Bur­no u Sa­bo­ru

Ore­ško­vić: 2016. je pri­je­lom­na Opor­ba: Pro­ra­čun ne­am­bi­ci­ozan

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

U cje­lod­nev­noj ras­pra­vi le­tje­le su kri­ti­ke, pa­da­la i po­ko­ja uvre­da, ali je ras­pra­va o pro­ra­ču­nu bi­la ‘flah’

Na Mar­ko­vom tr­gu ju­čer se ci­je­li dan bur­no ras­prav­lja­lo o pro­ra­ču­nu ko­jim Vla­da pla­ni­ra 114,9 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da te po­tro­ši­ti 122,4 mi­li­jar­de ci­lja­ju­ći ma­njak op­će dr­ža­ve od 9,2 mi­li­jar­de ku­na. Pred­stav­lja­ju­ći taj naj­važ­ni­ji eko­nom­ski do­ku­ment, Ore­ško­vić je 2016. oci­je­nio pri­je­lom­nom.

“Po­rast pro­iz­la­zi is­klju­či­vo iz ra­sho­da po­ve­za­nih s is­ko­ri­šta­va­njem EU fon­do­va te ra­sho­da fi­nan­ci­ra­nih vlas­ti­tim i na­mjen­skim pri­ho­di­ma. Ka­ko bi­smo to os­tva­ri­li bi­le su po­treb­ne ušte­de od 2,5 mi­li­jar­di ku­na jer ne­ki ra­sho­di nuž­no ras­tu, po­put mi­ro­vi­na, nak­na­da za mi­nu­li rad, do­pri­no­sa EU pro­ra­ču­nu, ka­mat­nih ra­sho­da. Me­đu­tim, Vla­da ne­će sta­ti na ovih 2,5 mi­li­jar­di ku­na ušte­da u 2016. To je sa­mo do­bar start i znak da će­mo i da­lje nas­ta­vi­ti tra­ži­ti do­da­tan pros­tor za ra­ci­ona­li­za­ci­ju u svim mi­nis­tar­stvi­ma”, naj­a­vio je. Os­vr­ću­ći se na kri­ti­ke, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić po­ru­čio je da su pla­no­vi ra­đe­ni re­al­no, te da je­di­ne dvi­je stav­ke ko­je ni­su di­ra­ne, već su i bla- go po­ve­ća­va­ne, bi­le pla­će i mi­ro­vi­ne bra­ni­te­lji­ma. “Kod ra­shod­ne stra­ne vo­di­li smo se ci­ljem da se već i u ovom pro­ra­ču­nu vi­de struk­tur­ne re­for­me ko­je pla­ni­ra­mo. Ka­da sve zbro­ji­mo i oduz­me­me­mo, 7,5 mi­li­jar­di ku­na je de­fi­cit ko­ji pla­ni­ra­mo, od­nos­no 2,2, pos­to. To je naj­ni­ži pla­ni­ra­ni de­fi­cit od 2008.”, re­kao je Ma­rić.

U cje­lod­nev­noj ras­pra­vi le­tje­le su kri­ti­ke na re­la­ci­ji vla­da­ju­ći opor­ba, pa­da­la i po­ko­ja uvre­da, ali je za­to ras­pra­va o sa­mom pro­ra­ču­nu os­ta­la pri­lič­no “flah”. Nas­tu­pa­ju­ći u ime Mos­ta Ivan Lo­vri­no­vić bio je neo­če­ki­va­no po­mir­lji­vog to­na. “Mi mo­že­mo re­ći sli­ko­vi­to da ovo jest va­tro­gas­ni pro­ra­čun. Ra­đen je u vre­men­skoj stis­ci i za to ima­mo ra­zu­mi­je­va­nja. Nji­me se ne sma­nju­je jav­ni dug i ne mo­že po­ti­ca­ti rast”, is­tak­nuo je te po­no­vi­ši da tre­ba re­for­mi­ra­ti dru­gi stup. Sa­mo dan ra­ni­je naj­a­vio je da ne­će podržati pro­ra­čun, no miš­lje­nje je pro­mi­je­nio, ka­že, kad je vi­dio da je za ne­ke stav­ke no­vac ipak na­đen, po­put pri­je­vo­za uče­ni­ka. Opor­ba je pak žes­to­ko kri­ti­zi­ra­la ne­am­bi­ci­oz­nost do­ku­men­ta “jer u nje­mu ne­ma ni tra­ga ni gla­sa od re­for­mi”. Kas­no pos­li­je­pod­ne ras­pra­va je i da­lje tra­ja­la, a pred­sjed­nik Sa­bo­ra Želj­ko Re­iner u jed­nom tre­nut­ku po­zvao je sve da se dr­že pre­dvi­đe­nog vre­me­na za re­pli­ke. “Bit će­mo ov­dje je­zi­vo du­go i do­če­ka­ti do­ru­čak!”, za­va­pio je. v

NE­ĆE­MO STA­TI NA TIH 2,5 MI­LI­JAR­DI UŠTE­DA U 2016., TO JE SA­MO DO­BAR START

T. Ore­ško­vić

pre­mi­jer PRO­RA­ČUN JE VA­TRO­GAS­NI, RA­ĐEN U STIS­CI, ALI IMA­MO RA­ZU­MI­JE­VA­NJA

I. Lo­vri­no­vić

Most

Pre­mi­jer Ore­ško­vić u Sa­bo­ru je naj­a­vio da će nas­ta­vi­ti tra­ži­ti pros­tor za ra­ci­ona­li­za­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.