Cen­tar kom­pe­ten­ci­ja za slavonski hrast

Dr­vo­pre­ra­da Vri­jed­nost pro­jek­ta je 3 mil. eura, a is­tra­ži­vat će se upo­rab­na svoj­stva hras­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Agen­ci­ja

za ra­zvoj Vu­ko­var­sko­sri­jem­ske žu­pa­ni­je Hrast, kao član drv­nog klas­te­ra Vu­ko­var­sko­sri­jem­ske žu­pa­ni­je, ak­tiv­no ra­di na ja­ča­nju drv­ne in­dus­tri­je Vu­ko­var­sko­sri­jem­ske žu­pa­ni­je. Jed­na od glav­nih ak­tiv­nos­ti je i pri­pre­ma pro­jek­ta iz­grad­nje Drv­no­teh­no­lo­škog cen­tra Cen­tra kom­pe­ten­ci­ja za slavonski hrast ko­jim se že­li po­di­ći kon­ku­rent­nost drv­nog sek­to­ra u ši­roj re­gi­ji. Vri­jed­nost pro­jek­ta je oko 3 mi­li­ju­na eura, a cilj mu je slu­ži­ti kao ra­zvoj­ni os­lo­nac dr­vo­pre­ra­đi­va­či­ma ba­zi­ra­ni­ma na pre­ra­di i upo­ra­bi hras­ta. Cen­tar kom­pe­ten­ci­ja za hrast imat će za­da­tak da ra­di is­tra­ži­va­nja upo­rab­nih svoj­sta­va sla­von­skog hras­ta, uklju­ču­ju­ći bi­oteh­no­lo­gi­ju, spa­ja­nje i kom­bi­ni­ra­nje sla­von­skog hras­ta s na­pred­nim ma­te­ri­ja­li­ma te is­tra­ži­va­nje no­vih teh­no­lo­gi­ja i pro­ce­du­ra su­še­nja hras­ta itd. Is­tra­ži­va­nja će se ra­di­ti u su­rad­nji sa Šu­mar­skim fa­kul­te­tom iz Za­gre­ba i os­ta­lim part­ne­ri­ma na pro­jek­tu. Pro­jekt je kan­di­di­ran kao dio teh­no­lo­ške plat­for­me za ra­zvoj drv­nog sek­to­ra te je oda­bran me­đu šest pro­je­ka­ta ko­ji su do­bi­li sta­tus pro­jek­ta od na­ci­onal­nog in­te­re­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.