Hr­vat­sko ču­do

Tvrt­ke Ame­ro­pa i Du­ca­ti ula­žu u Lud­breg 70 mi­li­ju­na ku­na >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Lud­breg zad­njih go­di­na do­živ­lja­va gos­po­dar­ski pro­cvat o če­mu go­vo­re i po­da­ci da je u si­ječ­nju 2016. ne­za­pos­le­nost u tom gra­du bi­la 20 pos­to ma­nja ne­go u is­tom mje­se­cu 2015. te za 30 pos­to ma­nje ne­go u si­ječ­nju 2014. go­di­ne. U kon­kret­nim broj­ka­ma, ra­di se o ukup­no oko 3400 za­pos­le­nih i 500injak ne­za­pos­le­nih.

Da se ra­di o ve­li­kom eko­nom­skom uz­le­tu, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da je grad­ski pro­ra­čun od 55 mi­li­ju­na ku­na, naj­ve­ći u po­vi­jes­ti to­ga gra­da. Gra­do­na­čle­nik Du­brav­ko Bi­lić je po­no­san da je čak 71 pos­to za­pos­le­nih ve­za­no za pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju, uglav­nom ma­la i sred­nja po­du­ze­ća, a po­la­ko se opo­rav­lja i po­ljo­pri­vre­da, po­se­bi­ce ma­la obi­telj­ska gos­po­dar­stva. Zbog sve­ga to­ga je Lud­breg po­čet­kom mje­se­ca do­bio i pres­tiž­nu na­gra­du me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma Per­s­pek­ti­ve sa sje­di­štem u Du­brov­ni­ku “Stva­ra­te­lji za sto­lje­ća”, za do­pri­nos ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva u Sred­njoj i Ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi u kon­ku­ren­ci­ji 400ti­njak no­mi­ni­ra­nih kan­di­da­ta. Sje­ve­ro­za­pad­na Hr­vat­ska je poz­na­ta po vi­so­koj za­pos­le­nos­ti, ali na­ža­lost i po naj­ma­njim pla­ća­ma u zem­lji. No, Lud­breg je us­pio do­sko­či­ti i to­me te su pla­će ko­je is­pla­ću­ju ta­moš­nji po­du­zet­ni­ci za 171 ku­nu vi­še od pro­sje­ka Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je.

“Pro­sječ­na ne­to pla­ća u Ludbregu je la­ni bi­la 3995 ku­na, što je vi­še od 3824 ku­ne na raz­ni Žu­pa­ni­je, ali i da­lje pu­no ni­že od 4878 ku­na ko­li­ki je na­ci­onal­ni pro­sjek pla­će u po­du­zet­niš­tvu”, ka­že Bi­lić.

Do­da­je ka­ko su rast pla­ća us­pje­li pos­ti­ći u do­go­vo­ru s po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji­ma je u in- te­re­su da ima­ju što za­do­volj­ni­je i mo­ti­vi­ra­ni­je rad­ni­ke, ali da na to utje­če i do­bro pos­lo­va­nje tvrt­ki iz tog gra­da kao i de­fi­cit rad­ne sna­ge.

Što­vi­še, de­fi­cit rad­ne sna­ge je to­li­ki da se već od dru­ge go­di­ne vi­še ne pla­ni­ra po­ti­ca­nje do­la­ska no­vih tvrt­ki u taj grad. “Lud­breg je proš­le go­di­ne re­gis­tri­rao svo­ju po­du­zet­nič­ku zo­nu kao je­dins­tve­nu cje­li­nu ko­ja je po­pu­nje­na s pre­ko 70 pos­to, što je svr­sta­va u us­pješ­ni­je zo­ne u Hr­vat­skoj. Ak­ti­vi­ran je i du­go pri­pre­ma­ni pro­jekt nje­nog sje­ver­nog di­je­la, a ovih da­na se oče­ku­je i gra­đe­vin­ska do­zvo­la te po­če­tak ra­do­va i do­la­zak pr­vog pos­lov­nog su­bjek­ta tvrt­ke Ame­ro­pa ko­ja će u svo­je pos­lov­ne po­go­ne inves­ti­ra­ti go­to­vo 20 mi­li­ju­na ku­na. Po­red to­ga oče­ku­je se po­če­tak ra­do­va na no­vom po­go­nu u za­pad­nom di­je­lu zo­ne tvrt­ke Du­ca­ti u iz­grad­nju no­ve ha­le i za­poš­lja­va­nje no­vih 50tak Lud­bre­ža­na uz ula­ga­nje od pre­ko 50 mi­li­ju­na ku­na. Oče­ku­je­mo da će­mo do kra­ja go­di­ne po­pu­ni­ti po­du­zet­nič­ku zo­nu i da će to bi­ti kraj kvan­ti­ta­tiv­nog po­ve­ća­va­nja bro­ja po­du­zet­ni­ka u Gra­du. Na­ime, zbog de­fi­ci­ta rad­ne sna­ge smo vje­ro­jat­no doš­li do ru­ba mo­guć­nos­ti i po­ve­ća­va­nje bro­ja po­du­zet­ni­ka u gra­du ne bi vi­še imao smis­la”, na­vo­di Bi­lilć.

No, za­to se pla­ni­ra po­ra­di­ti na kva­li­te­ti in­dus­tri­je po­ti­ca­njem vi­so­ko­pro­fi­ta­bil­nih sek­to­ra elek­tro­ni­ke i far­ma­ce­uti­ke ko­je su već uve­li­ke pri­sut­ne u Ludbregu. Ko­li­ko je ta­moš­nje gos­po­dar­stvo kon­ku­rent­no, po­ka­zu­je i po­da­tak da je u 2014. vri­jed­nost iz­vo­za iz Ludbrega iz­no­si­la go­to­vo 380 mi­li­ju­na ku­na.

PRO­SJEČ­NA NE­TO PLA­ĆA U LUDBREGU

JE LA­NI BI­LA 3995 KU­NA, ŠTO JE 171 KU­NU VI­ŠE OD PRO­SJE­KA VA­RA­ŽDIN­SKE ŽU­PA­NI­JE GDJE JE PLA­ĆA 3824 KU­NE

TO­MIS­LAV MI­LE­TIĆ/PIXSELL

Du­brav­ko Bi­lić, gra­do­na­čel­nik Ludbrega, do­bio je me­đu­na­rod­nu na­gra­du za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva u svom gra­du

M. JURINEC/PIXSELL

Ta­li­jan­ski Du­ca­ti u Ludbregu ra­zvi­ja elek­trič­ne bi­cik­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.