HOLCIM HR­VAT­SKA S NE­TO DO­BI­TI OD 3,6

MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrt­ka Holcim Hr­vat­ska proš­lu je go­di­nu za­vr­ši­la s ne­to do­bi­ti od 3,6 mi­li­ju­na ku­na, što je pr­va do­bit na­kon pet go­di­na pos­lov­nih gu­bi­ta­ka, a ključ­ni do­pri­nos u os­tva­re­nju tog ci­lja bi­lo je sma­nje­nje tro­ško­va na svim ra­zi­na­ma, iz­ja­vio je u pe­tak pred­sjed­nik Upra­ve Hol­ci­ma u Hr­vat­skoj Alan Ši­ši­nač­ki. Dio ušte­da ulo­žen je u Cen­tar za ino­va­ci­je i pro­jek­te, ko­ji je Hol­ci­mo­vi­ma kup­ci­ma pru­žao do­dat­nu us­lu­gu i na tr­ži­šte u pro­tek­le dvi­je go­di­ne sta­vio pet no­vih pro­izvo­da. Kup­ci su to pre­poz­na­li pa je la­ni os­tva­ren 9% ve­ći pri­hod u od­no­su na 2014., iako se ra­zi­na gra­đe­vin­skih ak­tiv­nos­ti još ni­je zna­čaj­no po­ve­ća­la, is­tak­nuo je Ši­ši­nač­ki.

Pri­ho­di Hol­ci­ma Hr­vat­ska proš­le su go­di­ne iz­no­si­li 310 mi­li­ju­na ku­na. Pro­sječ­na bru­to pla­ća u Hol­ci­mu je proš­le go­di­ne iz­no­si­la 9254 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.