Pro­jek­ti ko­ji­ma će re­gi­ja pos­ta­ti još po­želj­ni­ja za ži­vot i rad

Po­dr­ška Nas­tav­lja­ju se pro­gra­mi po­ti­ca­nja po­du­zet­ni­ka i ula­ga­nja u zdrav­s­tvo, pro­met i re­kre­acij­ske sa­dr­ža­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Žu­pan Zlat­ko Ko­ma­di­na i su­rad­ni­ci pred­sta­vi­li su pro­gra­me za po­ti­ca­nje po­du­zet­ni­ka te ula­ga­nja u zdrav­s­tvo, pro­met i re­kre­acij­ske sa­dr­ža­je Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je. Ko­ma­di­na je iz­vi­jes­tio da se nas­tav­lja­ju pro­gra­mi po­ti­ca­ja po­du­zet­ni­ka i pro­je­ka­ta u tu­riz­mu, a po­kre­nu­ta je i kre­dit­na li­ni­ja za po­du­zet­ni­ke u tu­riz­mu u vi­si­ni od 5 mi­li­ju­na ku­na kre­dit­nog po­ten­ci­ja­la ko­jim se su­bven­ci­oni­ra ka­ma­ta na kre­di­te. Iz­nos kre­di­ta bit će od 100.000 do mi­li­jun ku­na za ra­zvoj obi­telj­skog smje­šta­ja, apart­ma­na, ma­lih kam­po­va i dru­gih tu­ris­tič­kih sa­dr­ža­ja. Ta­ko­đer je po­kre­nut no­vi pro­gram u vri­jed­nos­ti 700.000 ku­na pro­ra­čun­skih sred­sta­va za pro­gra­me i pro­jek­te u tu­riz­mu za va­lo­ri­za­ci­ju kul­tur­no­po­vi­jes­ne baštine. Za­mje­ni­ca žu­pa­na Ma­ri­na Me­da­rić rek­la je da je do­ne­se­na od­lu­ka o do­dje­li sred­sta­va Zrač­noj lu­ci Ri­je­ka u iz­no­su od 300.000 ku­na za re­kons­truk­ci­ju pros­to­ra me­đu­na­rod­nih do­la­za­ka put­ni­ka. Pro­čel­ni­ca UO za zdrav­s­tvo Đu­li­ja Ma­la­tes­ti­nić pred­sta­vi­la je na­tje­čaj za fi­nan­ci­ra­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta u zdravstvu, za ko­ji su ukup­no pre­dvi­đe­na sred­stva od 270.000 ku­na. Ma­la­tes­ti­nić je naj­a­vi­la na­bav­ku ure­đa­ja za er­gos­pi­ro­me­tri­ju ko­ju je Tha­la­ssot­he­ra­pi­ja Opa­ti­ja po­kre­nu­la pre­ma Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja. Žu­pa­ni­ja je ta­ko­đer do­bi­la do­pis ko­jim Svjet­ska ban­ka is­ka­zu­je in­te­res i po­tre­bu za pri­pre­mu fe­asi­bi­lity stu­di­je za bu­du­će po­du­zet­ni­ke ko­ji­ma će se pro­jek­ti ši­ro­ko­po­jas­nog in­ter­ne­ta na po­dru­čju PGŽ pred­sta­vi­ti kao je­dan od mo­de­la fi­nan­ci­ra­nja.”Ti­me bi­smo una­pri­je­di­li kva­li­te­tu dos­tup­nos­ti sa­dr­ža­ja in­for­ma­ci­ja na po­dru­čju žu­pa­ni­je i do­dat­no po­tak­nu­li kva­li­te­tu živ­lje­nja svih gra­đa­na”, za­klju­čio je Lju­de­vit Kr­pan, pro­čel­nik UO za re­gi­onal­ni ra­zvoj, in­fras­truk­tu­ru i uprav­lja­nje pro­jek­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.