Atrak­tiv­ni ak­va­rij i mu­zej ri­je­ka

Kar­lo­vac Na des­noj oba­li Ko­ra­ne ni­če no­va tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Kar­lo­vač­ka

žu­pa­ni­ja i grad Kar­lo­vac bo­ga­ti su broj­nim vo­do­to­ci­ma. To vo­de­no bla­go, kao va­žan re­surs pit­ke vo­de, ali i bo­gat­stvo vo­de­ne flo­re i fa­une, iz­nje­dri­lo je ide­ju iz­grad­nje objek­ta ko­ji bi pos­lu­žio za edu­ka­ci­ju i tu­ris­tič­ku va­lo­ri­za­ci­ju ovog di­je­la Hr­vat­ske. Iz ide­je je nas­tao pro­jekt ‘Slat­ko­vod­ni ak­va­rij i mu­zej ri­je­ka – Kaqu­ari­jum’, ko­ji je fi­zič­ki smje­šten na des­noj oba­li ri­je­ke Ko­ra­ne u Kar­lov­cu, na jed­nom od naj­ljep­ših di­je­lo­va gra­da i poz­na­toj tu­ris­tič­ko­re­kre­ativ­noj zo­ni. Slat­ko­vod­ni ak­va­rij i mu­zej ri­je­ka je lo­kal­na tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja te­me­lje­na na bi­oraz­no­li­kos­ti kar­lo­vač­kih ri­je­ka i je­ze­ra te bo­ga­toj tra­di­ci­ji ži­vo­ta uz ri­je­ke, ge­olo­šku proš­lost, tra­di­cij­sku kulturu i po­vi­jest po­rje­čja če­ti­ri kar­lo­vač­ke ri­je­ke.Odje­li i služ­be Gra­da Kar­lov­ca, Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je i Ra­zvoj­ne agen­ci­je Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je ‘Kar­la’ pri­pre­mi­le su pro­jekt od pro­jek­t­ne ide­je do za­vr­š­ne do­ku­men­ta­ci­je ko­ji je odo­bren u sklo­pu 4. po­zi­va She­me do­dje­le bes­po­vrat­nih sred­sta­va za pos­lov­nu in­fras­truk­tu­ru u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Re­gi­onal­na kon­ku­rent­nost 2007. 2013. Vri­jed­nost pro­jek­ta je 36.691.939 ku­na, od če­ga je 36.222.282 ku­na su­fi­nan­ci­ra­no sred­stvi­ma iz EU fon­do­va.

PD

Kom­pleks ak­va­rij­skih ba­ze­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.