‘Uki­nu­ti pre­ven­tiv­ne teh­nič­ke za vo­zi­la iz EU’

RTV pris­toj­ba pa­ušal­no go­diš­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vin­kov­ci Ceh pri­je­voz­ni­ka Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re (HOK) in­zis­ti­ra na to­me da se te­me­ljen no­ve Di­rek­ti­ve EU o teh­nič­kim pre­gle­di­ma vo­zi­la iz­mje­ni Za­kon o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma i uki­nu pre­ven­tiv­ni teh­nič­ki pre­gle­di i obve­za ho­mo­lo­gi­za­ci­je no­vih i rab­lje­nih vo­zi­la pro­izve­de­nih i kup­lje­nih u EU, po­ru­če­no je s 8. su­sre­ta pri­je­voz­ni­ka HOKa, ko­ji je u pe­tak odr­žan u Vin­kov­ci­ma. Tra­že i da se RTV pris­toj­ba HRTu pla­ća po pa­ušal­nom iz­no­su za sva vo­zi­la na go­diš­njoj ra­zi­ni. Za ve­će pri­je­voz­ni­ke HRT pret­pla­ta pred­stav­lja fi­nan­cij­sku oba­ve­zu na go­diš­njoj ra­zi­ni od naj­ma­nje 10.000 kn, upo­zo­ri­li su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.