu­na­rod­nih iz­voz­no­kre­dit­nih agen­ci­ja. Ve­za­no uz do­go­vo­re o pro­jek­t­nom fi­nan­ci­ra­nju, u ti­je­ku su pre­go­vo­ri s ne­ko­li­ci­nom me­đu­na­rod­nih ba­na­ka uklju­ču­ju­ći i ja­pan­ske.

Bi li ula­zak Ma­ru­be­ni­ja u ovaj pro­jekt otvo­rio vra­ta i dru­gim ja­pan­skim inves­ti­ci­ja­ma u Hr­vat­sku?

Ne­ma sum­nje da će os­tva­re­nje pro­jek­ta Plo­min C ima­ti po­zi­ti­van utje­caj na stra­ne ula­ga­če iz­van eu­rop­ske re­gi­je, uklju­ču­ju­ći ja­pan­ske. Zna­čaj­no na­pre­do­va­nje s pro­ved­bom pro­jek­ta po­tak­nut će tak­ve ula­ga­če na po­drob­ni­je raz­ma­tra­nje hr­vat­skog tr­ži­šta.

U ko­joj mje­ri Plo­min C mo­že po­mo­ći Hr­vat­skoj da

ma­nje ovis­na o uvo­zu elek­trič­ne ener­gi­je?

Plo­min C će pro­izves­ti oko 3.5T Wh što je oko 20% go­diš­nje po­troš­nje u Hr­vat­skoj. Dok se pla­ni­ra za­tva­ra­nje elek­tra­ne Plo­min 1 i ne­kih elek­tra­na na naf­tu, Plo­min C mo­že pro­izvo­di­ti elek­trič­nu ener­gi­ju vr­lo sta­bil­no što bi ima­lo po­zi­ti­van utje­caj na sma­nje­nje uvo­za.

Ima li do­la­zak ve­li­ke kor­po­ra­ci­je po­put Ma­ru­be­ni­ja u Hr­vat­sku i ši­ri gos­po­dar­ski zna­čaj?

Pri­lič­no. Ve­li­ka tvrt­ka po­put Ma­ru­be­ni­ja ima ve­lik broj pro­daj­nih ka­na­la za dis­tri­bu­ci­ju raz­nih pro­izvo­da na ši­rok ras­pon glo­bal­nih tr­ži­šta, oso­bi­to na br­zo­ras­tu­ći­ma po pi­ta­nju po­troš­nje. Do­la­zak tvrt­ki iz azij­ske re­gi­je ne­će sa­mo po­tak­nu­ti ula­ga­nja u Hr­vat­skoj u broj­nim sek­to­ri­ma, već će otvo­ri­ti i vra­ta Hr­vat­skoj za iz­voz ve­li­kog bro­ja pro­izvo­da po­put pre­hram­be­nih, vi­na itd. na ve­li­ko azij­sko tr­ži­šte na ko­jem pos­to­ji ve­li­ka po­traž­nja za pro­izvo­di­ma vi­so­ke kva­li­te­te. Vje­ru­je­mo da će to stvo­ri­ti do­bre pos­lov­ne pri­li­ke.

Ko­li­ko će­te lo­kal­nih rad­ni­ka za­pos­li­ti na grad­nji elek­tra­ne?

Ula­ga­nje u ovaj pro­jekt pre­ma­šu­je 800 mi­li­ju­na eura i ti­je­kom naj­ve­ćih ak­tiv­nos­ti na gra­di­li­štu će ra­di­ti do 1800 rad­ni­ka. U pro­sje­ku će ti­je­kom 51 mje­se­ca grad­nje na gra­di­li­štu bi­ti za­pos­le­no do 800 lju­di. Pro­cje­nju­je­mo da će rad­na sna­ga na go­to­vo 30% pro­jek­ta do­la­zi­ti iz lo­kal­nih iz­vo- ra, pa će uči­nak na tr­ži­šte ra­da bi­ti zna­tan i na na­ci­onal­noj i na lo­kal­noj ra­zi­ni.

Ko­li­ko su u da­naš­njoj ge­opo­li­tič­koj su­tu­aci­ji važ­na ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru?

Po­li­tič­ka sta­bil­nost i do­bra in­fras­truk­tu­ra, uklju­ču­ju­ći si­gur­nost ops­kr­be elek­trič­nom ener­gi­jom, ključ­ni su pa­ra­me­tri za sva­kog me­đu­na­rod­nog ula­ga­ča. Vje­ru­je­mo da Hr­vat­ska, kao no­va čla­ni­ca EU s pris­tu­pom Ja­dran­skom mo­ru, ima va­lja­nih raz­lo­ga za dalj­nji ra­zvoj svo­je in­fras­truk­tu­re u ci­lju priv­la­če­nja stra­nih ula­ga­ča.

Hr­vat­ska od 2015. opet bi­lje­ži ras­tBDPa, sto­ga se oče­ku­je da će bal­kan­ska re­gi­ja nas­ta­vi­ti s ras­tom i da je Hr­vat­ska u do­brom po­lo­ža­ju za rob­nu raz­mje­nu s os­ta­lim europ­skim zem­lja­ma i oni­ma iz­van Eu­ro­pe. Po­s­lje­dič­no, dalj­nji ra­zvoj in­fras­truk­tu­re, uklju­ču­ju­ći sta­bil­nu ops­kr­bu elek­trič­nom ener­gi­jom, u Hr­vat­skoj je od znat­ne važ­nos­ti i za di­ver­zi­fi­ka­ci­ju iz­vo­ra ro­be dok se oče­ku­je da će ko­li­či­na uvo­za/iz­vo­za po­ras­ti u ci­lju udo­vo­lja­va­nja po­tre­ba­ma gos­po­dar­skog ras­ta u toj re­gi­ji.

NE­MA SUM­NJE DA ĆE OS­TVA­RE­NJE PRO­JEK­TA PLO­MIN C

IMA­TI PO­ZI­TI­VAN UTJE­CAJ NA STRA­NE ULA­GA­ČE IZ­VAN EU­ROP­SKE RE­GI­JE, UKLJU­ČU­JU­ĆI JA­PAN­SKE

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/ PIXSELL

Hi­ro­shi Tac­hi­ga­mi

MARKO PR­PIĆ/

Hi­ro­shi Tac­hi­ga­mi na kon­fe­ren­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka Ener­gy Inves­t­ment Fo­rum

PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.