Od ma­lih taj­ni pri­pre­me pro­je­ka­ta za EU pre­ko po­re­za do grad­nje bren­da

Po­du­zet­ni­ci su­dje­lo­va­li na pet bes­plat­nih ra­di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET 2016 -

Split­ski po­du­zet­ni­ci okup­lje­ni na edu­ka­tiv­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji Pos­lov­ni uz­let u Do­mu HV-a ima­li su pri­li­ke su­dje­lo­va­ti na pet bes­plat­nih ra­di­oni­ca. Ban­kar­ski pro­izvo­di i ka­ko ih ko­ris­ti­ti - in­di­ka­ci­je i kon­tra­in­di­ka­ci­je, bi­la je te­ma ko­ju je za okup­lje­ne odr­žao Kre­ši­mir De­lač iz Si­mu­lus gru­pe, part­ne­ra PBZa. He­le­na Bu­di­ša iz UHY HB EKONOMa go­vo­ri­la je o po­rez­nim obve­za­ma ve­za­nim uz opo­re­zi­va­nje iz­najm­lji­va­nja sta­no­va, so­ba i pos­te­lja put­ni­ci­ma i tu­ris­ti­ma te or­ga­ni­zi­ra­nja kam­po­va. Te­me su bi­le go­diš­nji pa­ušal­ni po­rez na do­ho­dak od iz­najm­lji­va­nja na os­no­vi po­da­ta­ka iz pos­lov­nih knji­ga, obvez­ni do­pri­no­si, po­rez i pri­rez te PDV.

Iz­la­ga­nje pod na­zi­vom “Saz­naj­te ko­ji su naj­češ­ći pro­ble­mi kod apli­ka­ci­je i pro­ved­be EU pro­je­ka­ta” iz­nio je Kre­ši­mir Bu­di­ša iz UHY Sa­vje­to­va­nja. Iako ve­ći­na lju­di sma­tra da je pri­pre­ma, a po­gla­vi­to pro­ved­ba EU pro­jek­ta ma­čji ka­šalj, u prak­si je to češ­će ho­da­nju po čav­li­ma i po­du­zet­nik ri­jet­ko ka­da zna ko­ji će pro­ble­mi uz­ro­ko­va­ti pad pro­jek­ta ili ne­pri­hvat­lji­ve tro­ško­ve. Sto­ga je Bu­di­ša iz­nio raz­li­či­ta is­kus­tva sa svim ti­po­vi­ma pro­je­ka­ta i ugo­vor­nih ti­je­la, dao sa­vje­te i pre­po­ru­ke za pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­je­ka­ta.

Ko­je no­ve teh­no­lo­gi­je po­du­zet­ni­ci mo­gu is­ko­ris­ti­ti u služ­bi pos­lo­va­nja ot­krio je Kre­ši­mir Ju­sup iz Hr­vat­skog te­le­ko­ma. Ti­je­kom pre­da­va­nja od­go­vo­rio je na čes­to pos­tav­lja­no pi­ta­nje što je to pos­lo­va­nje u obla­ku i što je uop­će clo­ud. Na­gla­sak je sta­vio na od­go­vo­re na pi­ta­nja ka­ko upo­tre­bom clo­uda sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja te za­što je za pos­lov­ne po­dat­ke clo­ud si­gur­ni­ji od tra­di­ci­onal­nih in­for­ma­tič­kih rje­še­nja.

Split­ske ra­di­oni­ce za­klju­čio je Kar­lo Stoj­če­vić iz Red Po­in­ta pre­da­va­njem na te­mu “Nis­te za­do­volj­ni svo­jim bren­dom? Saz­naj­te u če­mu je pro­blem i ka­ko na­pra­vi­ti pro­mje­ne u bren­du”. Go­vo­rio je, me­đu os­ta­lim, o to­me ka­ko gle­da­ti kon­ku­rent­ne bren­do­ve i što je ključ­no u pris­tu­pu kup­ci­ma.

Kre­ši­mir Bu­di­ša, UHY Sa­vje­to­va­nje

MIRANDA CIKOTIĆ/

PIXSELL

DUŠKO MA­RU­ŠIĆ/ PIXSELL

Kre­ši­mir Ju­sup, HT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.