Tri­de­set i pet ge­ron­to­do­ma­ći­ca pri­mi­lo cer­ti­fi­ka­te

‘Ru­ka po­mo­ći’ Osi­gu­ra­na kon­ti­nu­ira­na vi­so­ka ra­zi­na po­mo­ći za sta­ri­je i ne­moć­ne u Žu­pa­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Po­čet­kom

ve­lja­če odr­ža­na je press kon­fe­ren­ci­ja pro­jek­ta ‘Ru­ka po­mo­ći’ na ko­jem je pred­sjed­ni­ca Klu­ba za sta­ri­je oso­be ‘Ma­ri­ška’ Va­len­ti­na Ča­da­vec, kao njegov no­si­telj, go­vo­ri­la o pro­ved­bi sa­mog pro­jek­ta te je 35 ge­ron­to­do­ma­ći­ca pri­mi­lo cer­ti­fi­ka­te za za­vr­še­nu ve­ri­fi­ci­ra­nu edu­ka­ci­ju. Na po­čet­ku kon­fe­ren­ci­je, za­mje­nik žu­pa­na Ivan Pal poz­dra­vio je sve okup­lje­ne te is­ka­zao za­do­volj­stvo pro­ved­bom ovog pro­jek­ta is­tak­nuv­ši ka­ko je od 115.582 sta­nov­ni­ka Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, ve­lik udio sta­ri­jih od 65 go­di­na što za­pra­vo svje­do­či ka­ko veliki broj su­gra­đa­na ima po­tre­bu za ovak­vom vr­stom po­mo­ći.

“Ovo je vr­lo vri­je­dan pro­jekt, vr­lo va­žan za na­šu Žu­pa­ni­ju i si­gu­ran sam da smo ovim pro­jek­tom os­ta­li u sa­mom vr­hu je­di­ni­ca re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve u Hr­vat­skoj ko­ja kon­ti­nu­ira­no osi­gu­ra­va vi­so­ku ra­zi­nu skrbi i po­mo­ći za sta­ri­je i ne­moć­ne na svom po­dru­čju”, na­gla­sio je za­mje­nik Pal te za­hva­lio ge­ron­to­do­ma­ći­ca­ma na nji­ho­vom ra­du i ljud­skos­ti ko­ju po­ka­zu­ju. Za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu, 200 sta­ri­jih i ne­moć­nih oso­ba pri­mit će po­moć u ku­ći, a ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta je 1.318.913 ku­na te je u pot­pu­nos­ti fi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da. Osim ovog pro­jek­ta, za­mje­nik Pal do­dao je ka­ko su sred­stvi­ma Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da fi­nan­ci­ra­na još dva pro­jek­ta vri­jed­nos­ti pre­ko 4,3 mi­li­ju­na ku­na. Po­jas­nio je ka­ko se ra­di o pro­jek­tu ‘Pri­li­ka za sve’ u ok­vi­ru ko­jeg su osi­gu­ra­na 39 po­moć­ni­ka za 77 uče­ni­ka u 21 os­nov­noj i sred­njoj ško­li ko­ji­ma je Žu­pa­ni­ja os­ni­vač i o pro­jek­tu ‘Po­mo­zi­mo jed­ni dru­gi­ma’ ko­jim je za­pos­le­no 19 po­moć­ni­ka u nas­ta­vi za uče­ni­ke u os­nov­nim ško­la­ma na po­dru­čju Gra­da Kri­že­va­ca.

PD

Za­mje­nik žu­pa­na Ivan Pal i Va­len­ti­na Ča­da­vec (skroz

li­je­vo)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.