Lo­vri­no­vić pro­tiv euri­za­ci­je, a ni li­pe u HRK šted­nji

La­ko je za vje­ro­dos­toj­nost... Lo­vri­no­vi­će­vi vi­še vo­le ne­kret­ni­ne, ali s tri eur­ska i jed­nim ra­ču­nom u ka­nad­skim do­la­ri­ma za­pra­vo pri­do­no­se euri­zi­ra­nos­ti, a kre­di­ta ne­ma­ju ni­kak­vih iako po­sje­du­ju pet sta­no­va te po dvi­je ku­će, ora­ni­ce i auta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

Ivan Lo­vri­no­vić, kon­tro­vez­ni pro­fe­sor s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta i Mos­tov (biv­ši? sa­daš­nji?) eko­nom­ski stra­teg, glav­na je zvi­jez­da ožuj­ka u Sa­bo­ru. U sa­mo tje­dan da­na dva­put se ras­prav­lja­lo o iz­vješ­ći­ma HNBa, što mu je da­lo čak dvi­je pri­li­ke za žes­to­ke kri­ti­ke mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke i, za kraj, mi­ni­ra­nje kvo­ru­ma zbog pi­ta­nja (ne) gla­so­va­nja o iz­vješ­ću. Pri­je to­ga je, me­đu os­ta­lim, pro­ble­ma­ti­ziIvan rao va­lut­ne kla­uzu­le i ape­li­rao na po­tre­bu snaž­ne de­euri­za­ci­je. No, vlas­ti­tim fi­nan­ci­ja­ma to­me ni­je pri­do­nio ni li­pe. Op­će­ni­to je mno­go sklo­ni­ji ne­kret­ni­na­ma, ali i od štednje ko­ju ima u do­ma­ćoj va­lu­ti je nu­la ku­na. Od če­ti­ri šted­na ra­ču­na brač­nog pa­ra Lo­vri­no­vić tri su u euri­ma, a je­dan u ka­nad­skim do­la­ri­ma. Rek­lo bi se, to­li­ko o vje­ro­dos­toj­nos­ti.

O si­tu­aci­ji na stra­ni kre­di­ta ne mo­že se ni go­vo­ri­ti jer pro­fe­sor na EFZG-u i su­pru­ga za­po- sle­na u dr­žav­noj Hr­vat­skoj lu­tri­ji kre­di­ta uop­će ne­ma­ju, iako ima­ju za­vid­nu imo­vi­nu ko­ja je pak tek ma­lim di­je­lom re­zul­tat na­s­ljed­stva. Uz pet sta­no­va (tri u Za­gre­bu pro­ci­je­nje­na iz­me­đu 400 i 1300 eura po kva­dra­tu, te dva na mo­ru), ima­ju dvi­je ku­će, dvi­je ove­će ora­ni­ce te dva auto­mo­bi­la.

Ko­ja je tre­nut­no Lo­vri­no­vi­će­va po­zi­ci­ja u čud­noj kons­truk­ci­ji Mos­ta, ni­je do kra­ja jas­no. Te­ško je re­ći i ko­li­ko su nje­go­va vi­đe­nja rje­še­nja za eko­nom­ske i pro­ble­me de­fi­ci­ta i du­ga (po­put po­se­za­nja za 10 ml­rd. kn s ka­pi­tal­nog ra­ču­na HNBa) bi­la na­dah­nju­ju­će za Mo­ody’so­vo sni­že­nje rej­tin­ga i opa­ske o ri­zi­ku ko­ji za ve­ćin­sku po­dr­šku za re­for­me pred­stav­lja “ši­rok ras­pon po­li­tič­kih po­gle­da” i par­la­men­tar­no ne­iskus­tvo mos­to­va­ca. Sko­ra ras­pra­va o pro­ra­ču­nu po­ka­zat će je li vi­kend pro­te­kao u zbi­ja­nju re­do­va ili dalj­njem kli­ma­nju sa­bor­ske ve­ći­ne.

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Lo­vri­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.