Na­no­bit na­gra­đen za ino­va­ci­je

Poslovni Dnevnik - - U FOKUSU / STVARATELJI ZA STOLJEĆA -

Teh­no­lo­ški us­pješ­ni­ci iz Hr­vat­ske

Na­no­bit d.o.o. iz Za­gre­ba 2009. ra­zvi­li su Alan Su­mi­na i Zo­ran Vu­či­nić. Od lju­ba­vi dvo­ji­ce en­tu­zi­jas­ta pre­ma teh­no­lo­gi­ji Na­no­bit je iz­ras­tao u us­pješ­nu tvrt­ku ko­ja da­nas ima vi­še od 70 za­pos­le­ni­ka, vi­še od 25 pro­izvo­da i go­to­vo 7 mi­li­ju­na mje­seč­no ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka di­ljem svi­je­ta te 100% pri­ho­da os­tva­ru­je kroz iz­voz. Ni­zom svo­jih pos­tig­nu­ća i priz­na­nja pri­mjer su us­pješ­nog po­du­zet­niš­tva u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.