PETROLU PA­LI PRI­HO­DI,

A PO­RAS­LA DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ska ener­get­ska tvrt­ka Pe­trol la­ni je os­tva­ri­la pri­hod od 3,8 mi­li­jar­de eura i čis­tu do­bit od 65,3 mi­li­ju­na, obja­vio je Pe­trol u pe­tak. Pri­hod od pro­da­je pao je za pet pos­to zbog sma­nje­nja ci­je­na naf­te i de­ri­va­ta na svjet­skom tr­ži­štu, dok je čis­ta do­bit u od­no­su na 2014. go­di­nu po­ve­ća­na za 8 pos­to. Gru­pa Pe­trol i da­lje je po os­tva­re­nom pri­ho­du naj­ja­ča slo­ven­ska kom­pa­ni­ja, ispred Hol­din­ga slo­ven­skih elek­tra­na (HSE) i tr­go­vač­kog lan­ca Mer­ca­tor. Osim u Slo­ve­ni­ji tvrt­ka pos­lu­je na tr­ži­šti­ma Hr­vat­ske i BiH, gdje ima ben­zin­ske cr­p­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.