SPONZOR ŠARAPOVE

HE­AD OD­LU­ČIO OS­TA­TI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ru­skoj te­ni­sa­či­ci Ma­ri­ji Ša­ra­po­voj zbog do­pin­škog skan­da­la le­đa okre­ću broj­ni spon­zo­ri, ali ne i ame­rič­ki pro­izvo­đač te­ni­skih re­ke­ta He­ad. “Ra­du­je­mo se nas­tav­ku su­rad­nje i naj­a­va­ma no­vih spon­zor­sta­va u bu­duć­nos­ti”, re­kao je za BBC Jo­han Eli­as­ch, iz­vr­š­ni di­rek­tor He­ada. Eli­as­ch je po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te do­ping tes­ta na­zvao is­kre­nom i ne­na­mjer­nom po­gre­škom. Trend na­pu­šta­nja ne­koć naj­pla­će­ni­je te­ni­sa­či­ce na svi­je­tu za­po­čeo je Ni­ke, a nas­ta­vi­li su ga Tag He­uer i Por­s­c­he.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.