Most gu­ra Lo­vri­no­vi­će­va čo­vje­ka Ma­ri­ću za za­mje­ni­ka

Ve­za­na tr­go­vi­na Po­dr­šku pro­ra­ču­nu uvje­to­va­li re­vi­zi­jom HNB-a, kas­ni li za­to tran­sfer 480 mil. kn?

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKAANKA DOZAN ja­dran­ka.dozan@an@pos­lov­ni.hr

HNB je do­sad u pra­vi­lu­vi­lu do 15. ožuj­ka upla­ći­vao pro­ra­ču­nu ora­ču­nu dio do­bi­ti. Nes­luž­be­no,no, ove go­di­ne to će iz­no­si­ti oko 480 mi­li­ju­na ku­na

Na­kon tje­dan što u je Sa­bo­ru je­pro­ša­bo­ru proš­li bio u zna­ku žes­to­kih žes­to­at­skoj ras­pra­va o Hr­vat­skoj­žes­to­at­skoj na­rod­noj iz­vješ­ću, ban­ci fo­kus inje­us nje­zi­nu­je ovaj tje­dan­na pri­jed­log­sa­mo pre­dr­pre­ba­čen­dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Te se dvi­je te­me, me­đu­tim,- ovaj put pro­ži­ma­ju - vi­še ne­go ina­če. Za po­če­tak, već je pos­ta­lo dio pos­lov­ne prak­se da HNB upra­vo do 15. ožuj­ka dio do­bi­ti iz pret­hod­ne go­di­ne, suk­lad­no odred­ba­ma - Za­ko­na o Hr­vat­skoj - na­rod­noj ban­ci- (čl. 57.), tran­sfe­ri­ra- pro­ra­ču­nu. ban­ke Iz za­sad­sre­diš­nje ead ne­ma vi­jes­ti o upla­ti­ati di­je­la os­tva­re­nog vi­ška pri­ho­da nad ra­sho­di­ma­di­ma u 2015. No, pre­ma nes­luž­be­nim služ­be­in­for­ma­ci­ja­ma Pos­lov- nog dnev­ni­ka, ove bi go­di­ne pro­ra­ču­nu to tre­ba­lo do­ni­je­ti oko 480 mi­li­ju­na ku­na, što je ne­što ma­nje ne­go što je to bio slu­čaj la­ni, kad je Ka­tan­či­će­voj s Tr­ga bur­ze sje­lo ne­što vi­še od po­la mi­li­jar­de.

Ima li taj­ming upla­te ve­ze s naj­a­vom da bi, na in­zis­ti­ra­nje Mos­ta od­nos­no nje­go­va glav­nog ju­riš­ni­ka na HNB Iva­na Lo­vri­no­vi­ća, fi­nan­cij­sko pos­lo­va­nje sre­diš­nje ban­ke (uz ‘obične’ re­vi­zo­re) tre­bao pro­češ­lja­ti i Dr­žav­ni ured za reviziju? To je za­sad pi­ta­nje bez od­go­vo­ra. Ali kad su po­sri­je­di pro­ra­čun­ske i ras­pra­ve o sre­diš­njoj ban­ci, ovaj je put u pr­vom re­du ne­uobi­ča­je­no i sus­pek­t­no nji­ho­vo po­li­tič­ko pro­ži­ma­nje. Na­ime, upra­vo su vra­ća­njem nad­zo­ra dr­žav­ne re­vi­zi­je u HNB (na­kon pu­nih 16 go­di­na) na pri­ti­sak di­je­la svo­jih zas­tup­ni­ka mos­tov­ci uvje­to­va­li po­dr­šku Vla­di­nu pro­ra­ču­nu, ma­da su i sa­mi dio vla­da­ju­ćeg sa­ve­za. Ak­tiv­nim pri­dru­ži­va­njem kru­gu gor­lji­vih kri­ti­ča­ra sre­diš­nje ban­ke ko­ji se po­la­ko okup­lja oko Lo­vri­no­vi­ća na­mje­ra­va­ju se, či­ni se, za­do­vo­lji­ti još ne­ke po­li­tič­ke am­bi­ci­je. Auto­ra uvod­nog slova u us­po­red­noj ana­li­zi prak­se ze­ma­lja čla­ni­ca EU u po­gle­du nad­zo­ra cen­tral­nih ba­na­ka, Sa­šu Drez­gi­ća, Most ka­ni na­gra­di­ti ta­ko što ga gu­ra za za­mje­ni­ka mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća.

