Po­pla­va opet uni­šti­la ma­li­ne

Šte­ta Sa­mo je­dan pos­to sr­p­skih uz­ga­ji­va­ča osi­gu­ra­lo svo­je na­sa­de

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sp­skim uz­ga­ji­va­či­ma ma­li­na ni po­pla­ve od pri­je dvi­je go­di­ne ni­su bi­le po­uka da osi­gu­ra­ju svo­je na­sa­de.

Zbog sa­daš­njih po­pla­va, šte­ta za mno­ge od njih iz oko­li­ne Ari­lja, Čač­ka, Iva­nji­ce zbog to­ga će, pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, bi­ti ve­li­ka. List Po­li­ti­ka pi­še da naj­ve­ći broj pro­izvo­đa­ča pla­ća sa­mo osi­gu­ra­nje na­sa­da ma­li­na od tu­če. Pro­cje­nju­je se da ih je ma­nje od je­dan pos­to ove se­zo­ne upla­ti­lo do­pun­ski pa­ket ko­ji po­dra­zu­mi­je­va i nak­na­du šte­te u slu­ča­ju po­pla­ve.

Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, na 10 to­na ma­li­na go­diš­nje osi­gu­ra­nje od tu­če sto­ji oko 100.000 di­na­ra (oko 6130 ku­na), dok je osi­gu­ra­nje od vje­tra 50 pos­to skup­lje. Za pro­izvo­đa­če ma­li­na, ali i dru­ge po­ljo­pri­vred­ni­ke ni­je bi­lo do­volj­no po­ti­caj­no što dr­ža­va osi­gu­ra­nje u po­ljo­pri­vre­di već se­dam go­di­na su­bven­ci­oni­ra sa 40 pos­to. Od 342.232 ak­tiv­na po­ljo­pri­vred­na ku­ćans­tva sa­mo 19.806 os­tva­ri­lo je la­ni pra­vo na re­gres pre­mi­je osi­gu­ra­nja.

PD

Naj­ve­ća šte­ta je na po­dru­čju Ari­lja, Čač­ka i Iva­nji­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.