Ka­len­dar važ­nih do­ga­đa­ja po žu­pa­ni­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

IS­TAR­SKA ŽU­PA­NI­JA Da­ni ško­lja­ka, 13.2.2016. - 20.3.2016. Ku­li­nar­ske de­li­ci­je sljub­lji­vat će se s vr­hun­skim lo­kal­nim vi­ni­ma i mas­li­no­vim ulji­ma Smo­tra vi­na sre­diš­nje Is­tre, 28. ožuj­ka 2016. Gra­čiš­će, Sta­ro­grad­ska jez­gra De­gus­ta­ci­ja vi­na u 18 ko­no­ba od 11 do 19 sa­ti Ole­um oli­va­rum, 12.3.2016. - 13.3.2016. Kra­si­ca-Cra­si­zza (Bu­je-Bu­ie) 19. iz­lož­ba ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­nog ulja Da­ni is­tar­skih špa­ro­ga, 21.3.2016. - 15.5.2016. Umag-Uma­go, No­vi­gradCit­ta­no­va, Bu­je-Bu­ie, Br­to­ni­gla-Ver­te­ne­glio De­gus­ta­ci­ja de­li­ci­ja sprav­lje­nih na ba­zi špa­ro­ge uz čašicu do­brog vi­na is­tar­skih vi­na­ra

ŠI­BEN­SKO-KNIN­SKA ŽU­PA­NI­JA 8. sa­jam agro­tu­riz­ma Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je 30. trav­nja i 1. svib­nja 2016. Skra­din Sa­jam iz­lož­be­no­pro­daj­nog ka­rak­te­ra Dan ener­get­ske odr­ži­vos­ti 22. trav­nja 2016. Pri­god­nim pro­gra­mom obi­lje­ža­va se Dan ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti

ZA­GRE­BAČ­KA ŽU­PA­NI­JA 14. su­sret gos­po­dar­stve­ni­ka Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je 9. ožuj­ka u za­gre­bač­kom ho­te­lu ‘In­ter­na­ti­onal’ u 11 sa­ti

GRAD ZAGREB Zagreb Auto Show 2016. Od 5. do 10. trav­nja Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam PRI­MOR­SKO-GO­RAN­SKA ŽU­PA­NI­JA Sve­ča­no obi­lje­ža­va­nje Da­na žu­pa­ni­je 14. trav­nja 2016. BJE­LO­VAR­SKO-BILOGORSKA ŽU­PA­NI­JA 19. Pro­ljet­ni me­đu­na­rod­ni bje­lo­var­ski sa­jam i drv­ni svi­jet 1. do 3. trav­nja 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.