PU­MA pro­gram ide da­lje

Edu­ka­ci­ja Vi­še od ti­su­ću po­du­zet­ni­ka u de­vet go­di­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Pot­pi­si­va­njem

Ugo­vo­ra o su­fi­nan­ci­ra­nju PU­MA pro­gra­ma za 2016., Brod­sko­po­sav­ska žu­pa­ni­ja de­se­tu go­di­nu za re­dom nas­tav­lja do­pri­no­si­ti re­gi­onal­nom ra­zvo­ju i po­di­za­nju kon­ku­rent­nos­ti po­du­zet­ni­ka. U do­sa­daš­njih de­vet go­di­na pro­ved­be ovog pro­gra­ma u Žu­pa­ni­ji, kroz edu­ka­ci­ju i pro­ces stje­ca­nja do­dat­nih zna­nja i vje­šti­na, proš­lo je 1327 po­laz­ni­ka. Ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju PU­MA pro­gra­ma iz­me­đu HUPa i Brod­sko­po­sav­ske žu­pa­ni­je za 2016. pot­pi­sa­li su žu­pan Da­ni­jel Ma­ru­šić i za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca Ber­nard Ja­ke­lić. “Brod­sko­po­sav­ska žu­pa­ni­ja je dru­ga žu­pa­ni­ja s ko­jom smo os­tva­ri­li su­rad­nju i za­is­ta smo za­hval­ni što smo ov­dje na­iš­li na lju­de ko­ji ra­zu­mi­ju po­tre­bu ovak­vih pro­gra­ma”, is­tak­nuo je pri­li­kom pot­pi­si­va­nja za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra HUPa Ber­nard Ja­ke­lić.

Brod­sko-po­sav­ska žu­pa­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.