USKO­RO OB­NO­VA PRU­GE

NIŠ-DIMITROVGRAD

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mo­der­ni­za­ci­ja pru­ge od Ni­ša do Di­mi­trov­gra­da, od­nos­no di­oni­ca od Si­će­va do Di­mi­trov­gra­da du­ži­ne oko 80 ki­lo­me­ta­ra ići će vr­lo br­zo u re­ali­za­ci­ju, re­kao je dr­žav­ni taj­nik u sr­p­skom u Mi­nis­tar­stvu gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Mi­odrag Po­le­di­ca. “Tu ide­mo na kom­plet­ne gra­đe­vin­ske ra­do­ve, na re­kons­truk­ci­ju pru­ge i na pri­pre­mu za elek­tri­fi­ka­ci­ju. To je je­di­na di­oni­ca pru­ge na ci­je­lom Ko­ri­do­ru 10 od Aus­tri­je do Tur­ske ko­ja ni­je elek­tri­fi­ci­ra­na”, re­kao je Ta­nju­gu Po­le­di­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.