Za stan od 100 m2 u cen­tru Za­gre­ba 15.000 eura na 40 ra­ta

Mr­ša­ve od­šte­te Vlas­ni­ci odu­ze­tih ne­kret­ni­na je­dva do­bi­ju 5% tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL

La­ni je na 60 pro­da­nih sta­no­va stvo­re­na raz­li­ka u ku­po­pro­daj­noj ci­je­ni ve­ća od 11,5 mi­li­ju­na eura

Vlas­ni­ci­ma ne­kret­ni­na odu­ze­tih na­kon 1945. dr­ža­va će iz pro­ra­ču­na do 2019. is­pla­ći­va­ti oko 160 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. Ta­da će Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja is­pla­ti­ti zad­nju tran­šu ‘glo­bal­ne obvez­ni­ce’ od 202 mi­li­ju­na eura iz­da­ne da se po­kri­je od­šte­ta za 22.000 lju­di. Nad­lež­ni Fond za nak­na­du odu­ze­te imo­vi­ne za de­se­tak ti­su­ća lju­di is­pla­tio je još 320 mi­li­ju­na ku­na od­šte­te.

I dok je za dr­ža­vu to ve­lik no­vac za vlas­ni­ke sta­no­va ko­ji su na taj na­čin ‘is­pla­će­ni’ ri­ječ je o mi­zer­noj nak­na­di i osje­ća­ju da je ne­prav­da is­prav­lje­na još ve­ćom ne­prav­dom. U Fon­du priz­na­ju da su vlas­ni­ci po­čes­to ne­za­do­volj­ni od­šte­tom ko­ja je u ne­kad ne do­se­že ni 5% tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. Zah­tjev za od­šte­tu pre­da­lo je ukup­no 50.000 gra­đa­na još 1996., ali ni­je poz­na­to ko­li­ko je njih u po­vrat do­bi­lo stan.

Od­šte­ta je u pro­sje­ku iz­no­si­la oko 8681 eura po ne­kret­ni­ni, a sa­mi vlas­ni­ci ka­žu su do­bi­li oko 150 eura po če­tvor­nom me­tru za sta­no­ve na naj­skup­ljim lokacijama. Po­s­lje­di­ca je to uvje­ta ot­ku­pa, po­jaš­nja­va nam je­dan od ošte­će- nih vlas­ni­ka An­te Ša­re, ko­ji su odo­bra­va­ni uz ci­je­nu od 100 eura po kva­dra­tu. Ta­ko su ne­ki gra­đa­ni do­bi­li pri­li­ku stan od 100 če­tvor­nih me­ta­ra u cen­tru Za­gre­ba ku­pi­ti za 10.000 eura. Da­nas ih pro­da­ju po tr­žiš­noj ci­je­ni ko­ja pre­ma­šu­je 200.000 eura po če­tvor­nom me­tru, a Ša­re se pi­ta za­što je to dr­ža­va do­zvo­li­la. La­ni je pro­da­no 60 tak­vih sta­no­va či­me je stvo­re­na raz­li­ka u ku­po­pro­daj­noj ci­je­ni ve­ća od 11,5 mi­li­ju­na eura ko­je su u džep sta­vi­li oni ko­ji su po­volj­no ot­ku­pi­li tu­đe sta­no­ve. Ošte­će­ni biv­ši vlas­ni­ci do­bi­li su za te sta­no­ve tek 15.000 eura i to ne odjed­nom ne­go u 40 anu­ite­ta. Za odu­ze­ta zem­lji­šta na ko­ji­ma su pos­li­je iz­gra­đe­ne zgra­de i tvor­ni­ce do­bi­va se još mi­zer­ni­ja nak­na­da ko­ja mak­si­mal­no iz­no­si 10 ku­na po če­tvor­nom me­tru iako je pro­sječ­na ci­je­na gra­đe­vin­skog zem­lji­šta 170 eura po kva­dra­tu. Fond u ov­las­ti ima i pro­da­ju na­ci­ona­li­zi­ra­nih i kon­fis­ci­ra­nih sta­no­va no­si­te­lji­ma sta­nar­skog pra­va i za­šti­će­nim naj­mo­prim­ci­ma. Do sa­da je pro­dao 21.000 sta­no­va za 97O mi­li­ju­na ku­na, što zna­či da su ot­kup­lje­ni za pro­sječ­nu ci­je­nu od 47 ti­su­ća ku­na po sta­nu.

Svoj stan iz­gu­bio je i Ivan Ma­te­tić iz Spli­ta iako ga ima u vlas­niš­tvu. U nje­go­voj ne­kret­ni­ni ži­vi za­šti­će­nio naj­mo­pri­mac. Ma­te­tić do­bi­va sta­na­ri­nu od 2,7 ku­na po če­tvor­nom me­tru, od­nos­no 270 ku­na za stan od 100 če­tvor­nih me­ta­ra. Is­to­vre­me­no gra­do­vi so­ci­jal­ne sta­no­ve iz­najm­lju­ju po ci­je­ni od naj­ma­nje 12 ku­na po kva­dra­tu. Po­put 2000 dru­gih vlas­ni­ka u či­jim sta­no­vi­ma ži­ve za­šti­će­ni naj­mo­prim­ci na­da se da će za­do­volj­šti­nu do­bi­ti od suda za ljud­ska pra­va u Stra­sbo­ur­gu od ko­jeg tra­že da na­lo­ži dr­ža­vi da im na­dok­na­di raz­li­ku do tr­žiš­ne ci­je­ne naj­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.