Po­če­li pre­go­vo­ri Vla­de i sin­di­ka­ta za 1,8 ml­rd. ku­na

Po­ve­ća­nje pla­ća Vla­din pre­go­va­rač Bo­žo Pe­trov sa sas­tan­ka je iz­a­šao za­do­vo­ljan jer su sin­di­ka­ti iz­ra­zi­li sprem­nost na raz­go­va­re, a idu­ći sas­ta­nak dvi­ju stra­na odr­žat će se pr­vog trav­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Vla­da i sin­di­ka­ti jav­nih i dr­žav­nih služ­bi po­če­li su pre­go­vo­re o po­ve­ća­nju os­no­vi­ce za pla­će od 6 pos­to ko­ja je obe­ća­na u slu­ča­ju eko­nom­skog ras­ta pri­je se­dam go­di­na. Prem­da su uvje­ti za po­ve­ća­nje pla­ća za oko 243.000 za­pos­le­nih is­pu­nje­ni, za to ne­dos­ta­je 1,8 mli­jar­di ku­na u ju­čer usvo­je­nom pro­ra­ču­nu, a ne pla­ni­ra se ni u na­red­ne dvi­je go­di­ne. Bo­žo Pe­trov, pot­pred­sjed­nik Vla­de i glav­ni pre­go­va­rač sa sin­di­ka­ti­ma iz­ra­zio je za­do­volj­stvo na­kon sas­tan­ka. “Na­iš­li smo na lju­de ko­ji će nam po­mo­ći da onaj re­for­m­ski pa­ket ko­ji smo za­po­če­li pri­je mje­sec da­na, unu­tar ove go­di­ne i za­vr­ši­mo. Mis­lim da uop­će ne­će bi­iti upit­no ho­će­mo li na kra­ju ovog pro­ce­sa bi­ti u ‘winwin’ si­tu­aci­ji u ko­joj će bi­ti za­do­volj­ni i pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta i Vla­da i gra­đa­ni. Za­to, za­is­ta hva­la na ra­zu­mi­je­va­nju sin­di­ka­ta i za ova­kav po­če­tak vo­đe­nja pre­go­vo­ra”, iz­ja­vio je Pe­trov. Vi­lim Ri­bić, pred­sjed­nik Ma­ti­ce hr­vat­skih sin­di­ka­ta, re­kao je da ima mjes­ta za pre­go­vo­re u svim stav­ka­ma ako se že­li da spo­ra­zum ne stu­pi u pu­nom op­se­gu na sna­gu. “Svjes­ni smo da ka­da bi u pot­pu­nos­ti stu­pio na sna­gu da bi to bio te­ret za pro­ra­čun ko­ji ne bi mo­gao iz­dr­ža­ti”, is­tak­nuo je Ri­bić.

Bra­ni­mir Mi­ha­li­nec, pred­sjed­nik Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta za­pos­le­nih u sred­njim ško­la­ma, po­ru­čio je ka­ko će se pre­go­vo­ri za po­ve­ća­nje pla­ća u jav­nim služ­ba­ma nas­ta­vi­ti, a u me­đu­vre­me­nu će se na­pi­sa­ti pro­to­kol pre­ma ko­jem će se oni vo­di­ti. “Slje­de­ći sas­ta­nak bit će u pe­tak 1. trav­nja. Svjes­ni smo da Vla­da ima po­te­ško­će za re­ali­za­ci­ju spo­ra­zu­ma odjed­nom i sprem­ni smo pre­go­va­ra­ti o di­na­mi­ci pro­ved­be sa­mog spo­ra­zu­ma”, re­kao je Mi­ha­li­nec. Sin­di­ka­ti ne kri­ju da im je važ­no da pos­to­ji obve­za Vla­de pre­ma za­pos­le­ni­ci­ma u dr­žav­noj služ­bi. “Ho­će­mo li to ri­je­ši­ti i ka­ko, pi­ta­nje je ali pre­go­vo­ri­ma mo­ra­mo da­ti šan­su”, is­tak­nuo je Boris Ple­ša iz Sin­di­ka­ta dr­žav­nih i lo­kal­nih služ­be­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Sin­di­ka­ti na sas­tan­ku u Vla­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.