PRO­IZVOD­NJE NAF­TE

MO­GU­ĆE ZA­MR­ZA­VA­NJE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iran će se pri­dru­ži­ti os­ta­lim iz­voz­ni­ci­ma naf­te u pre­go­vo­ri­ma o mo­gu­ćem za­mr­za­va­nju ra­zi­ne pro­izvod­nje, naj­a­vio je mi­nis­tar za naf­tu Bi­jan Zan­ga­neh. Me­đu­tim, uvjet za pri­dru­ži­va­nje pre­go­vo­ri­ma jest ra­zi­na pro­izvod­nje od če­ti­ri mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no, do­dao je Zan­ga­neh. Na­kon što je ti­je­kom sank­ci­ja iran­ska pro­izvod­nja pa­la na sve­ga mi­li­jun ba­re­la, do kra­ja ovo­ga tjed­na tre­ba­la bi se udvos­tru­či­ti. Pod­sje­ti­mo, Te­he­ran je od­bio pri­jed­log če­ti­ri iz­voz­ni­ka naf­te - Sa­udij­ske Ara­bi­je, Ve­ne­cu­ele, Ka­ta­ra i Ru­si­je - da se pro­izvod­nja za­mrz­ne na si­je­čanj­skim ra­zi­na­ma. Pre­ma agen­ci­ji ISNA, Iran ci­je­nu od 70 do­la­ra za ba­rel sma­tra pri­mje­re­nom, ali bi bio za­do­vo­ljan i sa ni­žom ci­je­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.