Mis­li glo­bal­no, dje­luj lo­kal­no

Za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja Go­di­na da­na us­pješ­nog pro­vo­đe­nja eu­rop­skog pro­jek­ta LADDER

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

doj­mo­vi su­di­oni­ka vje­tar su u le­đa za nas­ta­vak kva­li­tet­nog pro­vo­đe­nja mno­gih za­cr­ta­nih ak­tiv­nos­ti, kao i uklju­či­va­nja Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja u no­ve eu­rop­ske pro­jek­te.

“Pr­vi europ­ski pro­jekt Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja ima vi­šes­tru­ki utje­caj na rad i kva­li­te­tu pro­vo­đe­nja za­jed­nič­kih ra­zvoj­nih po­li­ti­ka. Osim što je po­tak­nuo bo­lju ka­pa­ci­ti­ra­nost za pri­ja­vu pro­gra­ma Za­jed­ni­ce na na­tje­ča­je za sred­stva iz Fon­do­va eu­rop­ske uni­je, do­dat­no je mo­ti­vi­rao i čla­ni­ce Za­jed­ni­ce s ko­ji­ma smo di­na­mi­zi­ra­li su­rad­nju oko par­ti­ci­pa­tiv­ne de­mo­kra­ci­je. S dru­ge stra­ne, upra­vo je LADDER po­tak­nuo ured Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja da raz­miš­lja iz­van ok­vi­ra i ra­di na pri­pre­mi no­vih pro­gra­ma, u če­mu nam pot­po­ru pru­ža pred­sjed­nik Goran Pa­uk. Tre­nu­tač­no osmiš­lja­va­mo pro­jekt o ja­ča­nju ad­mi­nis­tra­tiv­nih ka­pa­ci­po­put fo­kus gru­pa, gra­đan­skog no­vi­nar­stva i su­fi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta lo­kal­nih vlas­ti i or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­no­ga druš­tva, što nas po­seb­no ve­se­li. Važ­no je osvi­jes­ti­ti sna­gu ko­ju ima­ju lo­kal­ne vlas­ti i or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­no­ga druš­tva; oni za­is­ta je­su po­kre­ta­či obra­zo­va­nja za ra­zvoj i po­di­za­nja svi­jes­ti gra­đa­na o svi­je­tu kao me­đu­ovis­noj cje­li­ni. Vo­di­mo se do­bro poz­na­tim ri­je­či­ma: mis­li glo­bal­no, dje­luj lo­kal­no”, is­tak­nu­la je vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta LADDER Vlat­ka Še­lim­ber.

Pro­jekt LADDER fi­nan­ci­ra se iz pro­gra­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je ‘Ne­dr­žav­ni ak­te­ri i lo­kal­ne vlas­ti za ra­zvoj: po­di­za­nje svi­jes­ti jav­nos­ti o ra­zvoj­nim pro­ble­mi­ma i pro­mo­vi­ra­nje obra­zo­va­nja za ra­zvoj u Eu­rop­skoj uni­ji’. Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta je oko 4 mi­li­ju­na eura, a Hr­vat­ska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja su­dje­lu­je s iz­no­som od oko 45 ti­su­ća eura u tri go­di­ne.

PD

Pr­vi od pre­dvi­đe­na če­ti­ri tre­nin­ga o DEAR pris­tu­pu na lo­kal­noj ra­zi­ni odr­žan je proš­li mje­sec u Vi­ro­vi­ti­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.