AU­TO­NOM­NA VO­ZI­LA NA

BRI­TAN­SKIM AUTO­CES­TA­MA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja George Osbor­ne dat će odo­bre­nje za po­če­tak tes­ti­ra­nja auto­nom­nih vo­zi­la na bri­tan­skim pro­met­ni­ca­ma, pre­no­si Blo­om­berg. Ove go­di­ne bi­ti će omo­gu­će­na tes­ti­ra­nja na lo­kal­nim ces­ta­ma, a od 2017. vo­zi­la bez vo­za­ča mo­ći će se tes­ti­ra­ti i na auto­ces­ta­ma i br­zim ces­ta­ma, do­da­je se u pri­op­će­nju mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja objav­lje­nom ti­je­kom vi­ken­da. Tes­ti­ra­nja na auto­ces­ta­ma ključ­na su za dalj­nji ra­zvoj auto­nom­nih vo­zi­la, pa se Bri­ta­ni­ja na­da na taj na­čin pri­vu­ći do­dat­na ula­ga­nja auto­mo­bil­skih kom­pa­ni­ja.

George Osbor­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.