Fi­skal­ni od­bor: Pre­ci­je­nje­ni pri­ho­di iz EU i po­rez na do­bit

Pri­hva­ćen pro­ra­čun Ok­vir os­tao is­ti; ri­jet­ki usvo­je­ni aman­d­ma­ni na­mi­re­ni pre­ras­po­dje­la­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Fi­skal­ni od­bor po­dr­ža­va to što se ‘jas­no iz­ra­ža­va tež­nja za kon­tro­lom ras­ta ra­sho­da, jer i ta­mo gdje ras­tu, to je zbog ra­ni­je pre­uze­tih obve­za’

Uoči gla­so­va­nja o Vla­di­nu pri­jed­lo­gu dr­žav­nog pro­ra­ču­na ko­ji je na­kon uobi­ča­je­nog fol­k­lo­ra pro­šao s 80 gla­so­va “za” ata­ki­ra­la su ukup­no 94 aman­d­ma­na da­ka­ko, ve­ći­nom iz re­do­va opor­be. Na pr­vi pro­ra­čun ti­ma Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća bi­lo ih je ne­što vi­še ne­go na pr­vi pro­ra­čun biv­še Vla­de pri­je če­ti­ri go­di­ne, ali su fi­nan­cij­ski bi­li znat­no lak­ši, ukup­no bli­zu mi­li­jar­du i pol. Me­đu­tim, i ta­da i sa­da una­pri­jed je iz­vjes­no bi­lo od­bi­ja­nje ve­ći­ne zah­tje­va za vi­še nov­ca. Svi opor­be­ni su od­bi­je­ni, a u ci­je­los­ti ili dje­lo­mič­no pri­hva­će­na su sa­mo tri aman­d­ma­na iz re­do­va vla­da­ju­ćih, i to uglav­nom kroz pre­ta­ka­nje nov­ca unu­tar za­da­nih pro­ra­čun­skih ga­ba­ri­ta. S po­zi­ci­je sred­sta­va za po­li­tič­ke stran­ke uze­to je 7,8 mi­li­ju­na i pre­se­lje­no u ko­rist Hr­vat­ske zak­la­de za zna­nost, či­me je aman­d­man HSLSa i Mos­ta pri­hva­ćen sa­mo dje­lo­mič­no (tra­ži­li su 14 mil.) i či­me su stran­ke sa­mo os­ta­le bez po­ve­ća­nja pro­ra­čun­skog fi­nan­ci­ra­nja. Ured biv­šeg pred­sjed­ni­ka Me­si­ća pak os­ta­je bez po­la mi­li­ju­na umjes­to bez 600.000, ko­li­ko su tra­ži­li mos­tov­ci, a tih po­la mi­li­ju­na pre­us­mje­ra­va se ci­vil-

nim inva­li­di­ma Do­mo­vin­skog ra­ta. Je­di­ni u ci­je­los­ti pri­hva­će­ni aman­d­man bio je onaj HDZo­vih zas­tup­ni­ka dijaspore ko­jim su potpore za po­vra­tak u BiH podebljane za če­ti­ri mi­li­ju­na.

Ta­ko je Vla­da us­tra­ja­la na pr­vot­no za­cr­ta­nom pro­ra­čun­skom ok­vi­ru s pro­ji­ci­ra­nih 114,9 mi­li­jar­di ku­na ukup­nih pri­ho­da i 122,4 mi­li­jar­di ra­sho­da, od­nos­no 7,5 mi­li­jar­di ili 2,2 pos­to BDPa pla­ni­ra­na manj­ka dr­žav­nog pro­ra­ču­na.

A dok su se sa­bor­ski zas­tup­ni­ci o pro­ra­ču­nu oči­to­va­li ru­ka­ma, na stra­ni­ca­ma Sa­bo­ra saz­na­li smo što o pro­ra­čun­skim do­ku­men­ti­ma mis­li Po­vje­rens­tvo za fi­skal­nu po­li­ti­ku ko­je je o nje­mu ras­prav­lja­lo proš­li tje­dan. To struč­no tijelo (ne­ka­daš­nji fi­skal­ni od­bor) poz­drav­lja “na­mje­ru ubr­za­ne fi­skal­ne pri­la­god­be” kao “ra­zu­man smjer fi­skal­ne i eko­nom­ske po­li­ti­ke u ovom tre­nut­ku”. Po­dr­ža­va­ju i to što se “jas­no iz­ra­ža­va tež­nja za kon­tro­lom ras­ta ra­sho­da, jer i ta­mo gdje ras­tu, to je ili zbog ra­ni­je pre­uze­tih obve­za ili su oni po­ve­za­ni s is­ko­ri­šta­va­njem EU fon­do­va”. No, upra­vo u ve­zi s os­tva­re­njem pri­ho­da od EU te pro­ji­ci­ra­nih pri­ho­da od po­re­za na do­bit Po­vje­rens­tvo je i naj­sum­nji­ča­vi­je.

Pla­ni­ra­no pov­la­če­nje nov­ca iz Uni­je sma­tra “vr­lo vje­ro­jat­no zna­čaj­no pre­ci­je­nje­nim”. Me­đu­tim, do­da­ju ka­ko bi to auto­mat­ski zna­či­lo da su pre­ci­je­nje­ni i ra­sho­di pa to u pra­vi­lu ne bi tre­ba­lo utje­ca­ti na os­tva­re­nje de­fi­ci­ta. Pri­tom, ka­žu, ni­je is­klju­če­no da se ne­ki ra­sho­di ko­ji su se oče­ki­va­li po­kri­ti iz EU fon­do­va sa­da ne­će mo­ra­ti po­kri­ti iz do­ma­ćih sred­sta­va. Za raz­li­ku od to­ga, even­tu­al­na pre­ci­je­nje­nost pri­ho­da od po­re­za na do­bit za 2016. ima utje ca­ja na de­fi­cit.

JE­DI­NI U CI­JE­LOS­TI PRI­HVA­ĆE­NI AMAN­D­MAN U SA­BO­RU JE ONAJ HDZ-OVIH ZAS­TUP­NI­KA DIJASPORE KO­JIM SU POTPORE ZA PO­VRA­TAK U BIH PODEBLJANE ZA ČE­TI­RI MI­LI­JU­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.