UKLJU­ČE­NJE U EUROP­SKI TEH­NO­LO­ŠKI PRO­CVAT PRI­LI­KA ZA RH

KO­MEN­TAR

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - VLA­DI­MIR NIŠEVIĆ

Bit­ku za in­ter­net Eu­ro­pa je iz­gu­bi­la pri­je dva­de­se­tak go­di­na i pri­mat su pre­uze­le ve­li­ke ame­rič­ke tvrt­ke po­put Go­oglea, Ama­zo­na ili Fa­ce­bo­oka. I to ne slučajno, ili iz ga­ra­že ka­ko svi to vo­le mis­li­ti, već uz snaž­nu po­dr­šku i ra­zu­mi­je­va­nje dr­ža­ve. Ali, či­ni se da Eu­rop­ska uni­ja ima no­vu pri­li­ku, a ona se zo­ve in­ter­net stva­ri (IoT). Do­jam je to ko­ji os­ta­je na­kon dva da­na ber­lin­ske kon­fe­ren­ci­je “Bos­ch Con­nec­ted Wor­ld” odr­ža­ne proš­li tje­dan.

Iako mo­žda ne­vid­lji­vo na pr­vu i skri­ve­no iza mnoš­tva pre­zen­ta­ci­je ko­je pri­je sve­ga po­ka­zu­ju sna­gu i po­ten­ci­jal nje­mač­ke in­dus­tri­je i Bos­c­ha - po­put auto­nom­nh rad­nih je­di­ni­ca (tzv. ro­bo­ta) ko­je su pri­sut­ni­ma čak ku­ha­le ka­vu, ili po­gle­da na no­va skla­di­šta oprem­lje­na sen­zo­ri­ma i naj- mo­der­ni­jom teh­no­lo­gi­jom - po­ru­ka odas­la­na iz Kon­gres­nog cen­tra Berlin tre­ba­la bi bi­ti zna­čaj­na ne sa­mo za Nje­mač­ku već sve čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku.

Po­ziv je to nje­mač­ke in­dus­tri­je, ili ako ho­će­mo jed­ne od naj­s­naž­ni­jih in­dus­tri­ja sta­rog kon­ti­nen­ta, da se svi pri­dru­že pro­ce­su na­zva­nom In­dus­tri­ja 4.0, a u tu svr­hu Bos­ch je lan­si­rao i svoj clo­ud ko­ji za go­di­nu da­na na­mje­ra­va otvo­ri­ti svi­ma na ko­ri­šte­nje.

Po­ten­ci­ja­li su ne­su­mjer­lji­vi i tre­ba­li bi svi­ma pos­lu­ži­ti kao nit vo­di­lja u ra­zvo­ju. Ka­ko Uni­ji ta­ko i sva­koj čla­ni­ci po­je­di­nač­no. U Nje­mač­koj ovu in­ci­ja­ti­vu po­dr­ža­va­ju sve ve­li­ke kom­pa­ni­je od SAP-a do Bos­c­ha, ali i nje­mač­ka vla­da, kon­kret­ni­je mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva. Na ra­zi­ni Uni­je ova incijativa već po­ve­zu­je pri­je ne­po­ve­zi­vo, pa ta­ko za­jed­nič­ke pro­jek­te po­či­nju ra­di­ti Phil­lips i Bos­ch te niz dru­gih ma­njih kom­pa­ni­ja. Incijativa In­dus­tri­ja 4.0 od ove go­di­ne okre­će se i pre­ma ma­lim i sred­njim kom­pa­ni­ja­ma, a pre­dvod­nik Nje­mač­ka či­ni se ne sa­mo za­in­te­re­si­ra­na već i iz­nim­no otvo­re­na pre­ma su­rad­nji sa svi­ma ko­ji to že­le i ima­ju ne­što za po­nu­di­ti kao na kor­po­ra­tiv­noj ta­ko i na dr­žav­noj ra­zi­ni.

