U po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne ulo­ži­li smo 37 mil. kn u iz­grad­nju i opre­ma­nje ško­la

Dar­ko Ko­ren, žu­pan Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, go­vo­ri o broj­nim pro­jek­ti­ma u škol­s­tvu i zdravstvu, po­ti­ca­nju ra­zvo­ja po­ljo­pri­vre­de, obr­ta i po­du­zet­niš­tva te skrbi za sta­re i ne­moć­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

SDar­kom Ko­re­nom, žu­pa­nom Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, raz­go­va­ra­li smo o ra­zvo­ju ru­ral­nih po­dru­čja, po­mo­ći mla­di­ma, so­ci­jal­nim pro­gra­mi­ma i pro­jek­ti­ma u škol­s­tvu.

Na ko­ji na­čin Žu­pa­ni­ja po­ma­že ra­zvoj ru­ral­nog po­dru­čja?

Žu­pa­ni­ja u pu­nom smis­lu ri­je­či vo­di bri­gu o rav­no­mjer­nom ra­zvo­ju na svom pros­to­ru, če­mu svje­do­či niz pro­gra­ma ko­ji su k to­me us­mje­re­ni te pro­je­ka­ta ko­ji su do sa­da pro­ve­de­ni. Ra­di se o ula­ga­nji­ma u iz­grad­nju ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re u je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, kao os­no­vu svih dalj­njih inves­ti­ci­ja, broj­nim pro­jek­ti­ma u škol­s­tvu i zdravstvu, ali i po­ti­ca­nju ra­zvo­ja po­ljo­pri­vre­de, obr­ta i po­du­zet­niš­tva kroz raz­ne mje­re.

Ka­ko Hr­vat­ska da­nas mo­že ko­ris­ti­ti sred­stva iz EU fon­do­va, fo­kus je i na pri­pre­mi pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je za ka­pi­tal­ne pro­jek­te u općinama i gra­do­vi­ma. Na taj na­čin na­mje­ra­va­mo re­ali­zi­ra­ti što vi­še inves­ti­ci­ja važ­nih za ra­zvoj ru­ral­nog pros­to­ra. Osim to­ga Žu­pa­ni­ja u svom pro­ra­ču­nu osi­gu­ra­va sred­stva za pro­gram su­fi­nan­ci­ra­nja po­ve­ća­nja eko­nom­ske ve­li­či­ne gos­po­dar­stva ka­ko bi se OPGi­ma omo­gu­ći­la kup­nju sto­ke, po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta ili plas­te­ni­ka s ci­ljem dos­ti­za­nja eko­nom­ske vri­jed­nos­ti gos­po­dar­stva od 2000 eura.

Što ra­di Žu­pa­ni­ja ka­ko bi mla­di os­ta­li na ru­ral­nim pros­to­ri­ma?

Žu­pa­ni­ja osi­gu­ra­va do­bre uvje­te za obra­zo­va­nje dje­ce i mla­dih i pri to­me na go­diš­njoj ra­zi­ni ula­že oko 7 mi­li­ju­na ku­na u pri­je­voz uče­ni­ka. Una­zad če­ti­ri go­di­ne Žu­pa­ni­ja je u inves­ti­cij­skom cik­lu­su iz­grad­nje i opre­ma­nja škol­skih obje­ka­ta ulo­ži­la oko 37 mi­li­ju­na ku­na, te po­seb­nu paž­nju po­sve­ću­je or­ga­ni­zi­ra­nju slo­bod­nih i sport­skih ak­tiv­nos­ti za mla­de. Kroz fi­nan­cij­sku po­dr­šku pro­jek­ti­ma udru­ga mla­dih, kul­tur­no­umjet­nič­kih i sport­skih udru­ga ko­je ve­ći­nom okup­lja­ju mla­de, osi­gu­ra­va se kva­li­tet­no pro­vo­đe­nje slo­bod­nog vre­me­na mla­dih, ali i mo­guć­nost do­dat­nih edu­ka­ci­ja i za­poš­lja­va­nja. Žu­pa­nij­ska skup­šti­na je 2007. os­no­va­la Žu­pa­nij­ski sa­vjet mla­dih s ci­ljem ak­tiv­nog uklju­či­va­nja mla­dih u jav­ni ži­vot. Naj­važ­ni­ji pro­jekt Žu­pa­nij­skog sa­vje­ta mla­dih je iz­ra­da Žu­pa­nij­skog pro­gra­ma za mla­de Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je ko­ji de­ter­mi­ni­ra po­tre­bu za po­moć mla­di­ma kroz otvo­re­ni di­ja­log pu­tem uklju­či­va­nja u jav­ni ži­vot za­jed­ni­ce.

