Pa­la od­lu­ka AZTN-a o na­uti­čar­skom kar­te­lu

Vra­ti­li na po­če­tak Vi­so­ki uprav­ni sud po­ni­štio od­lu­ku AZTN-a o ne­do­pu­šte­nom udru­ži­va­nju de­vet ma­ri­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ni­smo još pri­mi­li pre­su­du i ne­ma­mo saz­na­nja u ko­jem di­je­lu tre­ba ob­no­vi­ti pos­tu­pak, ka­žu u AZTN-u

Na Vi­so­kom uprav­nom su­du ( VUS) pa­la je od­lu­ka Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) ko­jom je la­ni ut­vr­đe­no kar­tel­no dje­lo­va­nje za de­vet ma­ri­na. Po­sri­je­di su: Adri­atic Cro­atia In­ter­na­ti­onal Club, Teh­no­mont, Ma­ri­na Ši­be­nik, Ili­ri­ja, Ma­ri­na Hra­mi­na, Bro­do­gra­di­li­šte i ma­ri­na Be­ti­na, Ma­ri­na Pu­nat, Ma­ri­na Dal­ma­ci­ja i Ma­ri­na Bo­rik, čla­ni­ce Udru­že­nja na­utič­kog tu­riz­ma (ma­ri­na) pri HGK ko­ja je ta­ko­đer pro­gla­še­na od- go­vor­nom.Kaz­na ma­ri­na­ma iz­no­si­la je 2,2 mil. kn, a Ko­mo­ri 100.000 kn.

VUS je po­ni­štio od­lu­ku Agen­ci­je te su stran­ke upoz­na­te s ti­me proš­log če­t­vrt­ka, kad je sud usme­no obja­vio od­lu­ku. Či­ni se da je to pr­vi slu­čaj po­nav­lja­nja pos­tup­ka u ve­zi s kar­te­li­ma ot­ka­ko je 2013. VUS pos­tao nad­le­žan za od­lu­ke AZTNa. La­ni je u ci­je­los­ti po­ni­štio rje­še­nje AZTNa ko­jim se op­tu­žu­je Hr­vat­sko druš­tvo or­to­do­na­ta za skla­pa­nje za­bra­nje­nog spo­ra­zu­ma s ci­ljem udru­ži­va­nja u kar­tel, no to ni­je ov­dje slu­čaj. AZTNo­vo rje­še­nje od 17. ožuj­ka 2015. za ma­ri­ne po­ni­šte­no je te se oče­ku­je no­vi pos­tu­pak. Na­kon sud­ske ras­pra­ve, tvr­de pred­stav­ni­ci po­je­di­nih ma­ri­na, po­ni­šte­no je zbog ne­pot­pu­no ut­vr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja te manj­ka ma­te­ri­jal­nih do­ka­za za kar­tel. Po­t­vr­dio nam je to i Goran Raž­nje­vić iz bi­ograd­ske Ili­ri­je.

Ko­mo­ra nam je, pak, po­t­vr­di­la da je pod­ni­je­la tuž­be­ni zah­tjev VUS-u pro­tiv AZTNo­va rje­še­nja o kar­tel­skom dje­lo­va­nju, kao i naj­no­vi­ji is­hod. Pre­su­dom Vi­so­kog uprav­nog suda usvo­je­ni su tuž­be­ni zah­tje­vi HGK i ma­ri­na te je po­ni­šte­no rje­še­nje Agen­ci­je i pred­met se vra­ća na po­nov­ni pos­tu­pak, po­ru­ču­je HGK.

Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja ta­ko­đer ima saz­na­nja da je Vi­so­ki uprav­ni sud usvo­jio tuž­be­ne zah­tje­ve ma­ri­na te joj vra­tio pred­met na po­nov­no pos­tu­pa­nje. Iz Agen­ci­je još na­vo­de ka­ko iz usme­nog obraz­lo­že­nja pro­iz­la­zi da je rje­še­nje po­ni­šte­no zbog ne­pot­pu­no ut­vr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja. “No, bu­du­ći da Agen­ci­ja još ni­je za­pri­mi­la pre­su­du VUS-a i nje­zi­no obraz­lo­že­nje, ne­ma­mo saz­na­nja u ko­jem di­je­lu će bi­ti po­treb­no po­no­vi­ti pos­tu­pak. U sva­kom slu­ča­ju, Agen­ci­ja će po za­pri­ma­nju pre­su­du pos­tu­pi­ti po na­lo­gu Suda kao što je to, u slu­ča­je­vi­ma po­nav­lja­nja pos­tu­pa­ka, či­ni­la i do­sad”, na­vo­di glas­no­go­vor­ni­ca AZTNa Snje­ža­na Vu­ji­sić Sar­de­lić.

Sad se vra­ća­mo na po­če­tak, tvr­di Raž­nje­vić. Is­ti­ču­ći druš­tve­nu od­go­vor­nost Ili­ri­je, pred­la­že da se 200.000 kn pla­će­nih za kaz­nu do­ni­ra. “Zbog frus­tra­ci­je iz­bje­ga­vam sas­tan­ke Udru­ge, a ne usu­đu­jem se pri­jed­log iz­ni­je­ti pre­ko Udru­ge ka­ko nas ne bi kaz­ni­li i za udru­ži­va­nje u hu­ma­ni­tar­ne svr­he”, iro­ni­čan je di­rek­tor Ili­ri­je u či­joj je ma­ri­ni Kor­na­ti, i to na­kon obja­ve cje­ni­ka za 2013., u sklo­pu na­utič­kog saj­ma u lis­to­pa­du 2012. odr­ža­na uobi­ča­je­na skup­šti­na udru­že­nja bez ci­lja, ka­že, da bi se ci­je­ne dik­ti­ra­le. U pos­tup­ku pred AZTNom ut­vr­đe­no je da su na toj sjed­ni­vi pred­stav­ni­ci ma­ri­na raz­mje­nji­va­li in­for­ma­ci­je o bu­du­ćim ci­je­na­ma, a ka­ko se “raz­mje­na” odvi­ja­la u okri­lju stru­kov­nog udru­že­nja, i HGK je pro­gla­še­na od­go­vor­nom.

IVA­NA IVANOVIĆ/ PIXSELL

Pret­hod­no je VUS u ci­je­los­ti po­ni­štio od­lu­ku ve­za­nu uz kar­tel­no udru­ži­va­nje or­to­do­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.