Pos­lov­ni uz­let Spli­ta

Ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci ras­tom pri­ho­da uz­di­žu BDP

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja za po­moć po­du­zet­ni­ci­ma je otvo­ri­la dva ure­da. U Eu­ro­pi di­rekt se mo­gu bes­plat­no in­for­mi­ra­ti o EU fon­do­vi­ma, dok je In­fo pun­kt vre­lo in­for­ma­ci­ja o svim žu­pa­nij­skim pro­gra­mi­ma i mje­ra­ma

Na­pret­ka ne­ma bez ino­va­ci­je, za­to je cilj ko­jim se vo­di­mo po­tak­nu­ti do­ma­će po­du­zet­ni­ke na ino­va­tiv­na i kre­ativ­na raz­miš­lja­nja omo­gu­ću­ju­ći im bes­plat­ne edu­ka­tiv­ne ra­di­oni­ce”, re­kao je u pe­tak otva­ra­ju­ći kon­fe­ren­ci­ju Pos­lov­ni uzet gra­da Spli­ta glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Mis­lav Ši­ma­to­vić. Ti­me je ta edu­ka­tiv­na ma­ni­fes­ta­ci­ja, če­t­vr­ta od 30 pla­ni­ra­nih ove go­di­ne di­ljem Hr­vat­ske, upra­vo u sr­cu Dal­ma­ci­je uš­la u svo­ju tre­ću se­zo­nu.

Pos­lov­ni uz­let pro­jekt je Pos­lov­nog dnev­ni­ka za­miš­ljen da bu­de alat po­du­zet­ni­ci­ma ko­jim će po­ve­ća­ju svo­ju kon­krent­nost na tr­ži­štu. Mi­sao vo­di­lja iza nje­ga je či­nje­ni­ca da ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci či­ne sam ka­pi­lar­ni sus­tav gos­po­dar­stva.

Važ­nost ve­li­kih igra­ča u gos­po­dar­stvu je neo­s­por­na, ka­zao je Ši­ma­to­vić, ali to vri­je­di i za ma­lo i sred­nje po­du­zet­niš­tvo ko­je ima bitnu ulo­gu u ko­re­la­ci­ji s nji­ma. U ovom slu­ča­ju broj­ke go­vo­re ti­su­ću ri­je­či: 99 pos­to svih kom­pa­ni­ja či­ne one ma­le i sred­nje ve­li­či­ne za­poš­lja­va­ju­ći 65 pos­to svih rad­ni­ka i go­diš­nje stva­ra­ju­ći naj­ma­nje po­lo­vi­cu BDPa. Po­nov­no gos­to­va­nje Pos­lov­nog uz­le­ta u Spli­tu us­pjeh je za se­be, po­ru­čio je split­ski gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar.

Sta­tus quo

“Gos­po­dar­stvo je vi­še-ma­nje na zad­njem mjes­tu, no­vi­ne i te­le­vi­zi­ja naj­vi­še se ba­ve po­li­ti­kom. U zad­nje tri go­di­ne ni­smo se pre­vi­še pomakli pa su ovak­vi do­ga­đa­ji do­bar na­čin da po­ku­ša­mo iz­a­ći iz za­ča­ra­nog kru­ga”, re­kao je Bal­da­sar te se po­ža­lio da se u zad­nja dva mje­se­ca ma­lo to­ga do­ga­đa jer su u jav­nim tvrt­ka­ma oče­ku­ju smje­ne. “Sre­ća je da ima­mo ma­le i sred­nje tvrt­ke ko­je, una­toč svim pro­ble­mi­ma, os­tva­ru­zi­ra­na ju rast pri­ho­da i po­zi­tiv­no do­pri­no­se BDPu”, is­tak­nuo je split­ski gra­no­na­čel­nik ujed­no iz­ra­ziv­ši na­du da će se po­ru­ke s kon­fe­ren­ci­je ču­ti na vi­šim ins­tan­ca­ma dr­ža­ve.

