Su­bven­ci­oni­ra­nim kre­di­ti­ma i po­seb­nim pro­gra­mi­ma po­ti­če­mo ra­zvoj ru­ral­nog kra­ja

Zlat­ko Ko­ma­di­na, žu­pan Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je, naj­av­lju­je no­ve po­du­zet­nič­ke kre­di­te te go­vo­ri o važ­nos­ti Ure­da za mla­de PGŽ-a, pro­jek­ti­ma u obra­zo­va­nju i sus­ta­vi­ma skrbi za ugro­že­ne gra­đa­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Žu­pa­na Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je, Zlat­ka Ko­ma­di­nu, upi­ta­li smo na ko­ji na­čin Žu­pa­ni­ja po­ma­že ru­ral­nim po­dru­čji­ma, mla­di­ma, ne­za­pos­le­ni­ma te sta­rim i ne­moć­ni­ma oso­ba­ma.

Na ko­ji na­čin Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja po­ma­že općinama i gra­do­vi­ma u ru­ral­nom ra­zvo­ju?

Žu­pa­ni­ja pu­tem svo­ga Uprav­nog odje­la za tu­ri­zam, po­du­zet­niš­tvo i ru­ral­ni ra­zvoj pro­vo­di niz pro­gra­ma na ru­ral­nim po­dru­čji­ma. Cilj svih pro­gra­ma je stva­ra­nje uvje­ta za os­ta­nak mla­dih u ru­ral­nim po­dru­čji­ma i po­di­za­nje stan­dar­da ži­vo­ta sta­nov­ni­ka, ali i po­di­za­nje stan­dar­da tu­ris­tič­ke po­nu­de u ru­ral­nim po­dru­čji­ma. Pro­gra­mi kre­di­ti­ra­nja ‘Kvar­ner fa­mily’ na­mi­je­nje­ni su pru­ža­te­lji­ma us­lu­ga smje­šta­ja u do­ma­ćins­tvi­ma, uz su­bven­ci­ju sa 4 pos­tot­na po­ena, a do­dat­no se su­bven­ci­oni­ra ka­ma­ta sa 1 pos­tot­nim po­enom za Gor­ski ko­tar i oto­ke Ilo­vik, Su­sak Uni­je i Ve­le i Ma­le Sra­ka­ne. Po­kre­nu­li smo pro­gram kre­di­ti­ra­nja ‘Po­du­zet­nik u po­ljo­pri­vre­di’, a u pri­pre­mi su i pro­gra­mi kre­di­ti­ra­nja ‘Po­du­zet­nik u PGŽ 2016’, ‘Po­du­zet­nik u tu­riz­mu 2016’ i ‘Po­du­zet­nik u šu­mar­stvu i drv­noj in­dus­tri­ji’.

Što Žu­pa­ni­ja ra­di za mla­de lju­de u za­jed­ni­ci?

Žu­pa­ni­ja di­rek­t­nim pris­tu­pom do­pri­no­si kroz pro­gram ‘Ured za mla­de PGŽ’ ko­jim je za­po­čet pro­ces stva­ra­nja je­dins­tve­nog ins­ti­tu­ci­onal­nog ok­vi­ra za po­li­ti­ke mla­dih, a ko­ji se ba­zi­ra na mre­ži in­for­ma­tiv­no­edu­ka­cij­skih pun­k­to­va ras­pros­tra­nje­nih na ra­zi­ni Žu­pa­ni­je. U 2015. s ra­dom je za- po­čeo pr­vi in­for­ma­tiv­no­edu­ka­cij­ski pun­kt u Ri­je­ci na ko­jem je do kra­ja 2015. odr­ža­no ukup­no 60 do­ga­đa­nja ve­za­nih za mla­de. Bit­no je na­gla­si­ti da je Uprav­ni odjel za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku i mla­de u 2015. ras­po­re­dio sred­stva Op­ći­ni Lo­vran za ure­đe­nje pros­to­ra ka­ko bi se po­kre­nuo in­for­ma­tiv­no­edu­ka­cij­ski pun­kt.

Ko­ji su pla­no­vi na ra­zi­ni Žu­pa­ni­je za za­pos­le­nje mla­dih lju­di?

