Bruxel­les i Lon­don na pra­gu do­go­vo­ra o PDV-u na tampone

Eu­rop­ska pra­vi­la Bri­ta­ni­ja že­li uki­nu­ti opo­re­zi­va­nje žen­skih hi­gi­jen­skih pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Ak­cij­skim pla­nom EK-a ko­ji će bi­ti su­tra usvo­jen omo­gu­ćit će se dvi­je op­ci­je za pri­mje­nu sni­že­nih sto­pa PDV-a, uklju­ću­ju­ći i tampone

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja usko­ro bi mo­gla iz­bo­ri­ti pra­vo da žen­ski hi­gi­jen­ski pro­izvo­di bu­du os­lo­bo­đe­ni pla­ća­nja PDVa kao što je to već slu­čaj s mu­škim pro­izvo­di­ma. Bri­tan­ska vla­da proš­lo­ga je tjed­na na­kon po­vrat­ka pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na iz Bruxel­le­sa obja­vi­la ka­ko je “ko­rak bli­že do­ki­da­nju po­re­za na tampone”. Ra­di se o jed­nom od omi­lje­nih ar­gu­me­na­ta bri­tan­skih euro­skep­ti­ka ko­ji Europ­sku uni­ju op­tu­žu­ju za sek­si­zam jer se na žen­ske hi­gi­jen­ske pro­izvo­de, po­put tam­po­na i ulo­ža­ka, u Bri­ta­ni­ji na­pla­ću­je PDV od pet pos­to dok su mu­ški pro­izvo­di, po­put bri­tvi­ca za bri­ja­nje, os­lo­bo­đe­ni tog na­me­ta.

Sek­si­zam u EU

Ca­me­ro­no­va vla­da do sa­da je tvr­di­la ka­ko že­li uki­nu­ti “po­rez na tampone”, ali su joj ru­ke ve­za­ne europ­skim pra­vi­li­ma. Me­đu­tim, u po­jaš­nje­nju ko­ji je Pos­lov­ni dnev­nik za­tra­žio od Eu­rop­ske ko­mi­si­je sto­ji ka­ko eu­rop­ska pra­vi­la o PDVu ni­su na­met­nu­ta od Bruxel­le­sa već su re­zul­tat do­go­vo­ra, od­nos­no jed­no­glas­ne od­lu­ke dr­ža­ve čla­ni­ce. “Su­prot­no ne­kim me­dij­skim iz­vje­šta­ji­ma, tam­po­ni spa­da­ju u pro­izvo­de na ko­je se mo­gu pri­mi­je­ni­ti sni­že­ne sto­pe PDVa. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­že pri­mi­je­ni­ti sni­že­nu sto­pu PDVa od pet pos­to na hi­gi­jen­ske pro­izvo­de, umjes­to stan­dard­ne sto­pe od 20 pos­to. To je mo­gu­će zbog flek­si­bil­nos­ti ugra­đe­ne u Di­rek­ti­vu o PDVu. Zem­lje čla­ni­ce, uklju­ču­ju­ći i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, ti­je­kom pre­go­vo­ra o Di­rek­ti­vi do­go­vo­ri­le su po­pis pro­izvo­da/roba na ko­ji­ma se mo­gu pri­mi­je­ni­ti sni­že­ne sto­pe”, is­ti­če glas­no­go­vor­nik EKa. Pre­ma tre­nut­nim pra­vi­li­ma, dr­ža­ve čla­ni­ce ne smi­ju pri­mje­nji­va­ti nul­tu sto­pu PDVa na odre­đe­ni pro­izvod osim ako se sve dru­ge čla­ni­ce s ti­me ne slo­že, do­da­ju iz Bruxel­le­sa.

Iz­nim­ke i u Ir­skoj

“Nul­te sto­pe su iz­nim­ka i pro­tiv su op­će pri­hva­će­nih na­če­la o PDVu. Ve­ći­na dr­ža­va čla­ni­ca pri­mje­nju­je po­rez­nu sto­pu od 20 pos­to ili vi­še na hi­gi­jen­ske pro­izvo­de po­put tam­po­na. Ovaj tje­dan će­mo ut­vr­di­ti dvi­je op­ci­je ko­je će dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma da­ti vi­še slo­bo­de u pri­mje­ni sni­že­nih sto­pa PDVa”, is­ti­ču iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

Pre­ma nji­ho­vim po­da­ci­ma, uz Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju još je­di­no Ir­ska ima nul­tu sto­pu PDVa na hi­gi­jen­ske pro­izvo­de. To od­stu­pa­nje je odo­bre­no Ir­skoj ti­je­kom pre­go­vo­ra o di­rek­ti­vi o PDVu jer je Ir­ska ima­la nul­tu sto­pu na tampone pri­je ne­go­li je ova di­rek­ti­va stu­pi­la na sna­gu, po­jaš­nja­va­ju iz EK. Pre­ma tvrd­nja­ma hr­vat­ske Po­rez­ne upra­ve, na žen­ske i mu­ške hi­gi­jen­ske pro­izvo­de pri­mje­nju­je se pu­na sto­pa PDVa od 25 pos­to. Me­đu­tim, ci­je­la pri­ča oko opo­re­zi­va­nja tam­po­na tre­ba­la bi ovo­ga tjed­na do­bi­ti svoj epi­log. Ak­cij­ski plan Eu­rop­ske ko­mi­si­je o PDVu ko­ji bi tre­bao bi­ti su­tra usvo­jen sa­dr­ža­vat će dvi­je op­ci­je za sni­že­ne i nul­te sto­pe iz­me­đu ko­jih će čla­ni­ce mo­ći bi­ra­ti, tvr­de iz EK. “Obje op­ci­je omo­gu­ću­ju do­dat­nu flek­si­bil­nost za pri­mje­nu sni­že­nih sto­pa, uklju­ču­ju­ći i na pro­izvo­de kao što su tam­po­ni”, za­klju­ču­ju iz EK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.