Žu­pan Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je Zlat­ko Že­vr­nja po­hva­lio je sve pro­jek­te ko­ji u pr­vi plan gu­ra­ju pro­ble­me ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka. “Gle­da­mo žu­ti­lo, a pra­vih vri­jed­nos­ti je ma­lo. Svat­ko od nas mo­ra da­ti svoj do­pri­nos ra­zvo­ju gos­po­dar­stva”, ka­zao je Že­vr­nja is­ti­ču­ći da “dr­ža­va mo­ra odre­di­ti stra­te­ške prav­ce ra­zvo­ja eko­no­mi­je, a re­gi­onal­na ra­zi­na žu­pa­ni­ja i gra­do­va bi­ti ser­vis i po­moć po­du­zet­ni­ci­ma”. Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja za po­moć po­du­zet­ni­ci­ma je otvo­ri­la dva spe­ci­ja­li- ure­da. Eu­ro­pe di­rekt je po­du­zet­nič­ka des­ti­na­ci­ja u ko­jem se svi za­in­te­re­si­ra­ni mo­gu bes­plat­no in­for­mi­ra­ti o EU fon­do­vi­ma, dok je In­fo pun­kt vre­lo in­for­ma­ci­ja o svim žu­pa­nij­skim pro­gra­mi­ma i mje­ra­ma.

Ključ­ne su­bvez­n­ci­je

U po­seb­nom su fo­ku­su, ka­že Že­vr­nja, pro­gra­mi potpore po­du­zet­ni­ci­ma že­na­ma po­čet­ni­ca­ma, su­bven­ci­je za pro­izvod­nju, i pri­tom je na­gla­sak na po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju te tu­ri­zam.

“Ima­mo re­la­tiv­no skro­man bu­džet, no ipak 45 pos­to, od­nos­no 202 mi­li­ju­na

POTPORE SU US­MJE­RE­NE NA ŠI­RO­KU LEPEZU DJE­LAT­NOS­TI PRO­IZVOD­NJE I DIJELOMIČNO US­LU­GA, SVA­KA ULO­ŽE­NA KU­NA DE­SE­TE­ROS­TRU­KO SE VRA­TI U PRO­RA­ČUN

ku­na go­diš­nje ula­že­mo di­rek­t­no u ra­zvoj. Sve to ni­je do­volj­no ako nas ne po­dr­ži dr­ža­va pa se na­da­mo da će­mo do­če­ka­ti bo­lja vre­me­na kad je u pi­ta­nju gos­po­dar­stvo”, za­klju­čio je split­sko­dal­ma­tin­ski žu­pan. Pro­čel­nik žu­pa­nij­skog uprav­nog odje­la za gos­po­dar­stvo, EU fon­do­ve i po­ljo­pri­vre­du An­đel­ko Ka­ta­vić pred­sta­vio je okup­lje­ni­ma pro­gra­me ko­jim Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja po­ti­če gos­po­dar­stvo.

Ri­ječ je o pro­sječ­no go­diš­nje oko 700 do­di­je­lje­njih pot­po­ra vri­jed­nih oko 35 mi­li­ju­na ku­na, a još to­li­ko se fi­nan­ci­ra iz europ­skih sred­sta­va.

“Potpore su us­mje­re­ne na ši­ro­ku lepezu dje­lat­nos­ti pro­izvod­nje i dijelomično us­lu­ga, a sva­ka ulo­že­na ku­na u su­bven­ci­je de­se­te­ros­tru­ko se vra­ti u pro­ra­čun”, za­klju­ču­je Ka­ta­vić.

GOS­PO­DAR­STVO JE VI­ŠE-MA­NJE NA ZAD­NJEM MJES­TU, NO­VI­NE I TE­LE­VI­ZI­JA NAJ­VI­ŠE SE BA­VE

PO­LI­TI­KOM. U ZAD­NJE TRI GO­DI­NE NI­SMO SE PRE­VI­ŠE POMAKLI PA SU OVAK­VI DO­GA­ĐA­JI DO­BAR NA­ČIN ZA IZ­LA­ZAK IZ ZA­ČA­RA­NOG KRU­GA DR­ŽA­VA MO­RA ODRE­DI­TI STRA­TE­ŠKE PRAV­CE RA­ZVO­JA EKO­NO­MI­JE, A RE­GI­ONAL­NA RA­ZI­NA ŽU­PA­NI­JA I GRA­DO­VA BI­TI SER­VIS I PO­MOĆ PO­DU­ZET­NI­CI­MA

MIRANDA CIKOTIĆ/PIXSELL

Pu­na dvo­ra­na Do­ma Lo­ra

Po­du­zet­ni­ci su sa za­ni­ma­njem uči­li što im se sve nu­di za una­pre­đe­nje pos­lo­va­nja

An­đel­ko Ka­ta­vić

Odjel za gos­po­dar­stvo, EU fon­do­ve i po­ljo­pri­vre­du

Ivo Bal­da­sar

gra­do­na­čel­nik Spli­ta

Zlat­ko Že­vr­nja

žu­pan Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.