MA­RIĆ: PRO­VEST ĆE­MO

ZACRTANE RE­FOR­ME

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić u su­bo­tu je iz­ja­vio da je Vla­da svjes­na upo­zo­re­nja Mo­odys’a, da ne­će po­no­vi­ti gre­ške iz proš­los­ti te oče­ku­je da će se i iz­gla­sa­va­njem pro­ra­ču­na pos­la­ti po­ru­ka da pos­to­ji po­li­tič­ka sta­bil­nost. Od­lu­ka Mo­ody’sa da nam sni­zi kre­dit­ni rej­ting re­zul­tat je, ka­že, stal­nih od­go­da pro­vo­đe­nja odre­đe­nih mje­ra. “Ova Vla­da je to­ga u pot­pu­nos­ti svjes­na... Re­for­m­ski pa­ket i mje­re ko­je smo za­cr­ta­li bit će pro­ve­de­ne u pu­nom obuj­mu”, ka­zao je Ma­rić, ko­ji ža­li što “Mo­ody’s ni­je u pot­pu­nos­ti sa­gle­dao sve ele­men­te i as­pek­te pro­ra­ču­na za 2016.”. Vla­di­ne pro­jek­ci­ju su re­al­ne i odr­ži­ve, Ma­ri­ćev je od­go­vor na upit što mis­li o Mo­ody’so­voj pro­cje­ni pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta od 3,9%o BDP-a. Na upit ho­će li sma­nji­va­nje rej­tin­ga utje­ca­ti na za­du­ži­va­nje Hr­vat­ske, po­no­vio je da će bi­ti ak­tiv­ni na do­ma­ćem i ino­tr­ži­štu i da će pra­ti­ti si­tu­aci­ju na nji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.