Ore­ško­vić: Ovo je ču­do, vr­hun­ska teh­no­lo­gi­ja

Pre­mi­jer kod Rim­ca Čes­ti­tao mla­dom po­du­zet­ni­ku na vi­zi­ji i pos­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Mi smo pri­mjer da se mo­že, re­kao je Ri­mac, ko­ji da­nas ima vi­še od 150 za­pos­le­nih i iz­vo­zi u 20 ze­ma­lja

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić u po­ne­dje­ljak je na po­ziv Ma­te Rim­ca po­sje­tio tvrt­ku Ri­mac Auto­mo­bi­li, je­di­nog do­ma­ćeg pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la. I sam biv­ši biz­ni­smen, ni­je krio odu­šev­lje­nje na­kon po­sje­ta Sve­toj Ne­dje­lji te je mla­dom po­du­zet­ni­ku po­ru­čio da mo­že ra­ču­na­ti na po­dr­šku Vla­de.

“Ni­sam znao što oče­ki­va­ti, a gos­po­din Ri­mac me baš iz­ne­na­dio. Pu­tu­ju­ći svi­je­tom imao sam pri­li­ku vi­dje­ti sva­kak­vu teh­no­lo­gi­ju. Ovo je ču­do, vr­hun­ska teh­no­lo­gi­ja. Vi­dio sam i ino­va­ci­ju i gos­po­dar­ski duh za ko­ji go­vo­ri­mo da ga Hr­vat­ska ne­ma”, re­kao je Ore­ško­vić te čes­ti­tao Rim­cu na vi­zi­ji, tru­du i od­lič­nom pos­lu. “Na nje­go­vu pri­mje­ru vi­di­mo da je­dan plus je­dan mo­že bi­ti tri. Ima Vla­di­nu po­dr­šku. Ovo je bu­duć­nost”, re­kao je pre­mi­jer.

Ri­mac je pak po­ru­čio da “da ni­je toč­no da se u Hr­vat­skoj ni­šta ne mo­že”. “Ima­mo pu­no do­brih pri­mje­ra ko­ji do­ka­zu­ju da se mo­že. Mi smo je­dan od njih: iz ga­ra­že do fir­me ko­ja da­nas ima vi­še od 150 za­pos­le­nih, iz­vo­zi u 20 ze­ma­lja na pet kon­ti­ne­na­ta i ra­di za ne­ke od naj­ja­čih ime­na u auto­in­dus­tri­ji”.

Re­kao je ka­ko mu ni­je bio cilj ne­što tra­ži­ti od Vla­de već po­mo­ći pri­vu­ći ve­li­ka ime­na auto­in­dus­tri­je da u Hr­vat­skoj otvo­re po­go­ne. “In­dus­trij­ski kli­jent tra­ži lo­ka­ci­je za no­ve po­go­ne, ja sam htio da to bu­de Hr­vat­ska i na­dam se da će­mo kroz ovaj bli­ski kon­takt stvo­ri­ti uvje­te i do­ves­ti tu tvrt­ku u Hr­vat­sku da bu­de ge­ne­ra­tor do­brih rad­nih mjes­ta i ra­zvoj in­dus­tri­je”, re­kao je Ri­mac, ko­ji sma­tra da bi Hr­vat­ska mo­gla pos­ta­ti cen­tar iz­vr­s­nos­ti i kom­pe­ten­ci­ja za no­ve teh­no­lo­gi­je. “Hr­vat­ska je bi­je­la toč­ka na kar­ti Eu­ro­pe u ko­joj ne­ma pu­no auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je. Mo­že se pu­no vi­še i Hr­vat­ska za to ima po­ten­ci­ja­la”, is­ti­če Ri­mac, ko­ji ne na­mje­ra­va se­li­ti tvrt­ku u ino­zem­s­tvo una­toč broj­nim po­nu­da­ma. Na pi­ta­nje ka­ko Vla­da kon­kret­no mo­že po­mo­ći, Ore­ško­vić je ka­zao da je do­go­vo­re­no sas­tav­lja­nje pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske za stra­ne inves­ti­to­re ko­ja bi im se pred­sta­vi­la na ‘ro­ad showu’.

Ž. LUKUNIĆ/PIX

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ni­je krio odu­šev­lje­nje na­kon po­sje­ta Sve­toj Ne­dje­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.