Ini­ci­ja­ti­va u poduzetničkom stvaralaštvu

Poslovni Dnevnik - - U FOKUSU / STVARATELJI ZA STOLJEĆA -

'Salt&Water' za di­zajn jah­ti i ar­hi­tek­tu­ru

Stu­dio “Salt & Water” spe­ci­ja­li­zi­ran je za di­zajn jah­ti i ar­hi­tek­tu­ru. Do­sad je bio uklju­čen u raz­li­či­te pro­jek­te ve­za­ne uz ure­đe­nje in­te­ri­je­ra jah­ti i avi­ona te re­zi­den­ci­jal­nih i ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta. Za­hva­lju­ju­ći je­dins­tve­noj kom­bi­na­ci­ji raz­li­či­tih is­kus­ta­va na sva­kom po­je­di­nač­nom pro­jek­tu, tim ko­ji sto­ji iza ovog stu­di­ja do­sad je osvo­jio ne­ko­li­ko pres­tiž­nih in­ter­na­ci­onal­nih na­gra­da. Stu­dio “Salt & Water” pri­mjer je kre­ativ­nog i ino­va­tiv­nog po­du­zet­niš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.