Pred­ste­čaj­na na­god­ba Opa­to­vi­ne pro­jekt, ne­kret­nin­ske tvrt­ke ko­ju vo­di Pe­tar Šo­la ina­če poz­na­te po ti­su­ća­ma če­tvor­nih me­ta­ra kup­lje­nih pri­je kri­ze na za­pad­nom di­je­lu Za­gre­ba, na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu pa­la je u vo­du. Na­ime, ne­dav­no odr­ža­no ro­či­šte za gla­so­va­nje za­vr­ši­lo je sud­skim rje­še­njem o od­ba­ča­ju, a raz­log se na­la­zi u re­do­vi­ma vje­rov­ni­ka ko­ji ni­su po­dr­ža­li plan. Kon­kret­ni­je, na su­du su za plan gla­so­va­li vjerovnici či­je traž­bi­ne iz­no- se 58,42 mi­li­ju­na ku­na, što či­ni 64,92%, od­nos­no ma­nje je od dvi­je tre­ći­ne vri­jed­nos­ti ukup­no ut­vr­đe­nih traž­bi­na. To je i na­ve­de­no u pr­vos­tu­panj­skom rje­še­nju u ko­jem je sud ut­vr­dio ka­ko uku­pan iz­nos traž­bi­na za po­tre­be gla­so­va­nja iz­no­si 89,9 mi­li­ju­na ku­na. Pos­to­ji mo­guć­nost žal­be, ali ni­smo doz­na­li je li pred­met za­vr­šio na Vi­so­kom tr­go­vač­kom su­du.

Sud je u ci­je­los­ti suk­lad­no za­ko­nu us­kra­tio pra­vo gla­sa za 14 vje­rov­ni­ka ko­je će duž­nik na­mi­ri­va­ti tek u slu­ča­ju re­gre- sne obve­ze. Ri­ječ je o ja­ma­ci­ma či­je traž­bi­ne iz­no­se 523,9 mi­li­ju­na ku­na, a za sud­ski dio pos­tup­ka po­ka­za­le su se ne­bit­ne. Ri­ječ je o 10 tvrt­ki te če­ti­ri fi­zič­ke oso­be, iz­me­đu os­ta­lih to su i Pe­tar, San­di i Ma­ri­ja Šo­la. Svim jam­ci­ma traž­bi­na je na Fi­ni is­prav­no ut­vr­đe­na u iz­no­su od po 37,4 mi­li­ju­na ku­na, no gla­sa­ti na su­du ne mo­gu. U pred­ste­ča­ju je plan res­truk­tu­ri­ra­nja bio pre­moć­no iz­gla­san, no pre­ma miš­lje­nju na­ve­de­nog suda te traž­bi­ne ja­ma­ca Fi­na je ut­vr­di­la u skla­du sa za­ko­nom. Fi­na je ina­če svo­jim rje­še­njem ut­vr­di­la “da su vjerovnici su­dje­lo­va­li u gla­so­va­nju sa ukup­nim iz­no­som traž­bi­na od 576,5 mi­li­ju­na ku­na, te je za plan gla­so­va­lo ukup­no 94,54%”. Ta­ko­đer, i duž­nik je, ka­že sud, u skla­du sa za­ko­nom naz­na­čio da je traž­bi­ne s os­no­va jam­s­tva du­žan u na­ve­de­nom iz­no­su is­pu­ni­ti sa­mo u slu­ča­ju da nas­tu­pi re­gres­na obve­za. Pre­ma sta­nju spi­sa, pak, sud ni­je ut­vr­dio da bi bi­lo ko­ji od 14 ja­ma­ca pla­tio bi­lo što u ime pred­ste­čaj­nog duž­ni­ka.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko

Ma­rić

Saša Drez­gić do­cent je na ri­ječ­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu

GORAN STANZL/PIXSELL

San­di Šo­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.