Vni mo­del - iz­ve­zi IT, uve­zi do­la­re

nu svo­jih pos­lov­nih us­pje­ha te sa struč­nja­ci­ma ras­prav­lja­li o ap­sur­di­ma bi­ro­kra­ci­je ko­ja ih spu­ta­va

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET 2016 -

lji­va­nje pra­vil­ni­ka, upra­vo u smje­ru da se pro­jek­ti ne ru­še na ad­mi­nis­tra­tiv­nim gre­ška­ma, po­ru­čio je okup­lje­ni­ma Ka­ta­vić.

Ta­kav ra­zvoj do­ga­đa­ja poz­dra­vit će i de­ka­ni­ca split­skog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Ma­ja Fre­do­to­vić. Pri­jav­lju­ju­ći pro­jekt na je­dan na­tje­čaj Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, is­ti­če, od Eko­nom­skog fa­kul­te­ta tra­žio se svje­že ovje­ren upis­nik iz re­gis­tra zna­nos­ti s ro­kom dos­ta­ve 24 sa­ta. Pa­ra­doks je u to­me da je re­gis­tar jav­no dos­tu­pan i u Za­gre­bu ga vo­di, ni ma­nje ni vi­še, ne­go Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti.

EU pra­vi­la igre

U Mi­nis­tar­stvu po­du­zet­niš­tva i obr­ta svjes­ni su ap­sur­da po­put to­ga da se pro­jekt sto­pi­ra zbog, pri­mje­ri­ce, par li­pa po­rez­nog du­ga. “Za­to mi u pra­vi­lu sve jav­no dos­tup­ne in­for­ma­ci­je sa­mi pri­bav­lja­mo, osim od Po­rez­ne upra­ve jer na taj na­čin da­je­mo mo­guć­nost po­du­zet­ni­ku da se, ako pos­to­ji, dug pod­mi­ri i iz­bjeg­ne pro­blem”, ka­že Kos.

Otva­ra­nje te­ma loših is­kus­ta­va s ad­mi­nis­tra­ci­jom po­nu­ka­lo je pri­sut­ne po­du­zet­ni­ke u Do­mu HV-a da iz­ne­su svo­ja broj­na frus­tri­ra­ju­ća is­kus­tva. Iz pu­bli­ke je upu­će­na i kri­ti­ka da je me­đu ne­lo­gič­nim ba­ri­je­ra­ma i či­nje­ni­ca da nov­ca ne mo­že tvrt­ka ko­ja zbog de­se­ti­na mi­li­ju­na ku­na ula­ga­nja pos­lu­je s mi­nu­som. “Tre­ba shva­ti­ti da mi uprav­lja­mo jav­nim nov­cem, a to su nov­ci po­rez­nih obvez­ni­ka, va­ši nov­ci. EU pra­vi­la igre su vr­lo stro­ga, ima­mo obve­zu s nov­cem ras­po­la­ga­ti od­go­vor­no i ti­me vas na je­dan na­čin šti­ti­mo. Po­du­zet­nik mo­ra pru­ži­ti ra­zum­ni do­kaz da mo­že os­tva­ri­ti re­zul­tat jer ako ga ne os­tva­ri­te, no­vac mo­ra­te vra­ti­ti”, is­tak­nuo je Kos.

“Poz­na­ti su pro­ble­mi po­du­zet­ni­ka i tre­ba­mo raz­miš- lja­ti po­zi­tiv­no, a lo­kal­na samouprava mo­ra rje­ša­va­ti pro­ble­me na te­re­nu i pri­la­go­đa­va­ti im se”, ka­za­la je Ži­žić. Pri­mjer pri­la­god­be je i pro­mje­na uvje­ta na­tje­ča­ja za obrt­niš­tvo na­kon što se ut­vr­di­lo da ne do­bi­va­ju do­volj­no sred­sta­va. “Kroz de­se­tak da­na idu no­vi na­tje­ča­ji i za obrt­niš­tvo me­đu ko­ji­ma je fi­nan­ci­ra­nje ure­đe­nja pros­to­ra, na­bav­ku opre­me, ala­ta, mar­ke­ting te fi­nan­ci­ra­nje edu­ka­ci­ja”, naj­a­vi­la je Ži­žić.

Pa­nel je za­klju­či­la de­ka­ni­ca Fre­do­to­vić kons­truk­tiv­nim pri­jed­lo­gom da grad ili žu­pa­ni­ja osi­gu­ra pros­tor u ko­ji će Eko­nom­ski i Prav­ni fa­kul­tet upu­ti­ti stu­den­te da po­ma­žu u pri­pre­mi pro­je­ka­ta (a si­mu­la­ci­ja im je iona­ko uvjet za za­vr­še­tak stu­di­ja, ba­rem Eko­nom­skog), a IT struč­nja­ci kre­ira­li bi in­ter­net­sku stra­ni­cu sa svim re­le­vant­nim po­da­ci­ma, a sve na vo­lon­ter­skoj ba­zi, što je pu­bli­ka poz­dra­vi­la gro­mo­glas­nim plje­skom.

KOD NAS U ŽU­PA­NI­JI NE PRO­ĐE OKO 5 POS­TO ZAH­TJE­VA DOK PO EU PRO­GRA­MI­MA TRI ČE­T­VR­TI­NE NE PRO­ĐE POZ­NA­TI SU PRO­BLE­MI PO­DU­ZET­NI­KA I TRE­BA­MO RAZ­MIŠ­LJA­TI PO­ZI­TIV­NO, A LO­KAL­NA SAMOUPRAVA MO­RA RJE­ŠA­VA­TI PRO­BLE­ME NA TE­RE­NU I PRI­LA­GO­ĐA­VA­TI IM SE U FI­NAN­CIJ­SKOJ PER­S­PEK­TI­VI 2014.-2020. PO­DU­ZET­NI­CI­MA JE NA RAS­PO­LA­GA­NJU MI­LI­JAR­DU EURA IZ EU­OP­SKOG FON­DA ZA RE­GI­ONAL­NI RA­ZVOJ PRI­JAV­LJI­VA­LI SMO SE NA SVE POTPORE, OD ZA­VO­DA ZA ZA­POŠ­LJA­VA­NJE, GRA­DA DO ŽU­PA­NI­JE.

TO JE BIO VR­LO DO­BAR IM­PULS I VJE­TAR U LE­ĐA ZA NAS GRAD ILI ŽU­PA­NI­JA MO­GLI BI OSI­GU­RA­TI PROS­TOR

U KO­JI ĆE EKO­NOM­SKI I PRAV­NI FA­KUL­TET UPU­TI­TI STU­DEN­TE

DA PO­MA­ŽU U PRI­PRE­MI PRO­JE­KA­TA

Split­ski po­du­zet­ni­ci

i obrt­ni­ci na Pos­lov­nom uz­le­tu u Do­mu HV-a u Po­lju­du

Ela Ži­žić Služ­ba za gos­po­dar­stvo i tu­ri­zam

Ma­teo Pe­rak In­no­va­tio Pro­fi­cit

Ma­ja Fre­do­to­vić de­ka­ni­ca Eko­nom­skog fa­kul­te­ta

Ne­ven Kos Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.