HT otvo­rio pr­vu pametnu uli­cu

Du­brov­nik Pi­lot pro­jekt te­žak 1,5 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Pro­jekt ra­zvi­jen u ma­nje od go­di­nu da­na uklju­ču­je 20 pa­met­nih lam­pi, bes­plat­ni br­zi in­ter­net pre­ko wi­fi­ja, pa­met­ni par­king i sen­zo­re za kva­li­te­tu zra­ka i tem­pe­ra­tu­ru

Hr­vat­ski te­le­kom (HT) otvo­rio je u po­ne­dje­ljak u Du­brov­ni­ku pr­vu pametnu uli­cu u Hr­vat­skoj i naj­a­vio no­vi iz­vor pri­ho­da od ko­jeg ima ve­li­ka oče­ki­va­nja. Pi­lot pro­jekt na Oba­li Stje­pa­na Ra­di­ća, vri­je­dan 1,5 mi­li­ju­na ku­na, ra­zvi­jen u ma­nje od go­di­nu da­na, uklju­ču­je 20 pa­met­nih lam­pi, bes­plat­ni br­zi in­ter­net pre­ko wi­fi­ja, pa­met­ni par­king i sen­zo­re za kva­li­te­tu zra­ka i tem­pe­ra­tu­ru.

Saša Kra­mar, vo­di­telj seg­men­ta pos­lov­nih ko­ris­ni­ka HTa, ka­že da su stvo­ri­li plat­for­mu ko­ja omo­gu­ću­je po­ve­zi­va­nje lo­kal­ne upra­ve, vi­so­ko­teh­no­lo­ških tvrt­ki te kraj­njih ko­ris­ni­ka.

“HT ovim pro­jek­tom iz­la­zi iz kla­sič­nog te­le­kom biz­ni­sa u no­vo po­dru­čje u ko­jem pro­da­je ci­je­li niz no­vih us­lu­ga, od data cen­tra pre­ko clo­uda, big da­te i IoTa, pa sve do po­dje­le pri­ho­da i dru­gih mo­de­la su­rad­nje s hr­vat­skim vi­so­ko­teh­no­lo­škim tvrt­ka­ma, či­me se otva­ra­ju pri­li­ke i za iz­voz”, ka­že Kra­mar.

HT već su­ra­đu­je s vi­še od 20 teh­no­lo­ških part­ne­ra. U Du­brov­ni­ku ih je pak, uz HTov Com­bis, zas­tup­lje­no šest: Sen­sity, Zum­to­bel, RAO, Mo­bi­li­sis, Smar­tSen­se i Elek­tro­te­am. Teh­no­lo­ški se plat­for­ma te­me­lji na rje­še­nju tvrt­ke Cisco, ko­ja je stra­te­ški part­ner De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma za pa­met­ne gra­do­ve.

Mar­kus Wi­s­smann, di­rek­tor pro­da­je Cis­ca za EMEAR re­gi­ju, ka­že da je po­sri­je­di tek po­če­tak una­pre­đe­nja kva­li­te­te us­lu­ga ko­je će Du­brov­nik mo­ći po­nu­di­ti svo­jim gra­đa­ni­ma, tu­ris­ti­ma i tvrt­ka­ma. “Cilj je po­ve­za­ti sve apli­ka­ci­je ko­je mo­gu po­mo­ći da grad bu­de kom­pe­ti­tiv­ni­ji”, ka­že Wi­s­smann.

Ralf Ne­jedl, sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik pro­da­je i ra­zvo­ja DTa, is­tak­nuo je da gra­do­vi iz­a­zo­ve u sve br­žim pro­mje­na­ma mo­gu rje­ša­va­ti kao i do­sad, iz­grad­njom do­dat­nih re­sur­sa, a mo­gu pri­tom ko­ris­ti­ti i ino­va­ci­je. “Du­brov­nik se od­lu­čio za dru­gi put, a naš za­jed­nič­ki pot­hvat po­ka­zu­je no­vi i efi­kas­ni­ji put ra­zvo­ja gra­do­va”, ka­že Ne­jedl.

Da­vor To­ma­ško­vić, pred­sjed­nik Upra­ve HTa, is­tak­nuo je da že­le po­ka­za­ti ka­ko ni­su sa­mo teh­no­lo­ški li­der već i li­der u druš­tve­nim pro­mje­na­ma.

“U Du­brov­nik će­mo s po­no­som do­vo­di­ti do­ma­će i stra­ne part­ne­re i pred­stav­lja­ti im teh­no­lo­ške ino­va­ci­je i rje­še­nja za pa­met­ne gra­do­ve”, ka­že To­ma­ško­vić.

An­dro Vla­hu­šić, gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka, re­kao je ka­ko je s HT-om ugo­vo­rio glav­no teh­no­lo­ško part­ner­stvo na kan­di­da­tu­ri gra­da za ti­tu­lu Eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. HT će pu­tem tog part­ner­stva Du­brov­nik pre­tvo­ri­ti u sre­diš­nji la­bo­ra­to­rij za rje­še­nja pa­met­nog gra­da. “Za grad to zna­či da će­mo lo­kal­nim biz­ni­si­ma omo­gu­ći­ti plat­for­mi pre­ko ko­je mo­gu ra­zvi­ti, tes­ti­ra­ti i za­tim iz­vo­zi­ti svo­ja rje­še­nja u svi­jet, a za grad od 40 ti­su­ća sta­nov­ni­ka i sto tak­vih no­vih rad­nih mjes­ta do­bar je po­če­tak”, za­klju­čio je Vla­hu­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.