Je­dan od ci­lje­va Ure­da za mla­de PGŽ je stvo­ri­ti efi­kas­ne te­me­lje za osmiš­lja­va­nje, tes­ti­ra­nje i po­kre­ta­nje ino­va­tiv­nih druš­tve­no po­du­zet­nič­kih pos­lov­nih mo­de­la u ko­ji­ma će mla­di vo­di­ti glav­nu ri­ječ. Uprav­ni odjel je u part­ner­stvu sa Op­ći­nom Lo­vran za­po­čeo pro­jekt ure­đe­nja Druš­tve­nog do­ma za mla­de u na­se­lju Lo­vran­ska kao i pro­jekt ure­đe­nja Mul­ti­funk­ci­onal­nog do­ma za mla­de u Go­mir­ju ko­ji pred­stav­lja je­dins­tve­ni druš­tve­no­po­du­zet­nič­ki pro­jekt na ra­zi­ni Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Fi­nan­ci­ra­no je i po­kre­ta­nje edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma ko­ji se ba­zi­ra­ju na prak­tič­nim ra­di­oni­ca­ma s ci­ljem edu­ka­ci­je mla­dih za osmiš­lja­va­nje i odr­ža­va­njem web stra­ni­ca.

Ko­je pro­jek­te u di­je­lu so­ci­jal­nih us­lu­ga bi iz­dvo­ji­li u pro­tek­lih go­di­nu da­na?

Pr­vi pro­jekt ko­ji bi iz­dvo­ji­li je una­pre­đe­nje i po­di­za­nje stan­dar­da kva­li­te­te pru­že­nih us­lu­ga i smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u Do­mu za sta­ri­je oso­be Vo­lo­sko. Sve­ča­no je otvo­re­na no­vo­ure­đe­na zgra­da Do­ma u ko­joj je smje­šten 31 ko­ris­nik. Ta­ko­đer smo ure­di­li i pr­vi kat B zgra­de u Do­mu za sta­ri­je oso­be Kan­tri­da, a u su­rad­nji s lo­kal­nim part­ne­ri­ma po­ve­ćan je obu­hvat iz­va­nins­ti­tu­cij­skih obli­ka skrbi.

Pre­ko Dnev­nog cen­tra za re­ha­bi­li­ta­ci­ju ‘Sla­va Ra­škaj’ or­ga­ni­zi­ra­no je pru­ža­nje lo­go­ped­skih us­lu­ga dje­ci s po­dru­čja Gor­skog ko­ta­ra, a su­fi­nan­ci­ra­ni su i rad sus­ta­va ‘Ha­lo po­moć’ Do­ma za sta­ri­je oso­be Kan­tri­da, rad dnev­nog bo­rav­ka Do­ma za odras­le oso­be Tur­nić u Ri­je­ci i rad pro­gra­ma pri­hva­ti­li­šta za be­skuć­ni­ke ‘Ru­že Sv. Fra­nje’. Osim to­ga su­fi­nan­ci­ran je i rad dnev­nog bo­rav­ka za be­skuć­ni­ke ‘Druž­be ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca Sv. Vin­ko Pa­ul­ski’ u Ri­je­ci, rad Ca­ri­ta­so­vog do­ma Sve­te Ane za že­ne i dje­cu­žr­tve obi­telj­skog na­si­lja te rad 25 pro­gra­ma i pro­je­ka­ta ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja.

Ko­je pro­jek­te u škol­s­tvu bi iz­dvo­ji­li kao bit­ne u pro­tek­lih go­di­nu da­na?

Ti­je­kom 2015. Žu­pa­ni­ja je osi­gu­ra­la sred­stva za pro­jek­te u škol­s­tvu ( su) fi­nan­ci­ra­nje ra­do­va na sa­na­ci­ji, re­kons­truk­ci­ji, pre­ure­đe­nju i do­grad­nji os­nov­nih i sred­njih ško­la na po­dru­čju žu­pa­ni­je. U su­rad­nji s HOKom i dru­gim su­bjek­ti­ma 2007. je za­po­čeo pro­jekt Sti­pen­di­ra­nja uče­ni­ka sred­njih ško­la de­fi­ci­tar­nih obrt­nič­kih za­ni­ma­nja. Žu­pa­ni­ja je ta­ko­đer uče­ni­ci­ma sa te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju osi­gu­ra­la 63 po­moć­ni­ka u nas­ta­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.