PDV za­sad iz­nad pla­na, u dva mje­se­ca 4 pos­to vi­še

Pu­nje­nje pro­ra­ču­na Do kra­ja ve­lja­če u pro­ra­čun se od PDV-a sli­lo 6,5 ml­rd. kn

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

UPo­vje­rens­tvu is­ti­ču ka­ko se kod po­re­za na do­bit oče­ku­je tek ma­nji pad u od­no­su na lanj­sko os­tva­re­nje, a ni­je objaš­nje­no ka­ko će gu­bi­ci pos­lov­nih ba­na­ka na­kon ko­nver­zi­je kre­di­ta u švi­car­skim fran­ci­ma u eure utje­ca­ti na pri­mit­ke od tog po­re­za.

Sto­ga za­klju­ču­ju da pos­to­ji ri­zik da sma­nje­nje pri­ho­da od po­re­za na do­bit bu­de ve­će od pla­ni­ra­nog.

Ri­zi­ci: BDP i ma­sa pla­ća

Prem­da se u obraz­lo­že­nju Pro­ra­ču­na spo­mi­nju odre­đe­ni ri­zi­ci os­tva­re­nja, čla­no­vi Po­vje­rens­tva dr­že da ti ri­zi­ci ni­su ni do­volj­no na­gla­še­ni ni pot­pu­ni. Pre­ma nji­ma, dva ključ­na ri­zi­ka ko­ja bi mo­gla utje­ca­ti na de­fi­cit su ma­kro­eko­nom­ska kre­ta­nja i ma­sa pla­ća pla­ća, od­nos­no ra­sho­di za za­pos­le­ne. Vla­da ra­ču­na s re­al­nim ras­tom BDPa od dva pos­to, a lanj­ski se rast ipak po­ka­zao ne­što ma­njim ne­go što se do­ne­dav­no pre­dvi­đa­lo. S dru­ge stra­ne, pre­go­vo­ri sa sin­di­ka­ti­ma o (ne) po­ve­ća­nju pla­ća tek su po­če­li, a pr­vi sas­tan­ci sa sin­di­ka­ti­ma jav­nih i dr­žav­nih služ­bi u po­ne­dje­ljak su za­klju­če­ni tek na­čel­nim do­go­vo­rom da će nas­ta­vi­ti raz­go­va­ra­ti.

Vla­di­nu pro­ra­ču­nu u Po­vje­rens­tvu spo­či­ta­va­ju i što ne spo­mi­nje u ko­joj je mje­ri on us­kla­đen s fi­skal­nim pra­vi­li­ma. Ope­to­va­no upo­zo­ra­va­ju i na sla­bu po­ve­za­nost s ra­ni­jim pla­no­vi­ma i ne­dos­ta­tak in­for­ma­ci­ja o pla­no­vi­ma za iz­van­pro­ra­čun­ske je­di­ni­ce.

Me­đu­tim, što se ti­če pla­ni­ra­nja ukup­nih po­rez­nih pri­ho­da, Po­vje­rens­tvo za fi­skal­nu po­li­ti­ku sma­tra da ih je Vla­da pro­ji­ci­ra­la dos­ta kon­zer­va­tiv­no. U od­no­su na lanj­sko os­tva­re­nje, na­ime, pro­ra­ču­nu se pre­dvi­đa rast pri­ho­da od po­re­za za ne­ve­li­kih 900 mi­li­ju­na ili 1,2 pos­to, na 68,9 mi­li­jar­di.

To se me­đu eko­on­mis­ti­ma sma­tra do­hvat­lji­vim i uz znat­no ni­ži no­mi­nal­ni po­rast BDPa od tri pos­to, ko­li­ko im­pli­ci­ra pro­jek­ci­ja 2pos­tot­nog re­al­nog ras­ta gos­po­dar­stva.

Da se u pla­ni­ra­nju pri­ho­da iš­lo dos­ta oprez­no i kon­zer­va­tiv­no su­ge­ri­ra­ju i po­da­ci o pu­nje­nju pro­ra­ču­na ti­je­kom si­ječ­nja i ve­lja­če, a tu ocje­nu ne mi­je­nja bit­no ni či­nje­ni­ca da ovo­go­diš­nja ve­lja­ča ima je­dan dan vi­še.

Po­mo­gla du­lja ve­lja­ča

Pri­mje­ri­ce, kod PDVa je za 2016. pla­ni­ra­no po­ve­ća­nje za 1,2 pos­to, a do kra­ja ve­lja­če u pro­ra­čun se od PDVa sli­lo 6,5 mi­li­jar­di ku­na, što je oko 4 pos­to vi­še ne­go la­ni. Kod tro­ša­ri­na je po­ve­ća­nje i iz­ra­že­ni­je (dvi­je mi­li­jar­de ku­na na­su­prot lanj­skih 1,75 ml­rd.), s tim da je osim jed­nog da­na vi­še na po­rast utje­ca­la i ne­uobi­ča­je­no ni­ska ba­za lanj­ske ve­lja­če.

Po­re­za na do­bit ubra­no je ne­što vi­še od mi­li­jar­du ku­na ili sto­ti­njak mi­li­ju­na ma­nje ne­go la­ni, dok se od do­pri­no­sa sli­lo oko 3,5 mi­li­jar­de ku­na, što je ma­lo vi­še ne­go la­ni.

PA­TRIK MA­CEK/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.