Rad­ni­ci i McDo­nald’s naš­li se na su­du

Po­če­lo ro­či­šte Spor je iz­bio jer kom­pa­ni­ja od­bi­ja od­go­vor­nost za rad­ne uvje­te u fran­ši­za­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki za­pos­le­ni­ci McDo­nald’sa, vo­de­ćeg svjet­skog lan­ca br­ze pre­hra­ne, svo­ju bor­bu za ve­će pla­će ko­ja tra­je od 2014. us­pje­li su pre­se­li­ti na sud. Ro­či­šte te­me­lje­no na zah­tje­vu rad­ni­ka da je McDo­nald’s kao kor­po­ra­ci­ja od­go­vo­ran za rad­nu po­li­ti­ku svo­jih fran­ši­za za­po­če­lo je kra­jem proš­log tjed­na na su­du u New Yor­ku, pre­no­si CNN. Uko­li­ko spor do­bi­ju, rad­ni­ci će do­bi­ti i mo­guć­nost uje­di­nje­nog dje­lo­va­nja ka ve­ćim pla­ća­ma i bo­ljim uvje- ti­ma ra­da. Spor pro­iz­la­zi iz či­nje­ni­ce da McDo­nald’s fran­ši­ze sma­tra za­seb­nim cje­li­na­ma, dok glav­ni sa­vjet­nik ame­rič­kog Na­ci­onal­nog od­bo­ra za rad­ne od­no­se (NLRB) sma­tra da je McDo­nald’s za­jed­nič­ki pos­lo­da­vac te da ti­me sno­si od­go­vor­nost za pos­lo­va­nje svih fran­ši­za.

McDo­nald’s je pri­op­će­njem oba­vi­jes­tio jav­nost da NLRB pri­mje­nju­je no­vi prav­ni stan­dard ko­jim kor­po­ra­ci­je pos­ta­ju od­go­vor­ne za pos­tu­pa­nja fran­ši­za ujed­no iz­ra­ziv­ši i za­bri­nu­tost da bi ovaj slu­čaj mo­gao pot­ko­pa­ti tvrt­ku i nje­ne na­po­re za oču­va­nje rad­nih mjes­ta u SADu.

“Ne us­mje­ra­va­mo ni­ti su­dje­lu­je­mo u od­lu­ka­ma ve­za­ni­ma za za­dat­ke, pla­će, rad­no vri­je­me ili bi­lo ko­je dru­ge bit­ne uvje­te za­pos­le­nih u na­šim fran­ši­za­ma”, sto­ji u kom­pa­ni­ji­nu pri­op­će­nju. Po­čet­kom ove go­di­ne McDo­nald’so­vo fran­šiz­no pos­lo­va­nje po­ka­za­lo se pro­ble­ma­tič­nim i na eu­rop­skom tlu, na što je upo­zo­re­na i Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

RE­UTERS

Su­kob tra­je od 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.