Gdje je u sve­mu to­me Hr­vat­ska? Po­ku­ša­va­ju­ći is­ko­ris­ti­ti po­ten­ci­ja­le ko­je nam nu­di člans­tvo u Uni­ji či­ni se da smo pi­lu po­no­vo okre­nu­li na­opa­ko. Ne vi­de­ći da­lje od iz­no­sa ko­ji nam se nu­de kroz raz­ne EU fon­do­ve te us­po­re­đu­ju­ći is­te s upla­će­nim iz­no­si­ma po­no­vio smo iz­gu­bi­li ono naj­važ­ni­je, a to je vi­zi­ja. Umjes­to jas­ne, pa­met­ne i osmiš­lje­ne stra­te­gi­je ra­zvo­ja ko­ja bi nam slu­ži kao pri­klju­čak na vlak zvan In­dus­tri­ja 4.0 mi smo se po­no­vo iz­gu­bi­li u dnev­no­po­li­tič­kim pre­pu­ca­va­nji­ma. Sto­ga na­kon sve­ga što je autor ovih re­da­ka vi­dio bo­ra­ve­ći dva da­na na ber­lin­skom kon­gre­su os­ta­je sa­mo mo­guć­nost ape­la pre­ma oni­ma ko­ji od­lu­ču­ju da se na tren od­mak­ne­mo od sva­kod­nev­nog i pro­ba­mo pro­mis­li­ti ka­mo ide­mo.

Mo­ra­mo hit­no osmis­li­ti jas­nu ra­zvoj­nu strategiju, is­tu pri­la­go­di­ti ci­lje­vi­ma Uni­je te za­ja­ha­ti na val ko­ji bi u idu­ćih 20-ak go­di­na mo­gao pro­mi­je­ni­ti svi­jet ka­kav poz­na­je­mo. Na­čin na ko­ji su Ame­ri­kan­ci mi­je­nja­li svi­jet procvatom in­ter­ne­ta, a pre­ko to­ga i svo­je gos­po­dar­stvo, sa­da će ima­ti pri­li­ku uči­ni­ti Eu­ro­pa pre­ko IoTa, a one čla­ni­ce ko­je bu­du pa­met­ne i am­bi­ci­oz­ne či­ni se da će ima­ti po­dr­šku od naj­ve­ćih i naj­moć­ni­jih. One ko­je to ne bu­du mo­gle bi os­ta­ti ja­ko da­le­ko od ra­zvi­je­nog svi­je­ta.

Za Hr­vat­sku ovo je je­dins­tve­na pri­li­ka da na­dok­na­di sve što smo pro­pus­ti­li, što zbog ra­ta, što zbog nes­po­sob­nih i ko­rum­pi­ra­nih vla­da, što zbog sve­ga drugoga na što se već va­di­mo u zas­to­ju ko­ji tra­je 20ak go­di­na. Sve što nam tre­ba je ma­lo vi­zi­je, ma­lo vi­še tru­da i oz­bilj­nos­ti te ma­lo ma­nje dnev­no­po­li­tič­kih pre­pu­ca­va­nja ko­ja nas ni­ku­da ne­će odves­ti.

INCIJATIVA IN­DUS­TRI­JA 4.0 OD OVE GO­DI­NE OKRE­ĆE SE I PRE­MA MA­LIM I SRED­NJIM KOM­PA­NI­JA­MA, A PRE­DVOD­NIK NJE­MAČ­KA OTVO­RE­NA JE ZA SU­RAD­NJU NA­ČIN NA KO­JI SU AME­RI­KAN­CI MI­JE­NJA­LI SVI­JET PROCVATOM IN­TER­NE­TA SA­DA ĆE IMA­TI PRI­LI­KU UČI­NI­TI EU­RO­PA PRE­KO IOT-A I ŠTO ĆE HNB I VUJ­ČIĆ SA­DA PO­DU­ZE­TI DA BI REVALORIZARALI SMA­NJE­NJE VRI­JED­NOS­TI RE­ZER­VI U EURI­MA NAS­PRAM VRI­JED­NOS­TI HRK? Ko­ris­nik Bar­bo­sa o ECB-ovom sni­že­nju ka­mat­nih sto­pa na nu­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.