Ko­je pro­jek­te u škol­s­tvu bi iz­dvo­ji­li kao bit­ne u pro­tek­lih go­di­nu da­na?

U 2015. za­vr­še­na je iz­grad­nja i opre­ma­nje Po­druč­ne ško­le Cir­k­ve­na. No­va škol­ska zgra­da spa­da u red naj­mo­der­ni­jih škol­skih obje­ka­ta u Hr­vat­skoj, bu­du­ći da je pro­jek­ti­ra­na kao ni­sko­ener­get­ska gra­đe­vi­na (ener­get­ski raz­red A). Ukup­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si­la je 7,5 mi­li­ju­na ku­na. Proš­le go­di­ne za­vr­še­na je re­kons­truk­ci­ja zgra­de Sred­nje ško­le Ko­priv­ni­ca ko­ja je bi­la jed­na od naj­ve­ćih po­tro­ša­ča ener­gi­je. Za­vr­še­nim ra­do­vi­ma po­bolj­ša­ne su to­plin­ske ka­rak­te­ris­ti­ke za čak pet ener­get­skih raz­re­da, a ukup­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si­la je 5,5 mi­li­ju­na ku­na. U Le­gra­du je za­vr­še­na IV. fa­za iz­grad­nje ško­le i škol­ske sport­ske dvo­ra­ne u vri­jed­nos­ti 5.729.951 ku­nu, a u So­ko­lov­cu je proš­le go­di­ne za­vr­še­na III. fa­za do­grad­nje ško­le i škol­ske sport­ske dvo­ra­ne u vri­jed­nos­ti 4.679.943 ku­na.

Ko­je pro­jek­te u di­je­lu so­ci­jal­nih us­lu­ga bi iz­dvo­ji­li kao bit­ne u pro­tek­lih go­di­nu da­na?

Sva­ka­ko je bit­no iz­dvo­ji­ti pro­gra­me Po­mo­ći u ku­ći sta­ri­jim oso­ba­ma ko­ji se pro­vo­de na po­dru­čju 20 op­ći­na i dva gra­da te pro­gram dnev­nog bo­rav­ka za sta­ri­je oso­be u Kri­žev­ci­ma. Žu­pa­ni­ja je nas­ta­vi­la pru­ža­ti po­dr­šku pro­jek­tu ‘Ru­ka po­mo­ći’ ko­jim su osi­gu­ra­ne edu­ka­ci­je i pla­će za 35 ge­ron­to­do­ma­ći­ca ko­je će pru­ži­ti po­moć u ku­ći za 200 sta­ri­jih i ne­moć­nih oso­ba s po­dru­čja Žu­pa­ni­je. Sred­stvi­ma Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da fi­nan­ci­ra­ni su i pro­jek­ti ‘Pri­li­ka za sve’ u sklo­pu ko­jeg su osi­gu­ra­na 39 po­moć­ni­ka u nas­ta­vi za ukup­no 77 dje­ce s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju i pro­jekt ‘Po­mo­zi­mo jed­ni dru­gi­ma’ gdje je za­pos­le­no 19 po­moć­ni­ka za 21 uče­ni­ka na po­dru­čju Gra­da Kri­že­va­ca. U 2015. osi­gu­ra­na je i po­moć za og­rjev so­ci­jal­no ugro­že­nim oso­ba­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.